Danes je 23.7.2024

Input:

Določitev plače javnemu uslužbencu, ki sklene pogodbo o zaposlitvi v javnem sektorju

7.5.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 8 minut

4.1.1.3 Določitev plače javnemu uslužbencu, ki sklene pogodbo o zaposlitvi v javnem sektorju

Mag. Mojca Fon Jager

OSNOVNA PLAČA

Zakonska podlaga je veljavni Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22 – v nadaljevanju ZSPJS.

Nepravilna določitev osnovne plače ali ne-upoštevanje morebitnih napredovanj javnega uslužbenca, z naslednjim napredovanjem ne odpravi napake, ampak osnovna plača ostaja še naprej napačno določena.

Zato je pomembno poznati vso zakonodajo, ki je osnova za pravilno določitev osnovne plače javnega uslužbenca in posledično pravilno obračunavanje, na podlagi pravilno določene osnovne plače, tako redne delovne uspešnosti kot dodatkov pri posameznem javnem uslužbencu.

Določitev plače po ZSPJS se je za plačno skupino B (poslovodni organi pri uporabniku proračuna, to so ravnatelji, direktorji in tajniki) začela uporabljati že marca 2006, v celoti pa se je plačni zakon za vse zaposlene v javnem sektorju začel uporabljati avgusta 2008.

Določitev plač javnim uslužbencem (mednje sodijo tudi plačna skupina B in plačne skupine od C do K), to so zaposleni, razen funkcionarjev (plačna skupina A), ki sklenejo delovno razmerje v javnem sektorju, kot javni sektor določa ZSPJS v 2. členu tega zakona, je določena v 5. členu ZSPJS.

Tako ZSPJS