Danes je 10.8.2020

Input:

Odgovori na najpogostejša vprašanja v zvezi z ocenjevanjem in napredovanjem javnih uslužbencev

8.1.2020, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Odgovore državnega organa navajamo v celoti:

"V okviru pristojnosti Ministrstva za javno upravo in zaradi zagotavljanja pravilnega in enakega odločanja uporabnikov proračuna, v nadaljevanju podajamo odgovore na najbolj pogosta in aktualna vprašanja s področja ocenjevanja delovne uspešnosti javnih uslužbencev in njihovega napredovanja v plačne razrede.

 

Odgovori so namenjeni predvsem organom državne uprave, upravam lokalnih skupnosti, pravosodnim organom, javnim zavodom in drugim uporabnikom proračuna, za katere velja Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 in 22/19, v nadaljevanju: uredba). Splošni akti, s katerimi se ureja postopek in način preverjanja izpolnjevanja  pogojev za napredovanje javnih uslužbencev iz tretjega, četrtega in petega odstavka 17. člena (Pogoji za napredovanje javnih uslužbencev v višji plačni razred) Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18, v nadaljevanju: ZSPJS), torej javnih uslužbencev v drugih državnih organih, v javnih zavodih s področja zdravstvenega zavarovanja, zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja, v visokošolskih zavodih in v javnih zavodih s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti, so po vsebini največkrat zelo podobni ali celo enaki uredbi, zaradi česar so lahko primerno vodilo tudi pri odločanju teh uporabnikov proračuna glede napredovanja javnih uslužbencev in ocenjevanja njihovega dela.

 

Glede pridobitve pravice do izplačila napredovanj v plačne razrede in nazive že uvodoma velja opozoriti, da je bil dne 28.12.2018 v Uradnem listu RS št. 84/18 objavljen Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS-V, s katerim je bil spremenjen in dopolnjen 16. člen ZSPJS.

 

Z novim četrtim odstavkom 16. člena ZSPJS se od 1. januarja 2019 dalje določa pravica do izplačila plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom javnih uslužbencev in funkcionarjev na sistemski ravni in enotno za vse javne uslužbence in funkcionarje, ki lahko napredujejo v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv na podlagi ZSPJS in na njegovi podlagi sprejetih predpisov ter določbah drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo napredovanje javnih uslužbencev in funkcionarjev v nazive, in sicer s 1. decembrom v letu, ko izpolnijo pogoje za napredovanje. Tudi Uredba o spremembi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS; št. 22/19) je določila, da javnemu uslužbencu pripada plača na osnovi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, od 1. decembra v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred.

 

Dodajamo še, da novi peti odstavek 16. člena ZSPJS v zvezi s pravico do plače določa tudi izjemo, in sicer v primeru, če je pridobitev naziva ali višjega naziva pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega se premešča oziroma za katerega sklepa pogodbo o zaposlitvi javni uslužbenec oziroma funkcionar. V tem primeru javni uslužbenec oziroma funkcionar pridobi pravico do plače s pridobitvijo naziva ali višjega naziva.

 

Navedena ureditev je torej enaka ureditvi, kot je veljala v letih 2015, 2016, 2017 in 2018 na podlagi interventnih zakonov (nazadnje na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16)).

 

 

 

 

 

 1. Kdo izda akt, ki ureja postopek in način preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje za javne uslužbence v drugih državnih organih, javnih zavodih s področja zdravstvenega zavarovanja, zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja, visokošolskih zavodih ter javne uslužbence v javnih zavodih s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti?

 

Splošni akt, ki ureja postopek in način preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje izda:

 

- v drugih državnih organih predstojnik državnega organa (tretji odstavek 17. člena ZSPJS),

- v javnih zavodih s področja zdravstvenega zavarovanja, zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja direktor javnega zavoda v soglasju s pristojnim ministrom in ministrom, pristojnim za finance, v visokošolskih zavodih pa pristojni organ univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda s soglasjem Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije (četrti odstavek 17. člena ZSPJS),

- v javnih zavodih s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti, minister, pristojen za znanost, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance (peti odstavek 17. člena ZSPJS).

 

Pred izdajo splošnega akta je potrebno pridobiti mnenje reprezentativnih sindikatov (sedmi odstavek 17. člena ZSPJS). Splošni akti se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije (šesti odstavek 17. člena ZSPJS).

 

 1. Katere pogoje mora izpolnjevati javni uslužbenec za napredovanje v višji plačni razred?

 

Za napredovanje v višji plačni razred mora javni uslužbenec:

 

 1. a) izpolniti triletno napredovalno obdobje po ZSPJS in pridobiti tri letne ocene, ki mu omogočajo napredovanje (5. člen uredbe; tretji odstavek 16. člena ZSPJS) ali
 2. b) pridobiti ocene, ki iz naslova pretvorbe ocen v točke v obdobju šestih let v povprečju dajo seštevek najmanj tri (5. člen uredbe).
 3. Kdaj se prične šteti napredovalno obdobje?

 

Napredovalno obdobje se začne šteti s prvo zaposlitvijo v javnem sektorju ali z zadnjim napredovanjem v višji plačni razred (tretji odstavek 16. člena ZSPJS in drugi odstavek 2. člena uredbe). V primeru prehoda na delovno mesto višjega tarifnega razreda in posledično prekinitve napredovalnega obdobja, pa se začne napredovalno obdobje šteti z razporeditvijo na delovno mesto višjega tarifnega razreda.

 

 1. Kaj se upošteva pri določitvi napredovalnega obdobja?

 

Pri določitvi napredovalnega obdobja  je treba upoštevati:

 

- začetek teka napredovalnega obdobja (sklenitev delovnega razmerja, zadnje napredovanje),

 

- morebitne prekinitve teka napredovalnega obdobja (napredovalno obdobje se prekine v primeru razporeditve na delovno mesto v višjem tarifnem razredu in tudi v primeru razporeditve na delovno mesto v istem ali nižjem tarifnem razredu, če ne gre za delovna mesta iste plačne podskupine ali za istovrstna oziroma sorodna delovna mesta različnih plačnih podskupin)

 

- interventne ukrepe (leti 2011 (četrti odstavek 8. člena ZIU) in 2014 (drugi odstavek 68. člena ZIPRS1415) se ne štejeta v napredovalno obdobje za napredovanje v višji plačni razred).

 

 1. V katerih primerih prehod javnega uslužbenca na drugo delovno mesto v okviru javnega sektorja ne prekine napredovalnega obdobja oz. kdaj se napredovalno obdobje prekine?

 

Javnemu uslužbencu se napredovalno obdobje ne prekine v primeru, če zasede delovno mesto v istem ali nižjem tarifnem razredu v isti plačni podskupini ali na istovrstnih oziroma sorodnih delovnih mestih v različnih plačnih podskupinah (drugi odstavek 8. člena uredbe).

 

Glede na zgoraj navedeno določbo se torej napredovalno obdobje prekine:

- če javni uslužbenec zasede delovno mesto v višjem tarifnem razredu (ne glede na to, ali zasede delovno mesto v isti ali drugi plačni podskupini) ali

- če zasede delovno mesto v istem ali nižjem tarifnem razredu v drugi plačni podskupini (razen, če gre za istovrstna oziroma sorodna delovna mesta).

 

 1. Ali premestitev javnega uslužbenca na drugo delovno mesto v višjem tarifnem razredu prekine napredovalno obdobje?

 

Da (glej odgovor zgoraj).

 

 

 1. Ali napredovanje v višji naziv na delovnem mestu prekine napredovalno obdobje za napredovanje v višji plačni razred?

Praviloma NE, saj je prekinitev napredovalnega obdobja vezana na stopnjo izobrazbe, ki se zahteva za delovno mesto oziroma na tarifni razred delovnega mesta in so nazivi posameznega delovnega mesta praviloma nazivi istega tarifnega razreda.

 

V izjemnim primerih, ko pravila sistemizacije dopuščajo, da je delovno mesto sistemizirano v  nazivih različnih tarifnih razredov, pa se napredovalno obdobje z napredovanjem v naziv višjega tarifnega razreda prekine.

 

 1. Ali se napredovalno obdobje javnega uslužbenca ob uvrstitvi v plačni razred na podlagi drugega odstavka 19. člena ZSPJS prekine?

 

Ne, uvrstitev v višji plačni razred na podlagi drugega odstavka 19. člena ZSPJS ne prekine napredovalnega obdobja. Več o tem:

Tek napredovalnega obdobja in drugi odstavek 19. člena ZSPJS 5.2.2014 (doc, 44 KB).

 

 1. Napredovanje po preteku najmanj šestih let in povprečni oceni najmanj dobro (peti odstavek 5. člena uredbe)

 

Pogoji in ocene (koliko in katere ocene se upoštevajo):

 

Za napredovanje po petem odstavku 5. člena uredbe je treba izpolniti dva pogoja, in sicer pretek najmanj šestih let in povprečna ocena dobro v tem obdobju, pri čemer pa mora javni uslužbenec v tem obdobju zbrati najmanj tri ocene. Šestletno obdobje je treba obravnavati kot napredovalno obdobje.

 

V primeru, ko ima javni uslužbenec v šestletnem obdobju več kot tri ocene, se pri določitvi povprečne ocene upoštevajo vse ocene. Za namen napredovanja po 5. odstavku 5. člena uredbe se upoštevajo ocene za leto 2006 in kasnejše.

 

Povprečna ocena se določi tako, da se vsota vseh ocen deli s številom ocen, pridobljenih v napredovalnem obdobju.

 

Primer: JU ima 5 ocen (3,2,4,3,3)

 

Povprečna ocena= (3+2+4+3+3)/5=3 (javni uslužbenec torej izpolnjuje pogoje za napredovanje za en plačni razred na podlagi 5/5. člena uredbe). 

 

Vpliv interventnih predpisov na napredovanje po 5. odstavku 5. člena uredbe:

 

Na napredovalno obdobje in samo pravico do napredovanja vplivajo interventni ukrepi. Torej se leti 2011 in 2014 ne štejeta v napredovalno obdobje. Prav tako se v letih 2011, 2013 in 2014 ne napreduje v višji plačni razred. Pri preverjanju izpolnjevanja pogojev za napredovanje  v višji plačni razred, torej pri določitvi povprečne ocene, pa se upoštevajo vse ocene (tudi ocene za leta 2011, 2013 in 2014).

 

Sosledje ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v povezavi z uporabo določbe 5. odstavka 5. člena uredbe:

 

Najprej se preveri izpolnjevanje pogojev za napredovanje po preteku tri letnega napredovalnega obdobja (po 1. odstavku v povezavi z 2. in 3. odstavkom 5. člena uredbe).

 

Če javni uslužbenec ne izpolnjuje pogojev, se četrto leto ponovno preverja izpolnjevanje pogojev na podlagi treh najugodnejših ocen v napredovalnem obdobju (4. odstavek 5. člena uredbe).

 

Če še vedno ne izpolnjuje pogojev, se peto leto, zopet na podlagi najugodnejših treh ocen napredovalnega obdobja, preverja izpolnjevanje pogojev za napredovanje (4. odstavek 5. člena uredbe).

 

Če še vedno ne izpolnjuje pogojev, se šesto leto, ponovno, najprej na podlagi treh najugodnejših ocen, preverja izpolnjevanje pogojev za napredovanje po 4. odstavku 5. člena uredbe in če ne izpolni pogojev po prvem do vključno četrtem odstavku 5. člena uredbe, se nato preverja še izpolnjevanje pogojev za napredovanje po 5. odstavku istega člena (ugotavlja se povprečna ocena  v napredovalnem obdobju).

 

Če tudi po 5. odstavku 5. člena uredbe ne izpolni pogojev za napredovanje, se nato vsako naslednje leto najprej preverja izpolnjevanje pogojev na podlagi 4. odstavka 5. člena uredbe (torej ali na podlagi treh najugodnejših ocen napredovalnega obdobja izpolnjuje pogoje za napredovanje) in če jih ne izpolni, se nato izvede še preverjanje po 5. odstavku 5. člena uredbe, upoštevaje povprečno oceno v napredovalnem obdobju (vsota vseh ocen deljena s številom vseh ocen). Torej se šestletno napredovalno obdobje podaljšuje, kar praviloma pomeni večje število ocen, ki so podlaga za določitev povprečne ocene v napredovalnem obdobju. Potem, ko javni uslužbenec napreduje po 5. odstavku 5. člena Uredbe, se mu z dnem napredovanja v plačni razred na tej podlagi, napredovalno obdobje začne šteti znova. 

 

 1. Na podlagi česa se ocenjuje delovna uspešnost javnega uslužbenca? Kako se izkazuje delovna uspešnost?

 

Delovna uspešnost javnega uslužbenca se ocenjuje glede na rezultate dela, samostojnost, ustvarjalnost in natančnost pri opravljanju dela, zanesljivost pri opravljanju dela, kvaliteto sodelovanja in