Danes je 23.4.2024

Input:

Kazenske določbe (ZDR-1)

27.12.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 18 minut

1.9 Kazenske določbe (ZDR-1)

dr. Etelka Korpič-Horvat, dr. Darja Senčur Peček, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

IX. KAZENSKE DOLOČBE

NOVELA ZDR-1D:

35. člen ZDR-1D

V 217. členu se v prvem odstavku za 17. točko doda nova 17.a točka, ki se glasi:

»17.a v nasprotju z drugim odstavkom 90. člena tega zakona opravi ravnanje, ki je sicer potrebno za odpoved pogodbe o zaposlitvi oziroma za zaposlitev novega delavca, če je prenehanje delovnega razmerja posledica uveljavljanja pravic pri delodajalcu;«.

V 27. točki se beseda »in« nadomesti z besedo »ali«.

Komentar

Dopolnitve o kazenskih sankcijah se nanašajo na uskladitev z zgoraj navedenimi spremembami. V 217. členu je sedaj usklajeno predvidena sankcija za kršitev prepovedi izvajanja ravnanj v zvezi z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi oziroma zaposlitvijo novega delavca, če bi bilo prenehanje delovnega razmerja posledica uveljavljanja pravic pri delodajalcu.

PREJ:

217. člen

(1) Z globo od 3.000 do 20.000 eurov se kaznuje delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

 1. iskalca zaposlitve ali delavca postavlja v neenakopraven položaj (6. člen);
 2. krši prepoved spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu (7. člen);
 3. pri njem opravlja delavec delo na podlagi pogodbe civilnega prava v nasprotju z drugim odstavkom 13. člena tega zakona;
 4. sklene pogodbo o zaposlitvi z osebo, ki še ni dopolnila 15. leta starosti ( 21. člen);
 5. sklene pogodbo o zaposlitvi z osebo, ki ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dela (22. člen), razen če sklene pogodbo o zaposlitvi v skladu s tretjim odstavkom 22. člena tega zakona;
 6. objavi prosto delo v nasprotju s 27. členom tega zakona;
 7. ne zagotavlja varstva pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem v skladu s prvim odstavkom 47. člena tega zakona;
 8. sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas zunaj primerov iz 54. člena tega zakona;
 9. sklene eno ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas v nasprotju s 55. členom tega zakona;
 10. pri nezakonito sklenjeni pogodbi za določen čas ne upošteva posledice iz 56. člena tega zakona;
 11. napoti delavce na delo k drugemu uporabniku v nasprotju z drugim odstavkom 59. člena tega zakona;
 12. zagotavlja delo delavca uporabniku v nasprotju s 60. členom tega zakona;
 13. delavcem ne zagotavlja pravic v skladu z drugim odstavkom 75. člena tega zakona;
 14. delavcu, ki mu preneha pogodba o zaposlitvi za določen čas, ne izplača odpravnine v skladu z 79. členom tega zakona;
 15. v nasprotju s 85. členom in tretjim odstavkom 89. člena tega zakona odpove pogodbo o zaposlitvi;
 16. o nameravani redni in izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi pisno ne obvesti sindikata, sveta delavcev oziroma delavskega zaupnika (prvi odstavek 86. člena);
 17. ne izrazi v pisni obliki redne ali izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi (87. člen) ali delavcu ne vroči redne ali izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi v skladu z 88. členom tega zakona;
 18. izvede postopek odpovedi večjega števila delavcev iz poslovnih razlogov v nasprotju z 98., 99., 100., 101., 102. in 103. členom tega zakona;
 19. delavcu, ki mu odpove pogodbo o zaposlitvi, ne izplača odpravnine v skladu s 108. členom tega zakona;
 20. v nasprotju z drugim odstavkom 109. člena tega zakona izredno odpove pogodbo o zaposlitvi;
 21. delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi v nasprotju s 112., 114., 115. in 116. členom tega zakona;
 22. predstavniku delavcev, ki mu je prepovedano opravljanje dela, ne izplača nadomestila plače v skladu s četrtim odstavkom 113. člena tega zakona;
 23. pri določitvi plače delavca ne upošteva minimuma, določenega s posebnim zakonom oziroma kolektivno pogodbo, ki neposredno zavezuje delodajalca (prvi odstavek 126. člena);
 24. delavcu