Danes je 24.7.2024

Input:

Letno poročilo za leto 2017 za javni sektor

18.1.2018, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:55:54

Poglavja

Predavateljica Majda Gominšek predstavlja napotke in navodila za izdelavo letnega poročila za leto 2017 za javni sektor in opozarja, na kaj morate biti še posebej pozorni ter kakšne so morebitne spremembe v primerjavi s prejšnjimi leti.

Uvodoma predavateljica navaja zakonske predpise na računovodskem področju, ki so zakonska podlaga za izdelavo letnega poročila, nato pa opozori na spremembe Enotnega kontnega načrta, ki so bile objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije 75/17 – dodani so bili namreč nekateri podkonti.

Sledi pregled popisnih opravil in navodil, pojasnjeno pa je tudi, kaj vse je predmet popisa in katere so obvezne priloge k inventuri. V nadaljevanju predavateljica predstavi sestavna dela letnega poročila javnih zavodov, in sicer najprej poslovno poročilo, nato pa še računovodsko poročilo. Pri računovodskem poročilu so podrobneje obravnavani računovodski izkazi in razkritja k tem izkazom. Prav tako poda nasvete, kako oblikovati sodila, podrobneje pa izpostavi tudi katera so razkritja.

Predavateljica spregovori tudi o izračunavanju presežkov institucionalnih enot sektorja država ter razjasni dilemo, ali to velja tudi za posredne proračunske uporabnike, opozori pa tudi na fiskalno pravilo pri presežku prihodkov nad odhodki ter pojasni vrstni red porabe morebitnega presežka po denarnem toku,  tudi v primeru, če proračunski uporabnik ni zadolžen.

Podani so tudi napotki za izračun presežka, in sicer izračun za javne zavode in javne agencije po denarnem toku in po fiskalnem pravilu. Prav tako je pojasnjeno, katero letno poročilo oddati na AJPES – tukaj je namreč dilema, ali oddati sestavljeno in še ne obravnavano na svetu zavoda ali tisto, ki je obravnavano na svetu zavoda in potrjeno s strani sveta zavoda.

Po navodilih glede izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ predavateljica predstavi še sestavo davčnega obračuna za leto 2017 in tudi opozori na termine obveznih poročanj ob koncu leta za javni sektor.

Zvočni izsek iz video seminarja:

 

Kazalo vsebine:

 • Zakonski predpisi –  računovodsko področje
 • Spremembe Enotnega kontnega načrta
 • Popisna opravila in navodila
 • Poslovno poročilo
 • Računovodsko poročilo
 • Računovodski izkazi in razkritja
 • Poraba vira - konto 985
 • Izračunavanje presežkov  institucionalnih enot sektorja država
 • Vrstni red porabe presežka in izračun presežka
 • Katero letno poročilo oddati na AJPES?
 • Sestava davčnega obračuna za leto 2017

 

Predavatelj:

Majda Gominšek, finančna svetovalka, je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Za založbo Verlag Dashöfer izvaja strokovne seminarje, spletne klepetalnice in video seminarje ter odgovarja na vprašanja naročnikov.