Danes je 17.4.2024

Input:

Lastni viri za društva

25.8.2016, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 8 minut

4.7.1 Lastni viri za društva

Kristinka Vuković

Strokovne podlage računovodenja v društvih in v zvezah društev ureja Slovenski računovodski standard SRS 33 (2016) Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah, ki se je pričel uporabljati v letu 2016.

Opredelitev lastnih virov v društvih

Zakon o društvih


Pravne podlage organiziranja in delovanja društev opredeljuje Zakon o društvih (ZDru-1).

Zakon o društvih direktno ne opredeljuje lastnih virov sredstev, napotuje pa na smiselno uporabo Slovenskih računovodskih standardov za vodenje poslovnih knjig društva (28. člen).

V svojem 26. členu Zakon o društvih opredeljuje premoženje društva, ki ga deli na:

 • Denarna in druga sredstva, ki jih društvo pridobi s:

  • članarinami;

  • volili in darili;

  • prispevki donatorjev;

  • prispevki iz javnih sredstev;

  • z opravljanjem lastne dejavnosti;

  • iz drugih virov;

 • Nepremičnine in premičnine;

 • Materialne pravice.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za uresničevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v temeljnem aktu (torej ne gre za kakršnakoli izplačila dobičkov).

Slovenski računovodski standardi


Lastni viri so v skladu z določili SRS 33 (20016) opredeljeni v točki 33.2., ki opredeljuje predpisano obliko bilance stanja. Tako lastne vire v društvih sestavljajo:

 • društveni sklad;

 • revalorizacijske rezerve in

 • rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti.

Društveni sklad

Društveni sklad predstavlja znesek ustanovne vloge, čistega presežka prihodkov, razporejenega za določene namene, nerazporejenega