Danes je 5.8.2020

Input:

Navodila za izvajanje 62. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19)

16.7.2020, Vir: Ministrstvo za finance

I.Uvod

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19) , v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2021) v 62. členu določa, da morajo posredni uporabniki proračuna države in občin ter ZZZS in ZPIZ najkasneje do 31. avgusta tekočega leta pristojnemu ministrstvu oziroma županu posredovati polletno poročilo.

ZIPRS2021 vsebuje obvezno pripravo polletnih poročil izključno iz enega razloga, in sicer da je že med izvrševanjem finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna države in občin znotraj proračunskega leta potrebno natančno spremljati poslovanje posameznega uporabnika proračuna in v primeru ugotovitve medletnega primanjkljaja pravočasno sprejeti ukrepe, s katerimi se zagotovi, da obseg sredstev, določen v finančnem načrtu posrednega uporabnika, do konca leta ne bo prekoračen.

II.Vsebina polletnega poročila

Obvezna priprava polletnega poročila torej ne izhaja iz predpisov za