Danes je 30.9.2022

Input:

Izvedba poračuna plače javnega uslužbenca

29.3.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

Krovni zakon, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, pravila za njihovo določanje, obračunavanje in izplačevanje ter pravila za določanje obsega sredstev za plače, je Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18 in 204/21) – ZPSJS.

Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 6/19, 51/19, 59/19, 78/19, 157/20, 191/20, 13/21, 101/21, 122/21, 145/21, 194/21 in 15/22) - Uredba pa določa enotno metodologijo in obrazce za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, na podlagi katerih morajo v skladu s prvim odstavkom 40. člena ZSPJS izplačevalci obračunavati in izplačevati plače javnim uslužbencem.

V Uredbi so določene vrste izplačil (3. člen), ki so združene v naslednje tipe izplačil:

A – bruto plača – redno delo,

B – bruto plača – nadomestila,

C – dodatki,

D – delovna uspešnost,

E – bruto plača – delo prek polnega delovnega časa,

F – bonitete,

G – nadomestila v breme delodajalca,

H – nadomestila v breme ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in sodišča,

I – povračilo stroškov,

J – drugi dohodki iz delovnega razmerja,

K – odtegljaji,

L – nadomestila drugih izplačevalcev,

M – kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje,

N – neplačana odsotnost,

O – dežurstvo.

Pri vsakem tipu izplačila je v tabeli v 3. členu Uredbe predvidena tudi vrsta izplačila, običajno označena s številom 900, ki se uporablja za namen poračuna plače glede na tip izplačila, vendar je pri tem potrebno poudariti, da je pod opombami pri vsaki od vrst izplačil - poračunov navedeno, da se uporabljajo le za izplačila, starejša od 13 mesecev glede na tekoči obračun plače (razen šifri izplačil I082 in I090):

Šifra

Vrsta izplačila

Tip izplačila

Faktor/ vrednost

Način izračuna

Opomba

A1

B1

C1

A900

bruto plača – redno delo – izredno izplačilo

bruto plača redno delo - poračun

 

vsota vrst izplačil tipa A, izračunane, kot je opredeljeno za posamezno vrsto izplačila

za izplačila, starejša od 13 mesecev glede na tekoči obračun plače

1,2

B900

bruto plača – nadomestila – izredno izplačilo

plača-nadomestilo

vsota vrst izplačil tipa B, izračunane, kot je opredeljeno za posamezno vrsto izplačila

za izplačila, starejša od 13 mesecev glede na tekoči obračun plače

1,2

C900

dodatki – izredno izplačilo

dodatki

vsota vrst izplačil tipa C, izračunane, kot je opredeljeno za posamezno vrsto izplačila

za izplačila, starejša od 13 mesecev glede na tekoči obračun plače

1,2

D900

delovna uspešnost – izredno izplačilo

delovna uspešnost

vsota vrst izplačil tipa D, izračunane, kot je opredeljeno za posamezno vrsto izplačila

za izplačila, starejša od 13 mesecev glede na tekoči obračun plače