Danes je 29.11.2020

Input:

Napredovanja javnih uslužbencev v letu 2020

17.11.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj.

Kateri so pogoji za napredovanje?

Za napredovanje mora javni uslužbenec pridobiti najmanj 3 ocene, doseči višino ocen, ki jih glede na to, za katero napredovanje gre, določa 5. člen Uredbe in izpolniti najmanj 3 letno napredovalno obdobje.

Kjer so nazivi, lahko v posameznem nazivu napreduje največ za 5 plačnih razredov, razen v primeru izjem ki jih v 16. členu določa ZSPJS.

Kdo napreduje v letu 2020?

V letu 2020 napredujejo tisti zaposleni (če izpolnjujejo pogoje, ki jih določata ZSPJS in Uredba), ki jim je napredovalno obdobje začelo teči do 1.4.2017.

Kdo napreduje v letu 2020 po petem odstavku 5. člena Uredbe?

V letu 2020 napredujejo na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe tisti javni uslužbenci, ki se jim je napredovalno obdobje začelo šteti do 1.4.2013. Torej po 7 letih, saj se zaradi Interventnih ukrepov leto 2014 ne šteje v napredovalno obdobje.

Zaposlen na delovnem mestu Učitelj ima naziv mentor in z doseženimi napredovanji je uvrščen v 39 PR. S 1. 3. 2020 je pridobil naziv Svetnik (preskočil je naziv Svetovalec). V kateri plačni razred v nazivu Svetnik ga uvrstimo? Ali prenese kakšno napredovanje ali gre v izhodiščni PR za Svetnika?

Drugi odstavek 20. člena določa:

»(2) Javni uslužbenec, ki napreduje v naziv ali višji naziv, prenese že dosežena napredovanja v plačne razrede na delovnem mestu ali v nižjem nazivu v nov naziv tako, da se doseženi plačni razred pred napredovanjem v naziv ali višji naziv poveča za največ tri plačne razrede. Ne glede na določbo prejšnjega stavka javnega uslužbenca ni možno uvrstiti v višji plačni razred, kot ga je možno doseči z napredovanjem.«

Če je javni uslužbenec »preskočil« en naziv, je glede na navedeno, plačni razred, ki ga z napredovanji doseže v tem primeru zaposleni, 42 plačni razred. Začetni plačni razred najvišjega naziva učitelj svetnik pa je 41. Torej mu v tem nazivu upoštevate 1 napredovanje.

Je pa v tem primeru potrebno upoštevati 4 odstavek 16. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki določa,

»4) Javni uslužbenec oziroma funkcionar, ki napreduje v višji plačni razred, v naziv oziroma v višji naziv, pridobi pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom 1. decembra leta, v katerem je napredoval.

To pomeni, da zgoraj navedeni plačni razred, pridobljen z nazivom v letu 2020, doseže s 1.12.2020 z izplačilom v januarju 2021.

Delavec je bil v letu 2020 zaposlen v Vrtcu na delovnem mestu vzgojitelja od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020, nato je sledila prekinitev delovnega razmerja in ponovna zaposlitev na delovnem mestu vzgojitelja od 7. 10. 2020 do 31. 12. 2020. Ali delavec dobi oceno za leto 2020, ker je bila prekinitev delovnega razmerja? V kolikor da, mu šteje ocena za leto 2020 v napredovalno obdobje?

ZOFVI, zakon na področju vzgoje in izobraževanja, v 146. členu določa, da za strokovne delavce in sodelavce na področju vzgoje in izobraževanja, kamor sodijo tudi vzgojitelji, prekinitev delovnega razmerja, ki je krajša od 3 mesecev, ne šteje kot prekinitev. To pomeni, da zaposlena dobi oceno in se to leto šteje v napredovalno obdobje.

Podoben primer je pri zaposlitvi kuharja. Vendar je bil zaposlen od 20. 1. 2020 do 31. 8. 2020, ter ponovno od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020.

Delovna mesta kuharjev so delovna mesta v plačni skupini J in niso delovna mesta strokovnih delavcev in sodelavcev, zato zanje velja, kot za ostale zaposlene v javnem sektorju. V primeru, ko delavec prekine delovno razmerje, tudi ugasnejo pravice iz tega naslova. To pomeni, da se mu ob ponovni zaposlitvi v javnem sektorju prične šteti napredovalno obdobje od začetka.

Če si premeščen na zahtevnejše delovno mesto v okviru istega tarifnega razreda ali se ocene prenese na novo delovno mesto? Npr: računovodja VII/2(2) je premeščen na delovno mesto računovodja VII/2(1). Ali se ocene prenesejo na delovno mesto VII/2(1) ali samo dosežena napredovanja?

Zakon o sistemu plač v tretjem odstavku 16. člena določa:

»(3) Javni uslužbenec lahko na podlagi tega zakona napreduje vsaka tri leta za en ali dva plačna razreda, če izpolnjuje predpisane pogoje. Kot napredovalno obdobje se šteje čas od zadnjega napredovanja v višji plačni razred. Za napredovalno obdobje se upošteva čas, ko je javni uslužbenec delal na delovnih mestih, za katere je predpisana enaka stopnja strokovne izobrazbe. Pristojni organ oziroma predstojnik najmanj enkrat letno preveri izpolnjevanje pogojev za napredovanje.«

Prvi odstavek 20. člena ZSPJS določa:

»(1) Če je javni uslužbenec premeščen na drugo delovno mesto oziroma je sklenil pogodbo o zaposlitvi o delu na drugem delovnem mestu v nižjem ali istem tarifnem razredu, obdrži število plačnih razredov napredovanja, ki jih je dosegel na prejšnjem delovnem mestu, razen če pristojni organ ugotovi, da na prejšnjem delovnem mestu ni dosegal pričakovanih delovnih rezultatov (razlog nesposobnosti) ali da plačni razredi za napredovanje na prejšnjem delovnem mestu niso bili doseženi v skladu z zakonom ali na njegovi podlagi izdanimi predpisi. Ohranitev plačnih razredov napredovanja je možna pri istem ali drugem delodajalcu v isti plačni podskupini ali na istovrstnih oziroma sorodnih delovnih mestih v različnih plačnih podskupinah.«

Iz navedenega izhaja, da se zaposlenemu upošteva v primeru premestitve tako napredovalno obdobje kot napredovanja.

Smo OŠ. Zaposlena je s 1. 7. 2020 pridobila naziv Svetnica. Kdaj ji moramo dati v podpis aneks (odločba je prišla oktobra) in kdaj je upravičena do višje plače?

Pri določitvi plače bodite pozorni na drugi odstavek 20. člena ZSPJS, ki določa:

»(2) Javni uslužbenec, ki napreduje v naziv ali višji naziv, prenese že dosežena napredovanja v plačne razrede na delovnem mestu ali v nižjem nazivu v nov naziv tako, da se doseženi plačni razred pred napredovanjem v naziv ali višji naziv poveča za največ tri plačne razrede. Ne glede na določbo prejšnjega stavka javnega uslužbenca ni možno uvrstiti v višji plačni razred, kot ga je možno doseči z napredovanjem.«

Poleg tega je za določitev, kdaj je zaposlena upravičena do plače na podlagi višjega naziva potrebno upoštevati tudi četrti odstavek 16. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki določa,

»4) Javni uslužbenec oziroma funkcionar, ki napreduje v višji plačni razred, v naziv oziroma v višji naziv, pridobi pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom 1. decembra leta, v katerem je napredoval.«

Aneks lahko pripravite takoj in v njem bo določeno, da bo zaposlena prejela višjo plačo na podlagi pridobljenega naziva s 1.7.2020, z dnem 1.12.2020 (kot določa četrti odstavek 16. člena ZSPJS), z izplačilom plače v januarju 2021.

Zanima me, kdaj (datumsko) je