Danes je 24.5.2024

Input:

Obravnava obresti

12.2.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 16 minut

4.6.7.8 Obravnava obresti

Gordana Gliha

Obresti so po eni strani odhodki, ki jih imate pri izposoji denarja (lahko jih opredelimo kot pasivne obresti), in po drugi strani pa so prihodek, ki ga ustvarite s prihranki oz. z ostanki dobroimetja na računu (lahko jih opredelimo kot aktivne obresti) ali drugo naložbo.

Posredni proračunski uporabniki, ki vodijo poslovne knjige na podlagi nastanka poslovnega dogodka, morajo obresti vezane na posle nalaganja sredstev (vloge, depoziti) ali posle zadolževanja (najem kreditov) mesečno razmejevati in postopoma vključevati med prihodke oziroma odhodke iz naslova obrestovanja. Zadeva namreč ima vpliv na izkaz prihodkov in odhodkov ter bilanco stanja, posledično lahko pri pripravi premoženjske bilance prihaja do napak. Obrestovanju je zato potrebno posvetiti posebno pozornost in se zavedati njihovega časovnega vključevanja v poslovne knjige.

Prav tako ločimo med razmejenimi obrestmi in obračunanimi obrestmi. Razmejene obresti so obresti, ki jih mesečno vezano na lastnosti posla vključujemo v poslovne knjige (podobno kot razmejevanje), pri čemer velja, da posel še ni zaključen in še teče, zato se zadnji dan obrestnega obdobja vključuje v obrestovanje. V mesecu zapadlosti posla (tj. mesec dejanskega plačila obresti) razmejene obresti dobijo značaj obračunanih obresti. V primeru, da se v poslovnih knjigah razmejene in obračunane obresti v analitičnih podatkih vodijo ločeno, sledi zapiranje razmejenih obresti in prenos končnega zneska izračunanih obresti na obračunane obresti. Pri obračunanih obrestih velja, da dan zapadlosti ni vključen v obrestno obdobje, t.j. zadnji dan, ko se vrši plačilo obresti ali prejem obresti, ni obrestovan. Iz navedenega izhaja, da na obrestovanje vpliva število dni, ki je vključeno v izračun obresti. Zato je potrebno pogodbo, ki posel opredeljuje, pregledati.

Način obravnave različnih vrst aktivnih in pasivnih obresti bo predstavljen v nadaljevanju.

1. Obresti »a vista«, tj. obresti na stanje podračuna

Obresti »a vista« predstavljajo aktivne obresti za stanje na podračunih proračunskih uporabnikov. Od septembra 2022 so obresti ponovno pozitivne, kar pomeni, da proračunski uporabniki, ki so upravičeni do teh obresti, iz tega naslova beležijo prihodke. Obresti »a vista« zajemajo mesečno obdobje, priliv obresti pa proračunski uporabniki beležijo v prvih dneh naslednjega meseca.

Pravna podlaga: obrestovanje stanj na podračunih ali obresti »a vista« opredeljuje Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (1114/2020 Ur.l.RS). Obresti za denarna sredstva na podračunih, se izračunavajo na dnevno stanje, zaokroženo na dve decimalni mesti natančno. Znesek izračunanih obresti na mesečni ravni je enak vsoti dnevno izračunanih obresti v mesecu. Plačajo se prvi delovni dan v mesecu za pretekli mesec.

Proračunski uporabniki velikokrat ne vedo kje dostopati do listin za izkazovanje tovrstnih obresti. Zato je podana ponovna usmeritev, da so obrestni list za posamezen podračun objavljeni v spletnem programu UJPnet. Proračunski uporabniki so zato dolžni, da obrestne liste mesečno prevzemajo preko spletnega portala UJPnet in jih mesečno vključujejo v svoje poslovne knjige. Ker gre za obrestovanje znotraj sistema EZR, se terjatev za obresti izkaže do