Danes je 20.4.2024

Input:

Letni dopust - odmera, izraba in prenos

1.2.2022, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 43 minut

Vsebina celotne on-line klepetalnice je pregledno urejena po sklopih:

Kazalo

 

  1. ODMERA LETNEGA DOPUSTA.. 2
  2. OBVESTILO O ODMERI LETNEGA DOPUSTA.. 16
  3. ODMERA SORAZMERNEGA DELA LETNEGA DOPUSTA.. 18
  4. IZRABA LETNEGA DOPUSTA.. 20
  5. PRENOS IZRABE LETNEGA DOPUSTA.. 22
  6. NADOMESTILO ZA NEIZRABLJEN LETNI DOPUST.. 28

 

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj.

V drugem odstavku 159. členu ZDR-1 piše:

Letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali dela delavec polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. Minimalno število dni letnega dopusta delavca je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca.

V tretjem in četrtem odstavku 159. člena ZDR-1 so navedeni dodatni dnevi dopusta.

Vprašanje:

Za nas velja KP za dejavnost zdravstva in socialnega varstva. V 36. členu navedene KP piše kriteriji dopusta.

Delavka, ki se zaposli s IV. stopnjo izobrazbe in ji je pri nas to prva zaposlitev ima po KP pogodbi 18 +2 dni letnega dopusta, to je skupaj 20 dni ali 4 tedne (saj bo delala 5 dni v tednu).

Ali po napisanem pravilno sklepamo, da tako delovna doba kot izobrazba skupaj predstavljata minimalno število dni letnega dopusta?

ZDR-1 ureja minimalni obseg pravic, ki jih mora delodajalec zagotavljati delavcem glede letnega dopusta. Vsekakor je možno, da se na podlagi 9. člena ZDR-1 s pogodbo o zaposlitvi oz. s kolektivno pogodbo določijo pravice, ki so za delavca ugodnejše, kot jih določa ZDR-1.

Ob upoštevanju določbe drugega odstavka 159. člena ZDR-1, ki določa, da letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot štiri tedne, pri čemer je minimalno število dni letnega dopusta delavca odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca, pojasnjujemo, da delavcu, ki ima delovni čas razporejen na pet dni v tednu, pripada dvajset dni letnega dopusta. Pri tem izpostavljamo, da se v skladu z izrecno določbo prvega odstavka 160. člena lahko s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi določi daljše trajanje letnega dopusta od tistega, ki ga predvideva citirani drugi odstavek 159. člena ZDR-1.

  1. člen Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije določa, da ima delavec pravico do letnega dopusta v minimalnem trajanju 18 delovnih dni. To ne pomeni nujno v vsakem primeru manj ugodne obravnave od tiste v ZDR-1, saj bi delavcu, ki ima delovnik razporejen na štiri dni v tednu, zgolj na podlagi določbe 159. člena ZDR-1 pomenilo, da je upravičen do šestnajstih dni letnega dopusta, medtem ko mu glede na Kolektivno pogodbo pripada vsaj osemnajst dni.

Ker v vašem vprašanju navajate, da ima delavka delovni čas razporejen na pet dni v tednu, je torej upoštevaje drugi odstavek 159. člena ZDR-1, ki je v tem primeru zanjo bolj ugoden, upravičena do letnega dopusta v minimalnem trajanju dvajset dni.

Nadalje Kolektivna pogodba število dni letnega dopusta, ki delavcem pripada glede na delovno dobo ureja v 1. točki 36. člena. Po našem razumevanju citirane določbe 35. in 36. člena Kolektivne pogodbe, je v 1. točki 36. člena upoštevan minimalni letni dopust, naveden v 35. členu, povečan za število dni letnega dopusta, ki delavcu pripada za doseženo delovno dobo. Glede na to delavki do treh let delovne dobe, ne pripadajo dodatni dnevi letnega dopusta.

Delavka dela v neenakomernem delovnem času. Glede na dejanski razpored dela povprečno 4,4 dni na teden. Kako pravilno izračunamo minimalni letni dopust:

  1. 4 x 4 = 16 dni LD
  2. 4,4 X 4= 17,6 = 18 dni LD
  3. 5 X 4 = 20 dni LD

ZDR-1 v drugem odstavku 159. člena določa, da ima vsak delavec pravico do minimalnega plačanega letnega dopusta v trajanju štirih tednov, ne glede na to, ali dela s polnim ali krajšim delovnim časom, in tudi ne glede na to, s kolikšnim krajšim delovnim časom dela. Tako določen minimalni letni dopust se za vsakega delavca odmeri glede na razporeditev delovnih dni v tednu za posameznega delavca.

Pri neenakomerni razporeditvi delovnega časa velja, da delavci niso v službi vsak dan, ampak njihova delovna obveznost znaša en teden tri delovne dni, drug teden pet delovnih dni, ipd. Glede na to velja, da se minimalno število dni letnega dopusta izračuna glede na povprečje delovnih dni v skladu z razporedom delovnega časa, kar pomeni, da je delavec v konkretnem primeru upravičen do minimalnega letnega dopusta v trajanju 18 dni.

Kako izračunamo letni dopust delavcu, ki je zaposlen 1/2 delovnega časa kot skupinski habilitator in 1/2 delovnega časa kot varuhinja (na primer: kot skupinski habilitator dobi 2 dni letnega dopusta več). Če bi delal 8 ur kot skupinski habilitator, bi glede na delovno dobo imel 32 dni letnega dopusta, kot varuhinja pa 30 dni letnega dopusta? Ali naredimo pravilno če: (32+30) : 2 = 31 dni letnega dopusta?

ZDR-1 sicer odgovora na vprašanje, kako je z odmero letnega dopusta delavcem, ki so zaposleni pri istem delodajalcu, na več delovnih mestih ne podaja. Glede na to lahko odgovor na vaše vprašanje podamo zgolj ob upoštevanju ostalih načel ZDR-1 ter ostalih določb glede odmere in izrabe dopusta. Po našem razumevanju je treba konkretnem primeru izračunati sorazmerni del dopusta delavcu glede na obseg zaposlitve in letni dopust, ki mu pripada. Glede na vaše navedbe je delavka zaposlena ½ delovnega časa kot varuhinja in ji pripada 30 dni delovnega dopusta, kar je 15 dni letnega dopusta, če upoštevamo ½ delovno obveznost in 32 delovnih dni na delovnem mestu habilitator, kar pomeni, da ji pripada 16 dni letnega dopusta. Če seštejemo skupaj je to 31 dni letnega dopusta, kot ste tudi pravilno izračunali.

(gospodarstvo) Odločba za nego otroka poteče med letom. V primeru, da ta ni podaljšana, ali zaposlenemu pripada 3 dni dodatnega dopusta za nego otroka?

Da. Splošno pravilo je, da se pri odmeri letnega dopusta upoštevajo vse tiste okoliščine, ki nastopijo do izteka tekočega koledarskega leta, za katero se odmerja letni dopust (torej ne nujno že ob sami odmeri). V primeru okoliščin, na podlagi katere je delavec upravičen do dodatnih dni letnega dopusta, sicer v tekočem letu podana, vendar bo do izteka leta prenehala obstajati, velja splošno stališče, da se delavcu tudi za to leto priznajo dodatni dnevi letnega dopusta.

Ali lahko upoštevam predlanski dopust in do kdaj ga je potrebno pokoristiti?

Referenčno obdobje prenosa izrabe letnega dopusta, po izteku katerega lahko govorimo o ugasnitvi oz. prenehanju pravice do izrabe letnega dopusta, je 15 mesecev.

Če gre za okoliščine iz četrtega odstavka 162. člena ZDR-1 in delodajalec ni bil odsoten zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka, zaradi katerih ne bi mogel izrabiti letnega dopusta v tekočem koledarskem letu (v letu 2020) oz. do 30. junija 2021, ima pravico tak dopust izrabiti v referenčnem obdobju 15 mesecev, torej do 1. 4. 2022.

Delavcem je pravica do izrabe letnega dopusta za leto 2020 do 31. 3. 2022 priznana tudi s PKP10, in sicer prvi odstavek 34. člena ZDUPŠOP določa, da ima delavec v primerih iz 54. člena ZIUPOPDVE in četrtega odstavka 162. člena ZDR-1 (tega smo že omenili) pravico izrabiti ves letni dopust za leto 2020, ki ni bil izrabljen v letu 2021, do 1. 4. 2022.

(gospodarstvo) Delavec je zaposlen za določen čas, je v bolniškem staležu zaradi poškodbe pri delu. Pogodba se mu izteče 31.3.2022. Ima še cel dopust za 2021 in sorazmeren delež letošnjega dopusta. Najbrž bo do poteka pogodbe na bolniški. Kaj se v tem primeru zgodi z dopustom, ki ga zaradi bolniške in poteka pogodbe ne more izkoristiti?

Iz vašega vprašanja ne izhaja, kdaj je delavec bolniško odsotnost nastopil in ali bi do nastopa bolniške odsotnosti objektivno lahko izrabil letni dopust za leto 2021 ali ne. Kljub temu je v praksi najpogostejša rešitev (ki je zagotovo tudi najbolj varna), da delavcu ob prenehanju delovnega razmerja izplačate denarno nadomestilo za neizrabljen letni dopust tako za leto 2021 kot tudi za sorazmerni del leta 2022.

(gospodarstvo) Pogodba za določen čas, 3 mesece. Ker se pogodba ne bo podaljšala, moram izračunati sorazmerni del dopusta (03.11.2021-03.02.2022). Osnovo ima 26 dni. Kako se računa sorazmerni del dopusta za pogodbe za določen čas?

Tudi pri pogodbi o zaposlitvi za določen čas veljajo povsem enaka pravila za računanje sorazmernega dela letnega dopusta, kot pri pogodbah o