Danes je 26.8.2019
Input:

Upravljavec športne infrastrukture, društva in DDV

8.5.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.05.2.8 Upravljavec športne infrastrukture, društva in DDV

mag. Aleksandra Heinzer, DDV asistenca

Smo javni zavod, upravljavec športne infrastrukture. Zakon o športu v 4. odstavku 71. člena določa, da se sofinanciranje stroškov uporabe javnih športnih objektov in površin za šport v naravi, ki so v lasti lokalne skupnosti, lahko izvede tudi v obliki brezplačne uporabe javnih športnih objektov in površin za šport v naravi. Ustanoviteljica ima sprejet Odlok o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa, ki določa, da se uporaba prostora dodeljuje ali sofinancira za posamezne dejavnosti izvajalcev, ki so v postopku vrednotenja po merilih posameznih področij dosegli zadostno število točk za sofinanciranje.

Športna društva in klubi na podlagi priznanih ur vadbe uporabljajo športno infrastrukturo, s katero upravljamo. Ustanoviteljica za uro vadbe prizna vrednost ure z vključenim 9,5 % DDV.

Pogodba med nami in ustanoviteljico nas zavezuje, da moramo ustanoviteljici izstaviti račun za brezplačne ure vadbe, ki so jih koristila športna društva in klubi, zaenkrat na podlagi določenih kvot.

Zanima nas DDV vidik: ali kljub temu, da gre za storitev, ki smo jo mi oddelali za športna društva in klube, moramo pri izstavitvi računa ustanoviteljici upoštevati 9,5 % DDV (čeprav gre za brezplačne ure vadbe, ki jih ustanoviteljica prizna uporabnikom, tj. športnim društvom in klubom)?

Rada bi opozorila, da se mi v zvezi z opisanim postavlja več vprašanj. Ker pa situacije žal ne poznam v celoti niti nisem v celoti seznanjena z vsemi pravnimi razmerji, v nadaljevanju izpostavljam le nekaj elementov, ki so vam lahko v pomoč pri razmišljanju, nikakor pa ne smejo biti edina osnova za sprejem kakršnihkoli odločitev.

Najprej bi želela opozoriti na pojasnilo davčnega organa št. 092-516466/2015-4, z dne 17. 10. 2016, v katerem slednji med drugim pojasnjuje, da upravljavec v skladu z določili ZSPDSLS pri oddaji nepremičnega premoženja v najem, oddaji tega premoženja v brezplačno uporabo in obremenjevanju le-tega s stvarnimi pravicami nastopa v imenu lastnika, tj. občine oziroma države. V teh primerih se računi dobaviteljev glasijo na lastnika, upravitelj pa mora pri opravljanju navedenih storitev izdajati račune v imenu in za račun lastnika tega premoženja. Predlagam, da si vsebino tega pojasnila