Danes je 5.3.2021

Input:

ZIUPOPDVE in dodatki za nevarnosti in posebne obremenitve

12.1.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2021.01.1.3 ZIUPOPDVE in dodatki za nevarnosti in posebne obremenitve

Strokovna sodelavka

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covid-19 (ZIUPOPDVE, Uradni list RS, št, 203/20), ki je začel veljati 31. 12. 2020, določa pravila v zvezi z dodatki za nevarnosti in posebne obremenitve, zaposlenih v javnem sektorju, povzemamo jih v nadaljevanju.

I.

 

33. člen ZIUPOPDVE

Širi se krog upravičencev do dodatka za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19 iz 56. člena ZZUOOP, in sicer so do dodatka za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19, v višini 30 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega upravičeni tudi:

1. zaposleni, ki v sivih in rdečih conah pri izvajalcih socialno varstvenih programov iz 18.s člena ZSV, ki izvajajo nastanitveni program iz 3. člena Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov (Uradni list RS, št. 70/16 in 34/19), neposredno delajo v okolju s COVID-19 pacienti oziroma uporabniki, pri katerih obstaja sum na okužbo s COVID-19 oziroma je ta potrjena.

Sredstva za financiranje dodatka

Sredstva za financiranje dodatka se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije. Zahtevki za izplačilo sredstev, ki vključujejo podatek o številu zaposlenih in številu opravljenih ur, se vložijo pri ministrstvu, pristojnem za socialne zadeve. Način izstavitve zahtevkov in roke izplačil določi minister, pristojen za socialno varstvo.

Veljavnost ukrepa

Navedeni ukrep velja od 28. novembra 2020 do 30. decembra 2021, vlada pa lahko ukrep podaljša s sklepom za obdobje šestih mesecev. Sklep o podaljšanju ukrepa Vlada objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

2. Zaposleni v mreži javne zdravstvene službe, ki neposredno delajo v okolju s COVID-19 pacienti oziroma uporabniki, pri katerih obstaja sum na okužbo s COVID-19 oziroma je ta potrjena, in sicer:

  • na oddelkih bolnišnic, kjer se obravnavajo pacienti s sumom na okužbo oziroma potrjeno okužbo s COVID-19,

  • pri izvajanju zdravstvene oskrbe na domu pacienta oziroma uporabnika, pri katerem je okužba s COVID-19 potrjena,

  • v rdečih conah pri zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami iz 18. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF in 90/12), če izvajajo neposredne storitve za uporabnike.

Sredstva za financiranje dodatka

Sredstva za financiranje dodatka se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.

Veljavnost ukrepa

Navedeni ukrep velja od 1. junija 2020 do 31. decembra 2021, vlada pa lahko ukrep podaljša s sklepom za obdobje šestih mesecev. Sklep o podaljšanju ukrepa Vlada objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

3. Zaposleni na Uradu Republike Slovenije za