Danes je 2.12.2022

Input:

Napredovanja javnih uslužbencev v letu 2020

17.3.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj.

Kdaj v letu 2020 pridobijo pravico do plače javni uslužbenci, ki so napredovali na delovnem mestu s 1.4.2020?

 

Četrti odstavek 16. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju določa: "Javni uslužbenec oziroma funkcionar, ki napreduje v višji plačni razred, v naziv oziroma v višji naziv, pridobi pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom 1. decembra leta, v katerem je napredoval." To pomeni v letu 2020 pravica do višje plače s 1.12. in izplačilom v januarju 2021.

 

Prosimo za razlago pojmov napredovalno in ocenjevalno obdobje:

 

Napredovalno obdobje je triletno, kar določa tako ZSPJS v tretjem odstavku 16. člena in tudi v drugem odstavku 2. člena Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede.

 

Ocenjevalno obdobje je enoletno, od 1.1. do 31. 12., kar je določeno v tretjem odstavku 2. člena zgoraj navedene Uredbe.

 

Koliko plačnih razredov lahko napredujejo javni uslužbenci na delovnih mestih z nazivi in koliko zaposleni, ki so na delovnih mestih brez nazivov?

 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju določa, da »(2) Javni uslužbenci na delovnih mestih, kjer je mogoče tudi napredovanje v višji naziv, lahko v posameznem nazivu napredujejo največ za pet plačnih razredov, javni uslužbenci, kjer ni mogoče napredovati v naziv, lahko na delovnem mestu napredujejo največ za deset plačnih razredov. Če z napredovanjem na delovnih mestih, kjer je mogoče napredovanje v naziv, skupaj v vseh nazivih ni mogoče napredovanje za deset plačnih razredov, je v najvišjem nazivu mogoče napredovati za toliko plačnih razredov, da je doseženo napredovanje v nazivih skupno za deset plačnih razredov.«

 

Drugi odstavek 2. člena Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede pa določa: "(2) Napredovanje javnega uslužbenca v plačne razrede po tej uredbi ne izključuje hkratnega napredovanja javnega uslužbenca v višji naziv, če javni uslužbenec izpolnjuje predpisane pogoje za napredovanje v višji naziv v skladu z določbami področnih predpisov, ki urejajo pogoje in postopke napredovanja oziroma pridobitve nazivov."

Navedeno pomeni, da lahko v istem koledarskem letu javni uslužbenci, ki so na delovnih mestih z nazivi, napredujejo tako na delovnem mestu, kot v istem koledarskem letu lahko napredujejo tudi v višji naziv.

 

Ali je kateri ukrep v letu 2020 še aktiven, glede na interventne ukrepe za leto 2014?

 

Leto 2014 se ni štelo v napredovalno obdobje. V letu 2020 lahko na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uredba) s 1.4.2020 napredujejo zaposleni, ki se jim je napredovalno obdobje začelo šteti do 1.4.2013 in izpolnjujejo pogoje petega odstavka 5. člena Uredbe. To pomeni, da na tej podlagi v letu 2020 javni uslužbenci ne napredujejo po 6 letih, kot določa navedena določba ampak napredujejo leto kasneje (interventni ukrepi določajo neupoštevanje leta 2014), torej po 7 letih.

 

Zaposlena je delala le en mesec, saj je bila na porodniškem dopustu od 1.2. do konca leta 2019. Ali jo moramo oceniti ali se lahko njen nadrejeni, ki jo ocenjuje, odloči da je za to leto ne oceni?

 

Če nadrejeni meni, da zaposlene glede na delo, ki ga je v tem času opravila, ni mogoče oceniti, je lahko ne oceni. Pojasnilo o tej vsebini je na straneh Ministrstva za javno upravo v pojasnilu Ocenjevanje neocenjevanje 03.02.2011 (doc, 52 KB).

 

Na podlagi dobre prakse pa priporočamo, da ocenjevalec zaposleni na ocenjevalnem listu pojasni razloge za ne ocenitev.

 

Ali za napredovanja v 2020 velja naslednje. V kolikor ima zaposleni povprečno oceno 3 lahko s 01.04.2020 napreduje tisti, ki je zaposlen do 01.04.2013:

2014 se ne šteje v napredovalno obdobje

prvo napredovalno obdobje do 01.04.2015

drugo napredovalno obdobje do 01.04.2016

tretje napredovalno obdobje do 01.04.2017

četrto napredovalno obdobje do 01.04.2018

peto napredovalno obdobje do 01.04.2019

šesto napredovalno obdobje do 01.04.2020

 

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede v petem odstavku 5. člena določa:

 

»5) Ne glede na določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena napreduje javni uslužbenec za en plačni razred, če je v času od zadnjega napredovanja oziroma prve zaposlitve preteklo najmanj šest let in je v tem obdobju dosegel povprečno oceno najmanj dobro.«

 

Vaši izračuni so pravi, v letu 2020 s 1.4. lahko napredujejo na podlagi te določbe zaposleni, ki se jim je napredovalno obdobje, ki je določeno v tretjem odstavku 16. člena ZSPJS in 8. členu zgoraj navedene uredbe,  začelo šteti od 1.4.2013.

 

Torej se v letu 2020 na podlagi te določbe, zaradi interventnih ukrepov, ki so izločili leto 2014 iz napredovalnega obdobja, napreduje po 7 letih.

 

Delavka se je zaposlila s 19.11.2012. Ima 6 ocen: 2014(3), 2015(3), 2016(3), 2017(3), 2018(3), 2019 (3). Ali drži, da delavka napreduje s 1.4.2020 na podlagi povprečne ocene v zadnjih 6 letih od zaposlitve?

 

V letu 2020 se na podlagi te določbe, zaradi interventnih ukrepov, ki so izločili leto 2014 iz napredovalnega obdobja, napreduje po 7 letih.

 

Postopek je določen v pojasnilih MJU, odgovor št. 9. Prilagam povezavo:

 

Odgovori na najpogostejša vprašanja v zvezi z ocenjevanjem in napredovanjem (8.1.2020)

 

Delavka se je zaposlila s 15.1.2014. Napredovala še ni. Ima 6 ocen: 2014(3), 2015(3), 2016(3), 2017(3), 2018(3), 2019 (3). Ali drži, da ker se leto 2014 ne šteje v napredovalno obdobje, delavka s 1.4.2020 še ne napreduje, ker ji manjka še eno napredovalno obdobje?

 

V letu 2020 s 1.4. lahko napredujejo na podlagi te določbe zaposleni, ki se jim je napredovalno obdobje, ki je določeno v tretjem odstavku 16. člena ZSPJS in 8. členu zgoraj navedene uredbe začelo šteti najkasneje do 1.4.2013.

 

Navedeno pomeni, da vaša zaposlena zaradi interventnih ukrepov v letu 2020 še ne more napredovati, saj letos javni uslužbenci napredujejo po 7 letih

 

Delavka se je zaposlila s 30.11.2016. Ima ocene: 2017(3), 2018 (4), 2019 (4). Ali drži, da delavka napreduje s 1.4.2020?

 

V letu 2020 s 1. 4. 2020 napredujejo zaposleni, ki se jim je napredovalno obdobje začelo šteti do 1.4.2017.

 

Navedeno pomeni, da javna uslužbenka, če gre za njeno prvo napredovanje na delovne mestu, z 11 točkami napreduje.

Pomembno pa je, da upoštevate celoten 5. člen Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, posebej pa šesti odstavek tega člena, ki ga navajam v celoti:

»5. člen

(Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev)

(1) Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev se izvede vsako leto do 15. marca za vse javne uslužbence. Ocene javnih uslužbencev se točkujejo, in sicer ocena odlično s 5 točkami, ocena zelo dobro s 4 točkami, ocena dobro s 3 točkami in ocena zadovoljivo z 2 točkama. Ocena nezadovoljivo se ne točkuje. Točke se vpišejo v Evidenčni list napredovanja javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju (Priloga II). Izpolnjevanje preverjanja pogojev se ugotovi na podlagi seštevka treh letnih ocen.

(2) Za en plačni razred napredujejo tisti javni uslužbenci, ki v napredovalnem obdobju dosežejo:

- ob prvem in drugem napredovanju najmanj 11 točk,

- ob tretjem in četrtem najmanj 12