Danes je 31.7.2021

Input:

Odgovori na najpogostejša vprašanja v zvezi z nagrajevanjem redne delovne uspešnosti v javnem sektorju

3.11.2020, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Sprememba v dokumentu:

odgovor 13

Pravna podlaga:

1.Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18): 22. in 22. a člen

2.Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18): od 27. do 34. člen

3.Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19): 4. člen

Pojasnila Ministrstva za javno upravo v zvezi z nagrajevanjem redne delovne uspešnosti:

1.Redna delovna uspešnost, pojasnilo (16. 3. 2020)

2.Pojasnilo v zvezi z določanjem obsega in izplačili sredstev za redno delovno uspešnost ravnateljev, direktorjev in tajnikov; javni uslužbenci plačne skupine B (24. 7. 2020)

 

Predstavitve nagrajevanja redne delovne uspešnosti v javnem sektorju:

1.Predstavitev - Nagrajevanje redne delovne uspešnosti v javnem sektorju (24. 8. 2020)

2.Predstavitev - Nagrajevanje redne delovne uspešnosti v javnem sektorju - konkretni primeri (24. 8. 2020)

3.Predstavitev aplikacij za izračun redne delovne uspešnosti (24. 8. 2020)

 

Vzorci za izplačilo redne delovne uspešnosti:

  1. Vzorec za mesečno izplačilo redne delovne uspešnosti do 100 javnih uslužbencev
  2. Vzorec za mesečno izplačilo redne delovne uspešnosti do 1000 javnih uslužbencev
  3. Vzorec za trimesečno izplačilo redne delovne uspešnosti do 100 javnih uslužbencev
  4. Vzorec za trimesečno izplačilo redne delovne uspešnosti do 150 javnih uslužbencev
  5. Vzorec za trimesečno izplačilo redne delovne uspešnosti do 1000 javnih uslužbencev
  6. Vzorec za šestmesečno izplačilo redne delovne uspešnosti do 1000 javnih uslužbencev
  7. Vzorec za šestmesečno izplačilo redne delovne uspešnosti do 100 javnih uslužbencev

 

 

1.Ali so funkcionarji upravičeni do izplačila redne delovne uspešnosti?

Ne, funkcionarji (plačna skupina A) v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju do izplačila redne delovne uspešnosti niso upravičeni.

 

2.Katera je maksimalna višina zneska, ki ga lahko prejmejo direktorji, ravnatelji in tajniki (plačna skupina B), iz naslova redne delovne uspešnosti v letu 2020?

Glede na to, da se za ravnatelje, direktorje in tajnike (plačna skupina B) skupen obseg sredstev za redno delovno uspešnost oblikuje in izkazuje ločeno, lahko v primeru, ko je v posameznem proračunskem uporabniku zaposlen le en javni uslužbenec plačne skupine B, le-ta iz naslova redne delovne uspešnosti prejme 2% sredstev za osnovne plače od julija do decembra 2020 oziroma, če so za to izpolnjeni vsi pogoji, do največ 5% sredstev za osnovne plače direktorja od julija do decembra 2020.

 

V primeru, če je javnih uslužbencev plačne skupine B več in je posledično obseg sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti večji, pa je maksimalni znesek, ki ga v letu 2020 lahko prejme iz naslova redne delovne uspešnosti, ena osnovna plača meseca decembra 2019.

 

Podrobnejše pojasnilo v tej zvezi je dostopno na spletni strani Ministrstva za javno upravo na naslednji povezavi: Pojasnilo v zvezi z določanjem obsega in izplačili sredstev za redno delovno uspešnost ravnateljev, direktorjev in tajnikov; javni uslužbenci plačne skupine B (24. 7. 2020).

 

3.Kdaj se bo javnim uslužbencem plačne skupine B izplačala redna delovna uspešnost?

Del plače za redno delovno uspešnost se javnim uslužbencem plačne skupine B izplačuje enkrat letno na podlagi poslovnega poročila. Za obdobje od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 jim bo redna delovna uspešnost izplačana v letu 2021, na podlagi poslovnega poročila za leto 2020.

 

Izjema so direktorji v državnih organih, drugih državnih organih, upravah pravosodnih organov in upravah lokalnih skupnosti, katerim se redna delovna uspešnost izplačuje v rokih, ki veljajo za ostale javne uslužbence. Načelnikom upravnih enot pa se redna delovna uspešnost prav tako izplačuje enkrat letno do konca julija.

 

4.Kdo lahko določi višji obseg sredstev za redno delovno uspešnost (nad 2% in do največ 5%) direktorju javnega zavoda, javnega sklada oziroma javne agencije?

Višji obseg sredstev lahko določi organ, pristojen za imenovanje direktorja javnega zavoda, javne agencije oziroma javnega sklada, vendar ta ne sme preseči 5% sredstev za osnovne plače direktorjev.

 

5.Ali se obseg sredstev pomočnika ravnatelja, ki sodi v plačno skupino D, oblikuje in izkazuje ločeno ali v okviru obsega sredstev ostalih javnih uslužbencev?

Skupen obseg sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti se oblikuje posebej za javne uslužbence, ki sodijo v plačne skupine od C do K in posebej za ravnatelje, direktorje in tajnike (plačno skupino B).

 

Obseg sredstev pomočnika ravnatelja, ki sodi v plačno skupino D, se torej upošteva v okviru obsega sredstev ostalih javnih uslužbencev, zaposlenih pri proračunskem uporabniku in ne v okviru obsega sredstev, ki se oblikuje ločeno za ravnatelja (plačno skupino B).

 

6.Kdo ocenjuje redno delovno uspešnost?

ZSPJS in KPJS ne določata, kdo ocenjuje delovno uspešnost javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju. Predlagamo pa, da javne uslužbence ocenjuje neposredno nadrejeni, saj ta najbolje pozna delovne rezultate javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju.

7.Kdaj se javnim uslužbencem izplača redna delovna uspešnost v primeru določitve trimesečnega obdobja ocenjevanja?

Javnim uslužbencem se bo redna delovna uspešnost za mesece julij, avgust in september izplačala pri plači za mesec oktober, torej v mesecu novembru.

Redna delovna uspešnost za mesece oktober, november in december pa se bo izplačala pri plači za mesec januar, torej v mesecu februarju 2021.

8.Ali se morajo sredstva za izplačilo redne delovne uspešnosti porabiti v celoti? Tudi v primeru, ko uporabnik proračuna posluje z izgubo?

Da, sredstva za izplačilo redne delovne uspešnosti se morajo izplačati v celoti na letnem nivoju, tudi če uporabnik proračuna posluje z izgubo.

Zgoraj navedeno pa ne velja v primeru, ko pravilniki resornih ministrstev, ki določajo merila za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev, določajo, da direktorju ne pripada del plače iz naslova redne delovne uspešnosti za izvajanje javne službe, če npr. poslovno leto zaključi z izgubo. V primerih, ki jih določajo pravilniki, se torej direktorjem sredstva za izplačilo redne delovne uspešnosti ne izplačajo.

9.Ali se v skupni obseg sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti upoštevajo tudi osnovne plače tistih, ki opravljajo dopolnilno delo in se javni uslužbenci, ki opravljajo dopolnilno delo ocenjujejo?

Da, z javnim uslužbencem se v primeru dopolnilnega dela sklene pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom in se v obseg sredstev upošteva tudi njegova osnovna plača v okviru dopolnilnega dela (v primeru, če sklene pogodbo o zaposlitvi za dopolnilno delo za 20% delovnega