Danes je 23.7.2024

Input:

Osnovna sredstva in sredstva v upravljanju javnega zavoda kot posrednega proračunskega uporabnika, ki osnovnih sredstev nima v svoji lasti

14.12.2020, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 8 minut

4.3.2.6 Osnovna sredstva in sredstva v upravljanju javnega zavoda kot posrednega proračunskega uporabnika, ki osnovnih sredstev nima v svoji lasti

Polona Gostan

V sledečem članku bodo podrobneje predstavljeni naslednji aktualni poudarki:

1. normativna ureditev sredstev v upravljanju,

2. vrednotenje osnovnih sredstev (kaj se všteva v nabavno vrednost osnovnega sredstva in kaj ne),

3. pomembne notranje kontrole na področju osnovnih sredstev v javnem zavodu.

1. Normativna ureditev

Osnovna sredstva v upravljanju so osnovna sredstva v lasti države ali občine, ki jih njihov lastnik prenese v uporabo in upravljanje organizacij, vendar nanjo ne prenese lastninske pravice.

Izkazovanje osnovnih sredstev v upravljanju je predvsem posledica dejstva, da javni zavodi nimajo svojega kapitala. Ustanovitelj, ki je oseba javnega prava (občina/država), javnemu zavodu za poslovanje zagotovi sredstva na način, da mu jih da v upravljanje.

Prvi odstavek 67. člena Zakona o javnih financah - ZJF (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) (67. člen ZJF) določa, da je državno in občinsko premoženje - po tem zakonu finančno in stvarno premoženje - v lasti države in občin. Stvarno premoženje so premičnine in nepremičnine.

Ravnanje s stvarnim premoženjem ureja Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter na njegovi podlagi sprejeta Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18, glejte 1412/2018 Ur.l.RS).

Izkazovanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje je opredeljeno v 71. členu