Danes je 22.4.2024

Input:

Napredovanja javnih uslužbencev v letu 2023 (1. del)

16.3.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 15 minut

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj.

Povezava na zakonske podlage ZSPJS in Uredbo

 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju; ZSPJS (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22)

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede. Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09, 22/19 in 121/21)

 

Kdaj bodo javni uslužbenci lahko napredovali nad 57 plačnim razredom?

 

Dopis MJU Odprava stropa, napredovanje in upoštevanje ocen delovne uspešnosti

 

Pojasnilo MJU:

 

V zvezi s t.i. odpravo stropa, je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS-AA (Uradni list RS, št. 139/22) črtal drugi odstavek 7. člena ZSPJS, ki je določal, da je v plačnih podskupinah od C1 do J3 na delovnih mestih in v nazivih mogoče doseči največ 57. plačni razred. Na podlagi te spremembe bodo javni uslužbenci v teh plačnih podskupinah lahko napredovali višje od 57. plačnega razreda. Črtanje se začne uporabljati 1. aprila 2023.

….Navedeno pomeni, da bodo lahko javni uslužbenci, pod predpostavko, da bodo izpolnjeni pogoji za napredovanje v višji plačni razred (potek vsaj triletnega napredovalnega obdobja, ki teče od zadnjega napredovanja, pridobitev treh ocen in ustrezna višina ocen) Prvič napredovali v višji plačni razred, ki presega 57. plačni razred, z dnem 1. december 2023.

Odgovor je vezan na zakonodajo, ki velja v času priprave dopisa.

 

Novela ZSPJS, uveljavitev s 3.11.2022 - kako določiti napredovalno obdobje javnih uslužbencev, ki se v javnem sektorju ponovno zaposlijo po tem datumu?

 

Odgovor  MJU, objavljen februarja 2023: Novela ZSPJS-AA - Ponovna zaposlitev v javnem sektorju in upoštevanje ocene ter napredovalnega obdobja

 

Pojasnilo MJU:

 

Ne glede na novo ureditev (nov peti odstavek 19. člena ZSPJS in nov tretji odstavek 20. člena ZSPJS) s katero je določeno da se, kadar javni uslužbenec ponovno sklene pogodbo o zaposlitvi v javnem sektorju, za namen določitve plačnega razreda ob ponovni sklenitvi pogodbe o zaposlitvi šteje, da se delovno razmerje nadaljuje brez prekinitve, kar pomeni, da se javnemu uslužbencu določi plačni razred upoštevaje že predhodno dosežena napredovanja, še vedno velja, da se javnemu uslužbencu napredovalno obdobje ob prekinitvi delovnega razmerja v javnem sektorju prekine in prične teči znova, povezava na dopis:

Vpliv prekinitve delovnega razmerja na tek napredovalnega obdobja

….Navedeno povsem jasno izhaja tudi iz sodbe Vrhovnega sodišča RS (VIII Ips 95/2019).

 

Novela ZSPJS-AA torej pomeni novo ureditev glede na navedeno sodbo glede upoštevanja predhodno doseženih napredovanj v primeru prekinitve delovnega razmerja v javnem