Danes je 5.6.2020

Input:

ZIUZEOP (#PKP1) in anomalije na področju samozaposlenih (tudi v kulturi)

6.5.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

1.35 ZIUZEOP (#PKP1) in anomalije na področju samozaposlenih (tudi v kulturi)

Darko Bohte

Državni zbor RS je na svoji 33. izredni seji dne 2. 4. 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), ki je bil objavljen v UL RS, številka 49/2020, veljati pa je začel 11. 4. 2020, na svoji 35. izredni seji dne 28. 4. 2020 pa Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A), ki je bil objavljen v UL RS, številka 61/2020, velja pa od 1. maja 2020.

Trenutni ukrepi, sprejeti v ZIUZEOP (#PKP1 in #PKP2) ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljajo od 13. marca 2020 do 31. maja 2020. Če do 15. maja 2020 epidemija ni preklicana, se roki izteka ukrepov, ki so določeni do 31. maja 2020, podaljšajo za 30 dni. Nasprotno pa, če bi se zgodila obratna situacija in bi bile razmere spremenjene v pozitivno smer, pa bi Vlada RS lahko Državnemu zboru RS predlagala prenehanje veljavnosti tega zakona v celoti ali v njegovih posamičnih delih pred potekom rokov, ki so določeni s tem zakonom.

Termin samozaposleni v tem prispevku se nanaša na samozaposlene, ki na dan uveljavitve ZIUZEOP opravljajo dejavnost in so v obvezno zavarovanje vključeni na podlagi opravljanja te dejavnosti in ne izpolnjujejo pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi zavarovalni podlagi.

Večina anomalij, določenih z ZIUZEOP, je bila odpravljenih z novelo ZIUZEOP-A, s katero se je razširil krog upravičencev do oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost in temeljnega mesečnega dohodka, kar pomeni, da so do tega ukrepa upravičeni tudi tisti, ki niso vključeni za polni zavarovalni čas (npr. zaradi delne zaposlitve ali starševstva), in sicer v sorazmernem delu. Prav tako se je spremenila dikcija »bistveno zmanjšanega obsega poslovanja«, saj so do pomoči upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019 oz. glede na drugi pogoj. Novela ZIUZEOP-A tudi določa, da se kot prihodki štejejo čisti prihodki od prodaje, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, ter nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo.

Tako bo večina samozaposlenih prejela pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka, in sicer 350,00 evrov za mesec marec ter po 700,00 evrov za meseca april in maj, oproščeno je tudi plačilo prispevkov za socialno varnost, in sicer za obdobje od 13. 3.2020 pa do 31. 5.2020. Oba ukrepa veljata za samozaposlene, ki imajo zaposlene, in tudi za tiste, ki jih nimajo. To, da imajo zaposlene, ni ovira za uveljavljanje teh ukrepov. Z novelo ZIUZEOP-A so do mesečnega temeljnega dohodka upravičeni tudi samozaposleni, ki uveljavljajo pravico do polovičnega delovnega časa zaradi starševstva, in sicer v višini glede na delež vključitve v zavarovanje za posamezni mesec oziroma do polnega zavarovalnega časa iz naslova opravljanja dejavnosti.

Res je, da gredo ukrepi v pravo smer, a bi nekatere stvari potrebovale dopolnitev. Z ZIUZEOP so popolnoma izpadli honorarci, torej tisti, ki delajo prek avtorskih ali podjemnih pogodb. Kdor je prek avtorske pogodbe delal v sektorju, ki je v času epidemije zelo ogrožen, je z „danes na jutri” izgubili vse prihodke. Zelo prizadeto je bilo širše področje kulture, saj so bili „kar naenkrat” odpovedovani vsi dogodki in prireditve, kar je še vedno prepovedano.

Samozaposleni, ki so bili leta 2019 študentje, na starševskem dopustu ali dolgotrajni bolniški, po noveli ZIUZEOP-A lahko zaprosijo za državno pomoč.

FURS pojasnjuje, da so samozaposleni, ki so obenem delno upokojeni (imajo na podlagi invalidnosti pravico do dela s krajšim delovnim časom), upravičeni do izplačila mesečnega temeljnega dohodka, prav tako so do izplačila mesečnega temeljnega dohodka upravičeni tudi zavezanci, ki so bolniško odsotni. Prav tako FURS pojasnjuje, da je samozaposlena oseba, ki ne more opravljati dela