Danes je 9.12.2021

Input:

Napredovanja javnih uslužbencev v letu 2021 (2. del)

27.10.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj.

Delavka je bila premeščena dne 1. 6. 2018 iz pomočnice (dietnega) kuharja III (III. tar. skupina, J033012) na dietnega kuharja IV (IV. tar. skupina, J034006). Ocene ima za leto 2018: 5, za leto 2019: 5 in za leto 2020: 5 Ali delavka napreduje s 1. 12. 2021? Kdaj bo ta delavka lahko spet napredovala ob pogoju, da bo dosegla zadostno število točk?

DA, zaposlena napreduje s 1. 12. 2021. Njeno naslednje napredovanje bo s 1. 12. 2024, torej po poteku triletnega napredovalnega obdobja, če bo izpolnila vse pogoje za napredovanje, kot jih določa Uredba o napredovanju.

Prosim za kratko razlago tretjega odstavka 4. člena uredbe: "Pri postopku ocenjevanja se ocenijo javni uslužbenci, ki so v prejšnjem koledarskem letu opravljali delo najmanj šest mesecev." ( z naštetimi izjemami ). Predvsem nas zanima upoštevanje letnega dopusta.

Ministrstvo za javno upravo v svojih odgovorih nima posebej pojasnjenega primera, kako ravnati takrat, ko se zaposlenemu z odsotnostjo bolniške in letnega dopusta v seštevku izkaže, da je bil javni uslužbenec odsoten več kot 6 mesecev v ocenjevalnem obdobju. Zato priporočamo, da zaprosite za pojasnilo tega primera na ministrstvo (gp.mju@gov.si), ki je pristojno za pojasnila v zvezi z izvedbo napredovanj v javnem sektorju.

Javna uslužbenka je bila v letu 2018 od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2018 zaposlena na delovnem mestu v podskupini F2 od 1. 10. 2018 dalje pa je bila premeščena na delovno mesto v podskupini J1. Za obe delovni mesti je predpisana enaka stopnja strokovne izobrazbe. Za leto 2018 je prejela oceno s strani vodje na delovnem mestu v podskupini F2 in delno oceno s strani vodje v podskupini J1 in za leti 2019 in 2020 s strani vodje v podskupini J1. Za vsa tri leta je bila ocenjena z ocen 5. Kdaj bo zaposlena izpolnila pogoje za napredovanje v višji plačni razred?

Zaposlena napreduje s 1.12.2021, če je bila v napredovalnem obdobju (3 leta) na delovnem mestu, ki je enake stopnje izobrazbe (tretji odstavek 16. člena ZSPJS).

Javna uslužbenka bo prerazporejena iz DM z nazivi na delovno mesto brez nazivov. Trenutno je razporejena na delovno mesto medicinska sestra vodja tima samostojni svetovalec (F027010) (41. PR, dosegla je vsa napredovanja v nazivu, s 1.4.2015). Prerazporejena bo na delovno mesto vodja IV(F027965). Kako upoštevati napredovalno obdobje ob prerazporeditvi?

Tretji odstavek 16. člena ZSPJS določa:

"(3) Javni uslužbenec lahko na podlagi tega zakona napreduje vsaka tri leta za en ali dva plačna razreda, če izpolnjuje predpisane pogoje. Kot napredovalno obdobje se šteje čas od zadnjega napredovanja v višji plačni razred. Za napredovalno obdobje se upošteva čas, ko je javni uslužbenec delal na delovnih mestih, za katere je predpisana enaka stopnja strokovne izobrazbe. Pristojni organ oziroma predstojnik najmanj enkrat letno preveri izpolnjevanje pogojev za napredovanje."

Navedeno pomeni, da se zaposleni ob premestitvi napredovalno obdobje ne prekine na delovnih mestih, za katere je predpisana enaka stopnja strokovne izobrazbe.

Vendar na delovno mesto brez nazivov lahko prenaša le največ 10 plačnih razredov napredovanj.

Javna uslužbenka je bila 1. 7. 2015 premeščena na drugo delovno mesto v višji tarifni razred. Prvo napredovanje je imela v letu 2019 - plačo je pridobila s 1. 12. 2019. Kdaj naslednjič napreduje?

Zaposlena bo napredovala po poteku triletnega napredovalnega obdobja, to je s 1. 12. 2022, seveda, če bo izpolnjevala še preostala dva pogoja: število točk, glede na to, za katero napredovanje gre (5. člen Uredbe o napredovanju) in tri ocene v napredovalnem obdobju (drugi odstavek 2. člena Uredbe).

Javna uslužbenka se je zaposlila na delovnem mestu pomočnice vzgojiteljice 1. 1. 2018, nato je bila 1. 7. 2018 premeščena na delovno mesto vzgojiteljice. Ocenjena je bila za vsa tri leta (2018, 2019, 2020) odlično. Ali napreduje 1. 12. 2021 kot vzgojiteljica?

Zaposleni se šteje napredovalno obdobje od 1. 7. 2021, ko je prejela pogodbo o zaposlitvi na delovnem mestu vzgojiteljice. S 1. 7. 2018 in s tremi ocenami ter višino ocen zaposlena izpolnjuje pogoje za napredovanje s