Danes je 2.12.2022

Input:

Napredovanja javnih uslužbencev v letu 2019

26.3.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj.

Uvod

Izteka se čas za izdajo obvestila in pisnega predloga aneksa, ki morata biti javnemu uslužbencu izročena najkasneje 15 dni po roku za seznanitev z oceno (15. marec), to je do 1. aprila 2019.

Zato smo naročnikom omogočili, da se pridružijo na klepetalnici, kjer smo odgovorili na vsa njihova vprašanja, da bodo lahko korektno izvedli vse postopke v zvezi z napredovanjem javnih uslužbencev v višji plačni razred.

 Odgovori na vprašanja

 Javni uslužbenec se je pri nas zaposlil 6. 1. 2016 za nadomeščanje bolniške odsotnosti in je bil zaposlen do 31. 12. 2017. V tem času je prejel dve osebni oceni za napredovanje in sicer za 2016 dobro 3 in 2017 zelo dobro 4. Ponovno smo ga zaposlili dne, 13. 4. 2018 in zaposlitev še traja. Dobil je oceno za 2018 zelo dobro 4. Ali 1. 4. 2019 ne more napredovati, ker nima ocenjevalnega obdobja? Ali bo lahko napredoval naslednje leto, kljub prekinitvi daljši od treh mesecev in ali se mu bo lahko štela vsaj kakšna ocena od let 2016, 2017 in 2018?

Zaposlenemu se šteje novo napredovalno obdobje od 13.4.2018.

Ocene, pridobljene pred tem obdobjem ugasnejo, saj ob prekinitvi delovnega razmerja ugasnejo tudi pravice iz tega naslova. Na spletni strani Ministrstva za javno upravo je dopis, ki to pojasnjuje in na katerega posredujem povezavo:

  • Vpliv prekinitve delovnega razmerja na tek napredovalnega obdobja (16.5.2014)

V vašem primeru bo zaposleni lahko napredoval najprej s 1. 4. 2022, ob izpolnjevanju pogojev kot jih določata Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in Zakon o sistemu plač v javnem sektorju.

Je delodajalec (vrtec) dolžan izročiti fotokopijo vsakemu posameznemu delavcu obrazec - seznanitev z letno oceno za ocenjevalno leto? Je delodajalec dolžan to storiti tudi za nazaj od leta 2008 na zahtevo delavca?

Navedeni podatki morajo biti shranjeni v personalni mapi vsakega zaposlenega. Vsak zaposleni lahko fotokopira podatke iz svoje personalne mape.

Glede Letne ocene je dobra praksa, da se vsako leto ob seznanitvi z oceno, kopijo pripravi tudi za zaposlenega. Ni obvezno, je pa dobra praksa.

Torej je odgovor: da.

Po 19. členu ZSPJS je uslužbenka pridobila 5 PR, ki jih je odobril župan na podlagi sklepa. Ali se ob menjavi zaposlitve (v JS) ti razredi upoštevajo oz. so pridobljeni za zmeraj, tako kot, če bi redno napredovala?

Če je zaposlena pridobila 5 plačnih razredov po 19. členu ZSPJS, se ob menjavi zaposlitve upoštevajo kot dosežena napredovanja, saj so bila s sklepom podeljena konkretnemu zaposlenemu.

Ali lahko učitelj napreduje v naziv, glede na to da ima plačo v skladu s 14. členom ZSPJS znižano zaradi neustrezne izobrazbe (ima višjo izobrazbo in poučuje za visoko)?

Določbe predpisov o nazivih razlaga MIZŠ, ki je pristojno za razlago Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive.

Kolikor pa poznamo konkretne primere, je odgovor DA.

Delavka je pri nas zaposlena na delovnem mestu Varuhinja - specialna znanja (F025011). Njen izhodiščni plačni razred delovnega mesta je 24, trenutni plačni razred, dosežen z napredovanji pa 30 (3x je napredovala po 2 plačna razreda). Delavka je nazadnje napredovala 1. 4. 2016, v letih 2016, 2017 in 2018 pa ima ocene 3, 5 in 5. Zanima nas ali delavka lahko letos napreduje in katero napredovanje je to zanjo (četrto ali sedmo)?

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede drugem odstavku 5. člena določa:

 »(2) Za en plačni razred napredujejo tisti javni uslužbenci, ki v napredovalnem obdobju dosežejo:

- ob prvem in drugem napredovanju najmanj 11 točk,

- ob tretjem in četrtem najmanj 12 točk,

- ob petem najmanj 13 točk,

- ob nadaljnjih napredovanjih najmanj 14 točk.«

Iz navedenega sledi, da ima letos premalo točk, saj gre za njeno sedmo napredovanje na podlagi določbe šestega odstavka 5. člena, ki določa:

»(6) Vsak plačni razred, dosežen z napredovanjem ali z uvrstitvijo nad plačni razred delovnega mesta, se šteje za eno napredovanje.«

Vendar pa boste, na podlagi četrtega odstavka 5. člena, ki določa:

»4) Javnemu uslužbencu, ki na podlagi seštevka treh letnih ocen ni zbral zadostnega števila točk za napredovanje, se ponovno preveri izpolnjevanje pogojev za napredovanje naslednje leto ob preverjanju izpolnjevanja pogojev za napredovanje. Javni uslužbenec napreduje, ko skupaj doseže tri ocene, ki pomenijo izpolnitev pogojev za napredovanje. Pri tem se upoštevajo tri najugodnejše ocene v obdobju od zadnjega napredovanja.«

…naslednje leto spet preverili ali izpolnjuje pogoje za napredovanje in,. če prejme oceno 4 za leto 2019 , bo lahko napredovala v letu 2020 za 1 plačni razred.

Katera leta pa se potem štejejo v napredovalno obdobje? Po našem izračunu se štejejo leta 2012, 2017 in 2018, v ostalih letih nima ocene ali pa se ne štejejo v napredovalno obdobje? Še enkrat najlepša hvala za odgovor

Navedli ste, da je zaposlena napredovala s 1.4.2016, v letih 2016, 2017 in 2018 pa ima ocene 3, 5 in 5 in, da vas zanima ali je to zanjo četrto ali sedmo.

Gre za sedmo napredovanje in zaposlena potrebuje 14 točk. Torej letos, ker jih ima 13, ne more napredovati.

Kako prekinitev delovnega razmerja vpliva na tek napredovalnega obdobja? Na primer: delavec je zaposlen v javnem sektorju do 1. 9. 2017 - 30. 6. 2018. Nato se ponovno zaposli v javnem sektorju s 1.9.2018 na isto delovno mesto z istim tarifnim razredom. Ali se postavi začetek napredovalnega obdobja na 1. 9. 2018? Ali se poda letno oceno za leto 2018?

Če izhajate iz področja vzgoje in izobraževanja, je v ZOFVI določena posebnost. Povezava na 146. člen ZOFVI, ki določa, da vsaka prekinitev delovnega razmerja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju krajša od treh mesecev ne šteje kot prekinitev delovnega razmerja. V vašem primeri torej napredovalno obdobje NI PREKINJENO.

V 146. členu ZOFVI-ja se taksativno našteva katera delovna mesta zadostijo temu pogoju. Vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic, skratka vsa delovna mesta v vrtcu ne zapadejo pod 146. člen. Sklepam da to pomeni da 3-mesečna prekinitev zanje ne velja.

Da, pravilno ste ugotovili, to ne velja za vsa delovna mesta v vrtcu, le za strokovne delavce.

Da zaposleni pridobi oceno za leto 2018, saj je tudi delal več kot 6 mesecev, kot tudi določa tretji odstavek 4. člena Uredbe:

»3) Pri postopku ocenjevanja se ocenijo javni uslužbenci, ki so v prejšnjem koledarskem letu opravljali delo najmanj šest mesecev. Ocenijo se tudi tisti javni uslužbenci, ki so zaradi napotitve s strani delodajalca odsotni več kot šest mesecev in ki so odsotni več kot šest mesecev zaradi poškodbe pri delu, poklicne bolezni in starševskega varstva (porodniški dopust).«

Predlagam, da pridobite še mnenje MIZŠ, kot resornega ministrstva.

Zaposlena je v našem zavodu pričela z delom dne 16. 8. 2010 na delovnem mestu Varuhinja I (šifra DM F025012, V. tarifni razred), od 1.5.2012 pa je na delovnem mestu Varuhinja - specialna znanja (šifra DM: F025011, V. tarifni razred). Zaposlena še ni napredovala, njene ocene pa sledijo:

- Leto 2011 - ocena 5 (leto ne šteje v napredovalno obdobje)

- Leto 2012 - ocena 5

- Leto 2013 - ni ocene (odsotnost)

- Leto 2014 - ocena 5 (leto ne šteje v napredovalno obdobje)

- Leto 2015 - ni ocene (porodniška odsotnost)

- Leto 2016 - ni ocene (odsotnost)

- Leto 2017 - ocena 3

- Leto 2018 - ocena 3

Zanima nas ali je pravilno, da zaposlena letos napreduje in za koliko plačnih razredov?

Zaposlena je bila na obeh delovnih mestih v istem tarifnem razredu, kar pomeni, da ima neprekinjeno napredovalno obdobje. Pogoje je izpolnjevala s 1. 4. 2018. Upoštevajo se vse