Danes je 16.5.2022

Input:

Bonitete in obračun pri plači

12.5.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

Boniteta je z dohodnino obdavčen dohodek. Kaj velja za boniteto je opredeljeno v 39. členu Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19 in 39/22) – v nadaljevanju Zdoh-2. Bonitete so podrobneje opisane tudi v biltenu Finančne uprave RS (7. izdaja, maj 2022), ki je dostopen na spletni strani: https://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/dohodnina_dohodek_iz_zaposlitve/#c4620.

 

Za boniteto velja vsaka ugodnost v obliki proizvoda, storitve ali druge ugodnosti v naravi, ki jo delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu zagotovi delodajalec ali druga oseba v zvezi z zaposlitvijo. Navedeno velja za vse zaposlene (delojemalce), tako v zasebnem kot javnem sektorju.

 

Bonitete, ki jih delodajalec zagotavlja delojemalcu, vključujejo zlasti:

 1. uporabo osebnega vozila za privatne namene,
 2. nastanitev,
 3. posojilo brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od tržne,
 4. popust pri prodaji blaga in storitev (če je popust pod enakimi pogoji dostopen vsem strankam, se skladno s 7. točko 19. člena Zdoh-2 ne šteje za dohodek),
 5. izobraževanje delojemalca ali njegovega družinskega člana,
 6. zavarovalne premije in podobna plačila (zavarovalne pogodbe sklenjene v korist delojemalca, če so premije plačane v breme delodajalca, premije za kolektivno zavarovanje odgovornosti članov uprave in nadzornih svetov v breme delodajalca, ipd.),
 7. darila, ki jih zagotovi delodajalec na podlagi ali zaradi zaposlitve nekdanjemu, sedanjemu ali bodočemu delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu ter
 1. pravico delojemalcev do nakupa delnic.

 

Za boniteto pa se skladno s tretjim odstavkom 39. člena Zdoh-2 ne štejejo:

 1. ugodnosti manjših vrednosti, ki jih delodajalec zagotavlja vsem delojemalcem pod enakimi pogoji, kot je zlasti regresirana prehrana med delom, uporaba prostorov za oddih in rekreacijo, pogostitve ob praznovanjih in drugi podobni primeri,
 2. plačila delodajalca za dopolnilno izobraževanje in usposabljanje delojemalcev, ki je v zvezi s poslovanjem delodajalca, vključno z izobraževanjem in usposabljanjem v okviru izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu v skladu z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu;
 3. plačila delodajalca za zdravstvene preglede delojemalcev, ki jih je delodajalec dolžan zagotoviti na podlagi zakona, ki ureja varnost in zdravje pri delu,
 4. plačila delodajalca za cepljenje delojemalcev, ki jih je delodajalec dolžan zagotoviti na podlagi zakona, ki ureja varnost in zdravje pri delu, opredeljena v izjavi o varnosti z oceno