Danes je 24.7.2024

Input:

Ur. l. RS 2522/2018, Pravilnik o evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru, z dne 1.6.2019

PRAVILNIK
o evidentiranju podatkov v zemljiškem katastruZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Pravilnik o spremembi Pravilnika o evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru
1579/2019
01.06.2019
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina)
(1)  Ta pravilnik ureja način evidentiranja meje parcel in podatkov o zemljiškokatastrskih točkah ter način grafičnega prikazovanja mej parcel s parcelnimi številkami in zemljišči pod stavbo ter natančnost koordinat zemljiškokatastrskih točk.
(2)  Ta pravilnik določa tudi vsebino in sestavine elaborata za evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali sodne poravnave, elaborata ureditve meje, elaborata nove izmere, elaborata parcelacije, elaborata pogodbene komasacije, elaborata izravnave dela meje, elaborata lokacijske izboljšave, elaborata za vpis zemljišča pod stavbo in elaborata spremembe bonitete zemljišča ter obvezno vsebino tehničnega poročila označitve meje v naravi.
(3)  Ta pravilnik ureja določitev predlagane meje parcele, podrobnejši način vodenja zapisnika mejne obravnave, označitev meje v naravi in način označitve meje parcele na oziroma ob državni meji.
(4)  Ta pravilnik določa tudi podrobnejše podatke, ki se o dejanskih rabah zemljišč vodijo v zemljiškem katastru, način vodenja podatkov o dejanski rabi zemljišč, pravila grafičnih presekov dejanskih rab zemljišč s parcelami, način izračuna deležev dejanskih rab zemljišč po parcelah, mejne vrednosti razlike površin, način izkazovanja podatkov o dejanskih rabah zemljišč ter pravila vzdrževanja podatkov o mejah občin z mejami parcel.
2. člen
(smiselna uporaba)
Določbe tega pravilnika, ki urejajo mejo parcele, se smiselno uporabljajo tudi za del meje parcele.
II. EVIDENTIRANJE MEJE PARCELE IN ZEMLJIŠČA POD STAVBO
1. Splošno
3. člen
(evidentiranje meje parcele in zemljišča pod stavbo)
(1) Spremenjena ali nova meja parcele in spremenjeno ali novo zemljišče pod stavbo se v zemljiškem katastru evidentirata tako, da se vpišejo nove zemljiškokatastrske točke in njihove medsebojne povezave ali se spremenijo ali ukinejo obstoječe zemljiškokatastrske točke ter njihove medsebojne povezave.
(2)  Zemljiškokatastrska točka se lahko ukine, če se z izvedbo spremembe iz prejšnjega odstavka zmanjša število lomnih točk. Nova zemljiškokatastrska točka se določi, če se z izvedbo spremembe iz prejšnjega odstavka poveča število lomnih točk.
(3)  Meje parcele in zemljišče pod stavbo se evidentirajo v zemljiškem katastru, če je površina parcele ali zemljišča pod stavbo na parceli večja od 1 m².
2. Evidentiranje podatkov o zemljiškokatastrskih točkah
4. člen
(zemljiškokatastrska točka)
(1)  Za zemljiškokatastrsko točko se v zemljiškem katastru vodijo naslednji podatki:
1.  številka zemljiškokatastrske točke,
2.  koordinate zemljiškokatastrske točke,
3.  natančnost koordinate zemljiškokatastrske točke,
4.  metoda določitve koordinate zemljiškokatastrske točke,
5.  model transformacije,
6.  način označitve zemljiškokatastrske točke v naravi,
7.  status zemljiškokatastrske točke,
8.  številka postopka in
9.  datum spremembe.
(2)  Kot zemljiškokatastrske točke se v zemljiškem katastru vodijo tudi točke