Danes je 25.7.2024

Input:

Ur. l. RS 2438/2018, Pravilnik o ukrepih varstva pred sevanji na nadzorovanih in opazovanih območjih, z dne 21.7.2018

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
PRAVILNIK
o ukrepih varstva pred sevanji na nadzorovanih in opazovanih območjih
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 2013/59/Euratom z dne 5. decembra 2013 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 2003/122/Euratom (UL L št. 13 z dne 17. 1. 2014, str. 1), zadnjič popravljeno s popravkom (UL L št. 72 z dne 17. 3. 2016, str. 69) določa:
1.  merila za razvrstitev nadzorovanih in opazovanih območij;
2.  ukrepe varstva pred sevanji na nadzorovanih in opazovanih območjih, ki jih mora izvajati izvajalec sevalne dejavnosti;
3.  način razmejitve in označitve nadzorovanih in opazovanih območij;
4.  pisna navodila za varno delo in druge postopke na nadzorovanih in opazovanih območjih;
5.  usposabljanje delavcev glede posebnih lastnosti nadzorovanih in opazovanih območij;
6.  pravila glede osebne varovalne opreme, ki se uporablja na nadzorovanih in opazovanih območjih;
7.  izvajanje nadzornih meritev;
8.  roke in druge pogoje, v katerih mora izvajalec sevalne dejavnosti zagotoviti preverjanje delovnih pogojev in sevalnih razmer neodvisnega pooblaščenega izvedenca varstva pred sevanji.
2. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1.  Administrativni ukrepi so ukrepi, ki preprečujejo, da bi oseba, ki nima vstopa v nadzorovano območje, vanj vstopila. Administrativni ukrepi so lahko dovolilnice za dostop ali sistem pooblastil.
2.  Aktivni delci so prosti, naelektreni in gibljivi radioaktivni delci z aktivnostjo, ki povzroča visoke hitrosti doz.
3.  Etalon je opredmetena mera, merilni instrument, referenčni material ali merilni sistem, katerega namen je, da definira, realizira, ohranja ali reproducira neko enoto ali eno ali več vrednosti veličine, tako da se uporablja kot referenca.
4.  Hitrost doze je časovni odvod ustrezne doze (absorbirane, ekvivalentne, efektivne, predvidene ekvivalentne, predvidene efektivne) ali njenih ekvivalentov (okoliški, smerni, osebni) in pomeni spremembo doze v enoti časa. Enota je Gy/s ali Sv/s.
5.  Kontrolna točka je nadzorovan in urejen prehod med območji z različno stopnjo radioaktivne kontaminacije ali z različnimi ravnmi sevanja.
6.  Osebna varovalna oprema so pripomočki, ki jih delavec nosi na sebi, z njimi rokuje ali jih kako drugače uporablja za zmanjšanje svoje izpostavljenosti.
7.  Pristojni organ je upravni organ, ki izda dovoljenje za izvajanje sevalne