Danes je 24.6.2024

Input:

Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 6. člen (Vzorec)

27.2.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 23 minut

10.10 Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 6. člen (Vzorec)

Strokovna sodelavka

Glejte tudi

Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 5. člen (Vzorec)

Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 7. člen (Vzorec)

Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 11/23)

prvi odstavek 6. člena prehodnih določb

Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 11/23 z dne 27. 1. 2023; v nadaljnjem besedilu: Aneks h KPviz), ki je začel veljati 28. 1. 2023, je bil med drugim sklenjen tudi zaradi spremembe uvrstitev delovnih mest in nazivov, ki je posledica uvedbe napredovanja v nazive na delovnem mestu Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja.

S 4. členom Aneksa h KPviz je tabela »Delovna mesta in nazivi plačne podskupine D3« iz tretjega odstavka 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 60/08, 106/15, 8/16 – popr., 46/17, 80/18 in 136/22) nadomeščena z novima tabelama, in sicer:

– s tabelo Delovna mesta in nazivi plačne podskupine D3, ki se uporablja od 1. januarja 2023 do 31. marca 2023 in

– s tabelo Delovna mesta in nazivi plačne podskupine D3, ki se uporablja od 1. aprila 2023.

V skladu s prvim odstavkom 6. člena prehodnih določb Aneksa h KPviz Vzgojiteljem predšolskih otrok – pomočnikom vzgojitelja, ki jim je bila do uveljavitve Aneksa h KPviz (28. 1. 2023) izdana odločba o uskladitvi delovnega mesta in naziva na podlagi 8. ali 9. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 115/22), ponudi delodajalec pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto šifra D035003, ustrezno pridobljenemu nazivu.

Po tabeli, ki velja od 1. januarja 2023 do 31. marca 2023 ima delovno mesto Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, šifra delovnega mesta D035003, v nazivu mentor razpon plačnih razredov od 28 do 33, v nazivu svetovalec od 30 do 35, po tabeli, ki velja od 1. aprila 2023 dalje pa ima to delovno mesto, v nazivu mentor razpon plačnih razredov od 29 do 34 in v nazivu svetovalec od 31 do 36.

Vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki vzgojitelja iz prvega odstavka 6. člena Aneksa h KPviz se na novem delovnem mestu šifra D035003, v ustreznem nazivu, uvrstijo v plačni razred, ki je enak plačnemu razredu, do katerega bi bili v skladu z Aneksom h KPviz upravičeni na delovnem mestu vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja šifra D035002, vendar ne nižje od najnižjega plačnega razreda delovnega mesta Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja šifra D035003 ustreznega naziva.

Pravica do višje plače v skladu z Aneksom h KPviz pripada zaposlenim od 1. januarja 2023 oziroma 1. aprila 2023 (8. člen Aneksa h KPviz).

S 1. aprilom 2023 se zaposlenemu na delovnem mestu Vzgojitelju predšolskih otrok – pomočniku vzgojitelja, šifra D035003 zaradi višje uvrstitve tega delovnega mesta v nazivih (mentor, svetovalec) v plačne razrede s 1. aprilom 2023, ponudi aneks k pogodbi o zaposlitvi, če višja uvrstitev s 1. aprilom 2023 ni določena že s pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto šifra D035003, ustrezno pridobljenemu nazivu, ki jo delodajalec ponudi na podlagi prvega odstavka 6. člena Aneksa h KPviz.

Ponudba nove pogodbe o zaposlitvi na podlagi prvega drugega odstavka 6. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 11/23) – členi v zvezi z uvodnimi določbami, delovnim mestom in osnovno plačo

Odpri vzorec v wordu.

Na podlagi prvega odstavka 6. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 11/23; v nadaljnjem besedilu: Aneks h KPviz)

javni uslužbenec/javna uslužbenka

____________________________ (ime in priimek, datum rojstva, naslov prebivališča; v nadaljevanju: javni uslužbenec/javna uslužbenka)

in

delodajalec

____________________________ (ime/naziv, ime osebe, ki zastopa delodajalca; v nadaljevanju: delodajalec)

sklepata

P O G O D B O O Z A P O S L I T V I

1. člen

__________ (Javni uslužbenec/javna uslužbenka) in delodajalec ugotavljata, da:

– ima __________ (javni uslužbenec/javna uslužbenka) pri delodajalcu sklenjeno delovno razmerje za __________ (nedoločen/določen čas in za polni delovni čas/krajši delovni čas);

– je __________ (imel javni uslužbenec/imela javna uslužbenka) pred sklenitvijo te pogodbe o zaposlitvi pri delodajalcu sklenjeno delovno razmerje za opravljanje dela na delovnem mestu Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja šifra D035002;

– je __________ (bil javni uslužbenec/bila javna uslužbenka) pred sklenitvijo te pogodbe o zaposlitvi __________ (uvrščen/uvrščena) v __________ plačni razred;

– je