Danes je 16.5.2021

Input:

Obračun DDPO za leto 2020 za gospodarstvo in negospodarstvo

14.4.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj.

Negospodarstvo: Zanima me za koliko let za nazaj je potrebno popraviti DDPO? V primeru da je potrebno popraviti še pred letom 2018, ko se je uporabljalo program Silvester, kako postopati v tem primeru?

Popravke obračunov in priloge za obdobja do 01.01.2018 mora zavezanec predložiti s pomočjo programa Silvester Pelias. Obračun in priloge v pdf imate na spletni strani FURS.

FURS ob tem ne pojasnjuje za koliko let nazaj pred 01.01.2018 lahko to storite. Svetujem kontaktiranje pristojnega finančnega urada.

Gospodarstvo: Ali se plačila za zdravstveno zavarovanje zaposlenih vsak mesec, od katerih se ne obračuna boniteta šteje kot davčno nepriznan odhodek ? kaj pa če bi se obračunala od tega boniteta, bi bil do priznan odhodek?

Skladno z določili 6. točke drugega odstavka 39. člena ZDoh-2 boniteta vključuje zlasti zavarovalne premije in podobna plačila. V kolikor je od bonitete obračunana dohodnina, so to skladno z določili 2. točke drugega odstavka 30. člena v zvezi s tretjim odstavkom 35. člena ZDDPO-2 v celoti davčno priznani odhodki.

Gospodarstvo: Dijaka smo imeli na praksi tri tedne v letu 2020. Kako in koliko davčne olajšave lahko koristimo?

Zavezanec uveljavlja znižanje davčne osnove v višini plačila vajencu, dijaku in študentu, največ v višini 20 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Slovenji za vsak mesec izvajanja praktičnega dela. Za to plačilo se štejejo nagrada in vsa druga delodajalčeva plačila vajencem, dijakom in študentom po učni pogodbi, ne pa tudi povračila stroškov (primeroma prevoza in prehrane). V poslovnih knjigah se pripoznajo ob nastanku poslovnega dogodka, (ko se pojavijo), in ne šele s plačilom.

Gospodarstvo: Ali se lahko koristi davčna olajšava za nabavo pisarniškega stola višje vrednosti?

Olajšavo za investiranje ni možno uveljavljati za vlaganja v pohištvo oziroma pohištveno opremo in za pisarniško opremo, z izjemo računalniške opreme, kot je določeno v 1. točki drugega odstavka 55.a člena ZDDPO-2.

Pohištvo je po splošno uveljavljenem pojmu del opreme bivanjskega ali poslovnega prostora, ki z namenom služi neki funkcionalni rabi, npr. odlaganju predmetov, sedenju, ležanju, hranjenju, izvajanju funkcije delovne površine idr.. Med pohištvo tako sodijo vse vrste pohištvene opreme delovnih oziroma poslovnih prostorov, omare, mize, stoli, police, regali, sedežne garniture, klubske mize, ležišča, obešalniki itd.. Pri tem ni pomembno iz kakšnega materiala je pohištvo izdelano. Za nakup pohištva olajšave ni možno uveljavljati ne glede na to, v katerem prostoru se pohištvo nahaja oziroma za kakšen namen se uporablja (npr. pohištvo za opremo pisarn, skladišč, proizvodnih obratov, delavnic, prodajnih, reprezentativnih in drugih poslovnih prostorov, pohištvena oprema za trgovine, lekarne, laboratorije, knjižnice, pohištvo in nastanitvena oprema za gostinske obrate, hotele itd.). Izjema od olajšave za investiranje velja torej za vse vrste pohištvene opreme in ne glede na to, za katere poslovne namene oziroma dejavnosti se uporablja, saj zakon glede tega ne določa nobene izjeme.

Gospodarstvo: Izpolnili smo prilogo 15, saj smo dali posojilo nerezidentu, v katerem imamo 100% naložbo. Malo me bega, ali se pod prejeta posojila vpiše znesek vrnjenih posojil, ki se nanašajo na prejšnja leta ali samo promet danih posojil v letu 2020?

 

V prilogi 15 obračuna DDPO se vpiše ali skupna vrednost prejetih posojil, ali skupna vrednost danih posojil, v obravnavanem primeru torej skupna vrednost danih posjil za obdobje od 01.01.-31.12.2020.

 

Negospodarstvo: ALI SO PRIDOBITNI PRIHODKI V ŠOLSTVU:

- TISTI za katere se zberejo sredstva iz nejavnih prispevkov: plačila za.

Sicer se za ta potem znesek zmanjšajo potrebna javna sredstva.

 

Med prihodke od pridobitne dejavnosti sodijo tudi sredstva za izvajanje javne službe, ki niso javna sredstva in se običajno pojavljajo kot doplačila uporabnikov storitev v javnih in zasebnih zavodih. To so predvsem šolnine, vstopnine, plačila in doplačila za socialnovarstvene storitve (npr. oskrbnine v domovih za ostarele in vrtcih) ipd..

 

Negospodarstvo: Ali velja preložitev oddaje DDPO na 30.4.2021 za vse zavezance - tudi za javni sektor, saj se kot zavezance omenja samo gospodarske subjekte?

 

Rok do konca aprila 2021 velja za vse zavezance obračuna DDPO.

 

Negospodarstvo: Smo vrtec - javni zavod in izvajamo tudi pridobitno dejavnost. Pa bi prosila za pojasnilo, kako dejansko izvesti spodnje pojasnilo o izvzemanju KDPZ... Obrazec DDPO smo v po starem (v deležu) že oddali 26.02., pa so nam na FURSU po telefonu pojasnili, da ne rabimo popravljat, če nas kontrolor ne pokliče... Kaj menite?

V skladu z njo se odhodki, ki nastanejo delodajalcu na podlagi premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, ne priznajo kot davčno upravičeni. Davčno nepriznane odhodke iz tega naslova morajo izvzeti v polju 6.22 obračuna davka od dohodkov pravnih oseb.

Glede na to, da delodajalci, osebe javnega prava, izvzemajo tudi odhodke iz nepridobitne dejavnosti na podlagi 9. člena Zakona o davku od dohodkov pravni oseb - ZDDPO-2, na enega od dveh načinov iz 27. člena istega zakona, morajo odhodke iz naslova premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja izvzemati na sledeč način:

Zavezanci, ki izvzemajo dejanske stroške oziroma odhodke nepridobitne dejavnosti, najprej v polju 6.22 davčnega obračuna izvzamejo odhodke iz naslova kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v celotnem znesku, nato pa iz preostalih, še ne izvzetih odhodkov, v polju 6.1 izvzamejo odhodke iz naslova nepridobitne dejavnosti.

Zavezanci, ki izvzemajo stroške oziroma odhodke nepridobitne dejavnosti v deležu, najprej v polju 6.22 davčnega obračuna izvzamejo odhodke iz naslova kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v celotnem znesku, nato pa preostale, še ne izvzete odhodke pomnožijo z deležem nepridobitnih prihodkov v celotnih prihodkih in dobljen znesek izvzamejo v polju 6.1 davčnega obračuna.

 

Menim, da morate do konca aprila 2021 vložiti popravek že oddanega obračuna DDPO ter postopati skladno s pojasnilom FURS z dne 04.03.2021 (Davčna obravnava premij za KDPZ za javne uslužbence) oziroma kot navajate spodaj.

 

Negospodarstvo: Ali je kaj novega v zvezi kolektivnim dodatnim prostovoljnim zavarovanjem (KDPZ) v javnem sektorju ali bomo res morali od stroškov, ki nam in narekuje država plačevati davek od dohodka?

Zaenkrat še vedno velja, da se odhodki, ki nastanejo delodajalcu na podlagi premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, ne priznajo kot davčno upravičeni (pojasnilo FURS z dne 04.03.2021). Davčno nepriznane odhodke iz tega naslova morate izvzeti v polju 6.22 obračuna DDPO. Posledično temu pomeni, da morate od stroškov, ki vam jih narekuje država, plačati DDPO.

Gospodarstvo: Družba je kupila za zaposlene bone v višini 50 EUR, za nakupe v trgovini Mercator, kot blažitev posledic Corone, od katerih obračuna boniteto. Je to davčno priznano?

 

V kolikor je od bonitete obračunana dohodnina, so to skladno z določili 2. točke drugega odstavka 30. člena v zvezi s tretjim odstavkom 35. člena ZDDPO-2 v celoti davčno priznani odhodki.

 

Gospodarstvo: Kako je z uveljavljanjem praktičnega izobraževanja, se uveljavlja obračunani znesek ali plačani - upošteva se v mesecu in letu dejanskega izplačila in ne obračuna ( npr. obračun je za december 2020, izplačilo januar 2021 , se upošteva olajšava v 2020 ali v 2021 ?

Zavezanec uveljavlja znižanje davčne osnove v višini plačila vajencu, dijaku in študentu, največ v višini 20 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Slovenji za vsak mesec izvajanja praktičnega dela. Za to plačilo se štejejo nagrada in vsa druga delodajalčeva plačila vajencem, dijakom in študentom po učni pogodbi, ne pa tudi povračila