Danes je 2.12.2022

Input:

Odpravnina zaradi prekinitve pogodbe o zaposlitvi za določen čas in odpravnina ob upokojitvi

4.7.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj.

Strokovnjaka: Darko Bohte – Davčni vidik, Breda Koren – Pravni vidik

Vprašanje 1: GMJ: Smo javni zavod za kulturo. Javna uslužbenka je pri nas zaposlena za določen čas nadomeščanja daljše bolniške odsotnosti. Na začetku je 9 mesecev delala polni delovni čas, ko pa se je odsotni delavec vrnil na delo za polovični delovni čas, pa dela s polovičnim delovnim časom, to bo 8 mesecev. Septembra naj bi se delavec na bolniški vrnil na delo. Ali delavki pripada odpravnina in v kakšni višini?

DAVČNI VIDIK:

V skladu z 11. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva odpravnina zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je določena kot pravica iz delovnega razmerja in izplačana pod pogoji, ki jih določa zakon (primeroma Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o obrambi) v višini odpravnine, ki jo je delodajalec dolžan izplačati na podlagi zakona, vendar največ do višine treh povprečnih mesečnih plač zaposlenih v Sloveniji.

Primeroma so v 79. členu ZDR-1 določeni pogoji za izplačilo odpravnine in višina odpravnine, pri čemer je določeno, da pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas, preneha veljati brez odpovednega roka s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, oziroma ko je dogovorjeno delo opravljeno ali s prenehanjem razloga, zaradi katerega je bila sklenjena.

Za odpravnino, za katero velja posebna davčna obravnava, se ne šteje odpravnina zaradi prenehanja vsake naslednje pogodbe o zaposlitvi za določen čas pri istem delodajalcu ali pri osebi, ki je z delodajalcem povezana oseba in odpravnina, izplačana delojemalcu, ki je z delodajalcem povezana oseba. Glede na navedeno se vsaka naslednja odpravnina, izplačana zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, pri istem delodajalcu ali pri osebi, ki je z delodajalcem povezana oseba, v celoti všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

V davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja se všteva znesek odpravnine zaradi prekinitve pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki presega znesek, ki je kot neobdavčen določen z 11. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 (znesek določen v zakonu, vendar ne več kot 3 povprečne plače zaposlenih v Sloveniji).

 

PRAVNI VIDIK:

V drugem odstavku 79. člena Zakona o delovnih razmerij je določeno, da delavcu odpravnina ne pripada v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, če gre za nadomeščanje začasno odsotnega delavca, prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas za opravljanje sezonskega dela, ki traja manj kot tri mesece v koledarskem letu ter v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas za opravljanje javnih del oziroma prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je bila sklenjena zaradi vključitve v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom.

Glede na navedeno, odpravnina ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je bila sklenjena zaradi nadomeščanja začasno odsotnega javnega uslužbenca, ne pripada.

Vprašanje 2: GMJ: Smo javni zavod za kulturo. Javna uslužbenka je pri nas zaposlena za določen čas že 5. leto. Ker ne izpolnjuje vseh pogojev za zasedbo (stopnja izobrazbe), ji ne moremo dati pogodbe za nedoločen čas. Prva štiri leta je delala za polovični delovni čas, sedaj pa je zaposlena za polni delovni čas. Čez eno leto se upokoji. Kako izračunati višino odpravnine? Pa še dodatno vprašanje: Kako pa se izračuna odpravnina, če bi bila delavka zadnje obdobje na bolniški odsotnosti?

DAVČNI VIDIK:

V skladu z 11. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva odpravnina zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je določena kot pravica iz delovnega razmerja in izplačana pod pogoji, ki jih določa zakon (primeroma Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o obrambi) v višini odpravnine, ki jo je delodajalec dolžan izplačati na podlagi zakona, vendar največ do višine treh povprečnih mesečnih plač zaposlenih v Sloveniji.

Primeroma so v 79. členu ZDR-1 določeni pogoji za izplačilo odpravnine in višina odpravnine, pri čemer je določeno, da pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas, preneha veljati brez odpovednega roka s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, oziroma ko je dogovorjeno delo opravljeno ali s prenehanjem razloga, zaradi katerega je bila sklenjena.

 

PRAVNI VIDIK

V skladu s 6. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 80/18), znaša odpravnina ob upokojitvi tri povprečne mesečne plače zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma tri zadnje mesečne plače javnega uslužbenca, če je to zanjo ugodneje. Glede na to se ji bodo upoštevale tri zadnje mesečne plače pred upokojitvijo.

Če bi bila delavka zadnje obdobje pred upokojitvijo odsotna zaradi bolezni (upravičena odsotnost), se ji, v skladu z načelom enakosti, odpravnina ne sme obračunati od nadomestila plače, ki je nižje od plače, saj v primeru upravičene odsotnosti z dela ne sme biti postavljena v slabši položaj. V tem primeru se za osnovo za izračun odpravnine upoštevajo tri povprečne mesečne plače zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma zadnje mesečne plače javne uslužbenke pred nastopom bolniške (iz obdobja, ko je dejansko delala), če je zanjo to ugodneje.

 

Vprašanje 3: GMJ: V kakšni višini pripada odpravnina ob upokojitvi delavcu, ki dela v javnem zavodu za kulturo? Je to trikratnik zadnje plače, povprečje zadnjih treh plač, .... ? Kaj pa če je delavec pred upokojitvijo na daljšem bolniškem dopustu? Katera plača se upošteva?

DAVČNI VIDIK:

Odpravnina izplačana zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine in pod pogoji, ki so določeni v 79. členu ZDR-1, vendar največ do višine treh povprečnih mesečnih plač zaposlenih v Sloveniji. Če je odpravnina izplačana v višjem znesku, se od