Danes je 24.7.2024

Input:

Ur. l. RS 3492/2019, Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin , z dne 1.1.2020

UREDBA
o metodologiji za določitev razvitosti občin
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa metodologijo za določitev razvitosti občin na podlagi:
-  kazalnikov razvitosti občine, ki so: bruto dodana vrednost gospodarskih družb na zaposlenega, osnova za dohodnino na prebivalca občine in število delovnih mest na število delovno aktivnega prebivalstva občine,
-  kazalnikov ogroženosti občine, ki so: indeks staranja prebivalstva občine, stopnja registrirane brezposelnosti in stopnja delovne aktivnosti v občini,
-  kazalnikov razvojnih možnosti, ki so: oskrbljenost z dobrinami in storitvami javnih komunalnih služb (stopnja priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje po