Danes je 20.4.2024

Input:

Dolgoročno zagotavljanje virov za financiranje pri EZR države za projekte EU

14.10.2020, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 5 minut

4.7.2.4 Dolgoročno zagotavljanje virov za financiranje pri EZR države za projekte EU

Gordana Gliha, Peter Kocjančič

Zakon o javnih financah v 68. členu ZJF določa, da lahko upravljavec sredstev sistema iz prostih denarnih sredstev na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa države oziroma občine, od proračunskih uporabnikov (ki so vključeni v njegov sistem EZR) sprejema vloge in jim daje likvidnostna posojila (pod pogoji, ki jih določa Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Uradni list RS, št. 76/20 in 82/20 – popr.).

Poleg navedenega lahko upravljavec sredstev sistema EZR države daje tudi dolgoročna posojila za obdobje do treh let, za namen izvajanja projektov, financiranih iz sredstev EU. Navedeno je skladno s petim odstavkom 44. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE). Dolgoročno posojilo pri upravljavcu sredstev sistema EZR države lahko pridobi proračunski uporabnik, katerega zadolžitev je v okviru omejitev, ki jih določajo predpisi, ki urejajo