Danes je 18.6.2024

Input:

Izvedba poračuna plače javnega uslužbenca

29.3.2022, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 7 minut

Krovni zakon, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, pravila za njihovo določanje, obračunavanje in izplačevanje ter pravila za določanje obsega sredstev za plače, je Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18 in 204/21) – ZPSJS.

Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 6/19, 51/19, 59/19, 78/19, 157/20, 191/20, 13/21, 101/21, 122/21, 145/21, 194/21 in 15/22) - Uredba pa določa enotno metodologijo in obrazce za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, na podlagi katerih morajo v skladu s prvim odstavkom 40. člena ZSPJS izplačevalci obračunavati in izplačevati plače javnim uslužbencem.

V Uredbi so določene vrste izplačil (3. člen), ki so združene v naslednje tipe izplačil:

A – bruto plača – redno delo,

B – bruto plača – nadomestila,

C – dodatki,

D – delovna uspešnost,

E – bruto plača – delo prek polnega delovnega časa,

F – bonitete,

G – nadomestila v breme delodajalca,

H – nadomestila v breme ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in sodišča,

I – povračilo stroškov,

J – drugi dohodki iz delovnega razmerja,

K – odtegljaji,

L – nadomestila drugih izplačevalcev,

M – kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje,

N – neplačana odsotnost,

O – dežurstvo.

Pri vsakem tipu izplačila je v tabeli v 3. členu Uredbe predvidena tudi vrsta izplačila, običajno označena s številom 900, ki se uporablja za namen poračuna plače glede na tip izplačila, vendar je pri tem