Danes je 22.5.2024

Input:

Davčne blagajne za javni sektor

8.10.2015, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 23 minut

Ali morajo manjša nepridobitna društva, ki dobivajo samo plačila v zvezi s članarinami, postati uporabnik davčnih blagajn?

Navedenim društvom v zvezi s članarinami ni treba izdajati računov, ampak le potrdila. Zanje torej ne potrebujejo ne davčnih blagajn, ne vezane knjige računov. To velja tudi za donacije, ki se občasno pojavijo kot dohodek društva, saj niso ne blago ne storitev.

Ali je plačilo po povzetju z gotovino, po poštni nakaznici, gotovinsko plačilo?

Da. Plačilo po povzetju z gotovino, po poštni nakaznici, je gotovinsko plačilo.

Ali se šteje, da je bil račun plačan z gotovino, če je bil tako plačan le manjši del zneska?

Da. Šteje se, da je bil račun plačan z gotovino, tudi če je bil tako v resnici plačan le manjši del zneska.

Ali so računi za kontinuirane dobave blaga in storitev naročniku izvzeti iz davčnega potrjevanja računov?

Računi za kontinuirane dobave blaga in storitev naročniku, v dejavnostih oskrbe z električno energijo, plinom in paro, oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in odpadki, ter v telekomunikacijski dejavnosti, opravljenih na podlagi sklenjene pogodbe o dobavi med dobaviteljem in naročnikom, pri čemer dobavitelj račune izdaja množično, z uporabo sistema avtomatske obdelave podatkov, ločeno od blagajniških mest, periodično v vnaprej dogovorjenih časovnih intervalih, za plačilo prek univerzalnega plačilnega naloga, ter se računi naročniku vročijo preko izvajalca poštnih storitev, po elektronski poti oziroma na drug primerljiv način, plačilo računa pa se izvrši naknadno, po izdaji takšnega računa in ni neposredno povezano s posamezno dobavo blaga oziroma storitev,  so izvzeti iz davčnega potrjevanja računov.

Kako poteka priprava in sprejem internega akta iz šestega odstavka 5. člena ZDavPR?

Zavezanec predpiše pravila za dodeljevanje zaporednih številk računov (tudi zavezanci, ki uporabljajo vezane knjige računov), naredi popis poslovnih prostorov in dodeli oznake poslovnim prostorom v internem aktu.  Internega akta se ne pošilja na FURS.  Zavezanec mora interni akt sprejeti pred začetkom izdaje računov. Zavezanec interni akt predloži v morebitnem postopku nadzora na zahtevo davčnega organa.

Kakšne so obveznosti potrjevanja računov pri dobropisih in bremepisih?

Po določilih ZDDV-1 se kot račun šteje tudi vsak dokument oziroma sporočilo, ki spreminja prvoten račun in se nanj nedvoumno nanaša. Dobropis in bremepis k izdanemu računu tako predstavljata naknadno spremembo »osnovnega« računa, ki jo je v skladu s četrtim odstavkom 6. člena ZDavPR prav tako potrebno potrditi pri davčnem organu. V tem primeru se za namene potrjevanja davčnemu organu sporočijo spremenjeni podatki na računu.

Ali so državni organi in organizacije, organi lokalnih skupnosti ter druge osebe javnega prava zavezani k davčnemu potrjevanju računov?

Državni organi in organizacije, organi lokalnih skupnosti ter druge osebe javnega prava v zvezi z dejavnostmi ali transakcijami, ki jih opravljajo kot organ oblasti, po določilih ZDDV-1 v glavnem niso zavezani k izdaji računa. Izjema je v primeru če opravljajo aktivnosti, ki spadajo v okvir pojma ekonomska dejavnost, torej aktivnosti, ki imajo ekonomsko vsebino. V slednjem primeru se za te aktivnosti po določilih ZDDV-1 obravnavajo kot davčni zavezanci, ki morajo izdati račun za opravljene dobave in bodo v tem delu tudi zavezani k davčnemu potrjevanju računov.

Smo osnovna šola. Na šolskih prireditvah zbiramo sredstva za šolski sklad s prostovoljnimi prispevki in s prodajo izdelkov, ki so jih izdelali otroci. Mora kaj od tega čez davčno blagajno? Če da, kako, saj 30 - 50 otrok hkrati prodaja na različnih koncih šole?

Glede izdaje računa: Vsak davčni zavezanec mora zagotoviti, da je za opravljeno dobavo blaga ali storitev izdan račun.

Obveznost izdajanja računov določa 81. člen ZDDV-1. Na podlagi 14. točke 42. člena ZDDV-1 tudi organizacije, ki opravljajo oproščeno dejavnost po 8. točki 42. člena ZDDV-1, in priložnostno opravijo dobave blaga in storitev z namenom pridobitve denarnih sredstev, od take dobave ne obračunajo DDV. Poleg pogoja, da te organizacije opravijo promet priložnostno in izključno v svojo korist, pa je pogoj še, da takšna oprostitev ne vodi k izkrivljanju konkurence.

Šola mora za tako dobavo izdati račun (če je identificirana za DDV, lahko izda poenostavljeni račun s podatki po 83. členu ZDDV-1, če pa je mali davčni zavezanec pa izda račun po 141. členu PZDDV-1).

Ker gre za dobavo