Danes je 2.12.2022

Input:

Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023

26.10.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

1.131 Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023

Strokovna sodelavka

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 136 z dne 25. 10. 2022 je objavljen Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Dogovor), katerega podpisniki so Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja.

Vsebina Dogovora je naslednja:

1. Uskladitev vrednosti plačnih razredov plačne lestvice

Višina uskladitve vrednosti plačnih razredov plačne lestvice iz priloge 1 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) znaša 4,5 odstotka. Uskladitev vrednosti plačnih razredov se izvede s 1. oktobrom 2022.

Z uveljavitvijo ukrepov iz te točke dogovora je realizirana obveznost pogajanj o usklajevanju vrednosti plačnih razredov plačne lestvice iz 5. člena ZSPJS v letu 2022, ne pa tudi obveznost pogajanj o usklajevanju vrednosti plačnih razredov v letu 2023 z učinki v letu 2024.

Vsebina te točke se uredi z aneksom h Kolektivni pogodbi za javni sektor, spremembo priloge 1 ZSPJS in Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini.

2. Povišanje uvrstitev delovnih mest, nazivov, funkcij in vrednosti nominalnih osnov za delo v tujini

Uvrstitve delovnih mest (vključno z delovnimi mesti javnih uslužbencev plačne skupine B), nazivov in funkcij se povišajo za en plačni razred, razen tistih obstoječih ali na novo določenih delovnih mest, ki so bila uvrščena v višji plačni razred z Aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Aneksom h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (objavljena v Uradnem listu RS, št. 181/21). Vrednost nominalnih osnov za delo v tujini se poviša za 4 %. Višje uvrstitve delovnih mest, nazivov, funkcij in vrednosti nominalnih osnov za delo v tujini iz te točke se uveljavijo s 1. aprilom 2023, pri čemer se višji plačni razred iz tega naslova šteje za delno odpravo nesorazmerij v plačah in delno realizacijo tistih stavkovnih zahtev, ki so vezane na odpravo plačnih nesorazmerij.

Vsebina te točke se uredi z aneksom h Kolektivni