Danes je 28.1.2020
Input:

Dohodek iz zaposlitve - bonitete

29.8.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj.

Kako za izračun bonitete upoštevamo leta uporabe vozila, ali od datuma prve registracije ali od datuma pogodbe o operativnem leasingu ter ali upoštevamo kot nabavno vrednost vozila ceno vozila iz pogodbe?

 

Bonitete praviloma niso izplačane v denarju, temveč so zagotovljene s strani delodajalca v naravi in je zato ključnega pomena njihovo vrednotenje. Znesek bonitete se določa na podlagi primerljive tržne cene, če pa te ni mogoče določiti, se določi na podlagi stroška, ki je nastal pri delodajalcu v zvezi z zagotavljanjem bonitete, razen če ZDoh-2 v 43. členu za posamezno boniteto ne določa drugače. Vrednost bonitete se zmanjša za plačila, ki jih delojemalec plača delodajalcu v zvezi z zagotavljanjem te bonitete.

 

Če delodajalec zagotovi delojemalcu osebno motorno vozilo za privatne namene (zasebne poti, prav tako prevoz od doma do mesta opravljanja dela ipd.), se ne glede na dejansko uporabo vozila za privatne namene in ne glede na način pridobitve vozila (nakup, najem, ipd.), v davčno osnovo delojemalca všteva 1,5 % nabavne vrednosti vozila mesečno, za vsak začeti koledarski mesec uporabe vozila. Nabavna vrednost vozila, ki se upošteva pri izračunu davčne osnove, se v drugem, tretjem in četrtem letu vsako leto zniža za 15 %, v petem, šestem, sedmem in osmem letu se vsako leto zniža še za 10 %, v vseh naslednjih letih je enaka 10 % nabavne vrednosti. Nabavna vrednost vozila se zniža za celoten mesec, če drugo (oz. vsako naslednje) leto uporabe vozila nastopi sredi meseca.

 

V nabavni vrednosti je vštet tudi DDV. V primeru operativnega najema vozila se v davčno osnovo všteva nabavna vrednost vozila izkazana pri lastniku vozila, torej najemodajalcu. V primeru, ko delodajalec nabavi rabljeno vozilo, se kot nabavna vrednost upošteva cena, po kateri je delodajalec vozilo pridobil. Zmanjšanje nabavne vrednosti vozila pa se upošteva glede na leta uporabe vozila od pridobitve dalje.

 

Javni zavod za svoje zaposlene organizira večdnevno strokovno ekskurzijo, ob dejstvu, da ima v času sezone zaposlene vodnike v zavarovanem območju. Če bi se slednji udeležili strokovne ekskurzije, ali jim moramo obračunati dohodnino?

 

„Udeležba zaposlenih vodnikov v zavarovanem območju“ na večdnevni strokovni ekskurziji  predstavlja boniteto, ki je v 39. členu ZDoh-2 določena kot vsaka ugodnost v obliki proizvoda, storitve ali druge ugodnosti v naravi, ki jo delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu zagotovi delodajalec ali druga oseba v zvezi z zaposlitvijo. Za zaposlitev se šteje vsako odvisno pogodbeno razmerje (delovno in drugo pogodbeno razmerje), v katerega vstopa fizična oseba pri opravljanju fizičnega ali intelektualnega dela, vključno z opravljanjem storitev in ustvarjanjem ali izvedbo avtorskega dela. Bonitete, ki jih delodajalec zagotavlja delojemalcu, vključujejo tudi izobraževanje delojemalca ali njegovega družinskega člana,

 

Ali je plačilo članarine Inženirski zbornici Slovenije za delavca boniteta?

 

Boniteta ni ugodnost, ki je nujen pogoj za opravljanje dela pri delodajalcu. Plačilo članarine IZS ni boniteta, ker je za delavca (odgovornega projektanta, odgovornega revidenta, odgovornega vodjo del in druge pooblaščene inženirje) vpis v imenik pri IZS nujen pogoj za opravljanje dejavnosti pri delodajalcu.

 

V obravnavanem primeru je članstvo v IZS pogoj, da lahko zaposleni opravlja svoje delo na delovnem mestu, kar pomeni, da se plačilo članarine ne šteje za boniteto zaposlenega.

 

Ali so stroški zagotovitve parkirišč za zaposlene ter stroški telekomunikacijske in računalniške opreme za zaposlene, ki se po 39. členu ZDoh-2 ne štejejo za boniteto (zato se tudi dohodnina ne obračuna), davčno priznani?

 

ZDoh-2 v 6. in 7. točki tretjega