Danes je 28.9.2020

Input:

Dodatek za rizične razmere – epidemija

23.3.2020, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Pojasnilo državnega organa številka 0100-174/2020/1 navajamo v celoti:

"dne 12. marca 2020 je bila zaradi širjenja koronavirusa COVID-19 in ogrožanja zdravja ljudi v državi razglašena epidemija za območje celotne Slovenije.

V tej zvezi želimo v ministrstvu, pristojnem za sistem plač v javnem sektorju, opozoriti na 23. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS). Ta vključuje v nabor dodatkov, ki pripadajo javnim uslužbencem, tudi dodatek za nevarnost in posebne obremenitve, medtem ko Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS), ki v 39. členu podrobneje opredeljuje ta dodatek, k dodatku za nevarnost in posebne obremenitve prišteva tudi dodatek za delo v rizičnih razmerah. V 11. točki 39. člena KPJS je v tej zvezi določeno:

»11. Dodatek za delo v rizičnih razmerah (območje vojne nevarnosti, nevarnosti terorističnih napadov z biološkimi agensi, demonstracij, naravnih nesreč, epidemij in epizootij) v višini 65 % urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca.«

Upoštevaje zgoraj navedeno, so z razglasitvijo epidemije nastopile okoliščine, ko je