Danes je 23.8.2019
Input:

Izračunavanje presežkov institucionalnih enot sektorja države po fiskalnem pravilu

20.12.2018, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.01.1.5 Izračunavanje presežkov institucionalnih enot sektorja države po fiskalnem pravilu

Evgenija Javornik, Revidera d.o.o.

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16) v 77. členu ZIPRS1718 določa izračunavanje presežkov institucionalnih enot sektorja države, pa tudi 79. člen ZIPRS1718določa razrešitev odgovorne osebe posrednega uporabnika proračuna:

- župan, po postopku za razrešitev iz krivdnega razloga, razreši odgovorno osebo posrednega uporabnika proračuna, če je v letnem poročilu izkazan presežek odhodkov nad prihodki, razen če je presežek odhodkov nad prihodki nastal zaradi okoliščin, na katere odgovorna oseba posrednega uporabnika ne more vplivati.

Po Zakonu o javnih financah (ZJF) in Zakonu o fiskalnem pravilu (ZFisP) je izračunan presežek po fiskalnem pravilu:

- presežek po denarnem toku je zmanjšan za računovodske postavke, ki pomenijo obveznosti, kot so določene v 9.i členu ZJF,

-