Danes je 1.10.2022

Input:

Plačna lista (1. del)

1.7.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.1.1 Plačna lista (1. del)

Polona Gostan, uni. dipl. ekon.

Krovni zakon, ki ureja plačni sistem v javnem sektorju, je Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18.

ZSPJS ureja predvsem sistem plač funkcionarjev in javnih uslužbencev v javnem sektorju, pravila za njihovo določanje, obračunavanje in izplačevanje ter pravila za določanje obsega sredstev za plače.

Glede na 40. člen ZSPJS vsi izplačevalci plač obračunavajo in izplačujejo plače na podlagi enotne metodologije in obrazcev, ki so predpisani z Uredbo o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uredba), Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 6/19, 51/19, 59/19, 78/19, 157/20, 191/20, 13/21, 101/21, 122/21, 145/21, 194/21 in 15/22). (487/2009 Ur.l.RS)

Uredba podrobneje določa enotno metodologijo in obrazce za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju in velja za vse uporabnike proračunov, kot jih določa Sklep o subjektih, za katere velja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 115/02) (5611/2002 Ur.l.RS)

V prilogi št. 1 Uredbe je navedena oblika in struktura plačilne liste (plačilna lista 1), ki je predmet podrobnejšega opisa v tokratnem članku, ki ga bomo razdelili na naslednje sestavne dele:

  1. podatke v glavi plačilne liste,
  2. opredelitev obdobja obračuna,
  3. podatki v uvodnem delu plačilne liste, ( do sem 1. del)
  4. podatki obračuna za navedeno obdobje, (od sem 2. del)
  5. povračila in odtegljaji,
  6. prispevki in davki.

V tem članku bomo opisali točke od ena do tri z dodanimi praktičnimi primeri.

1. PODATKI V GLAVI PLAČILNE LISTE

V glavi se navedejo naslednji podatki, ki so opredeljeni s šiframi in izrazi iz 2. člena Uredbe:

<Z350> Šifra proračunskega uporabnika   
<Ime proračunskega uporabnika>  <Z050*1>/<Z052*2> Povprečna mesečna delovna obveznost  
<Stroškovno mesto>  <Z051*3>/<Z053*4> Mesečna delovna obveznost  
<Ime in priimek prejemnika plače>  <Z090*5> Povprečna plača  
<Z360> Šifra zaposlenega – davčna številka  <Z100*6> Minimalna plača  
<Naslov stalnega prebivališča prejemnika plače>  <Z101*7> Minimalna osnova za plačilo prispevkov  
<Naslov začasnega prebivališča prejemnika plače>   

*1 Z050 Povprečna mesečna delovna obveznost (174 ur)

*2 Z052 Povprečna mesečna delovna obveznost za krajši delovni čas

*3 Z051 Mesečna delovna obveznost po koledarju

*4 Z053 Mesečna delovna obveznost za krajši delovni čas

*5 Z090 Povprečna plača zaposlenega