Danes je 26.2.2021

Input:

Upokojitev po PKP7

22.2.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2021.02.2.6 Upokojitev po PKP7

Strokovna sodelavka

Ali se za delavce v VIZ glede upokojitve po PKP7 pri odpovednem roku uporablja določba 64. člena KPVIZ (ki za učitelje določa odpovedni rok 3 mesece, po PKP7 oz ZDR-1 pa je 60 dni)? Kako je z odpravnino – ali se upošteva 40. člen KPVIZ ali 108. člen ZDR-1; saj je določba KPVIZ za delavce ugodnejša?

Dne 31. 12. 2020 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št, 203/20 - ZIUPOPDVE), ki v 21. členu določa:

»21. člen 

V Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19) se v 89. členu dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:

»(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko delodajalec delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi