Danes je 26.3.2023

Input:

Pogodba o zaposlitvi o zagotavljanju dela delavca drugemu uporabniku

30.1.2023, , Vir: Verlag Dashöfer

10.3.5 Pogodba o zaposlitvi o zagotavljanju dela delavca drugemu uporabniku

Strokovna sodelavka

Splošno o pogodbi zaposlitvi o zagotavljanju dela delavca drugemu uporabniku

Zagotavljanje dela delavcev drugemu delodajalcu (uporabniku) je mogoče le na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki lahko opravlja to dejavnost v skladu s predpisi, ki urejajo trg dela (delodajalec za zagotavljanje dela). Po pogodbi o zaposlitvi o zagotavljanju dela delavca drugemu uporabniku, delavec ne opravlja dela za delodajalca, pač pa opravlja na podlagi delodajalčeve napotitve delo za uporabnika. ZDR-1 v 59. členu določa primere, v katerih napotitev določenega delavca k uporabniku in dovoljena in primere, v katerih uporabnik ne sme uporabljati dela napotenih delavcev.

Sklepanje pogodbe o zaposlitvi o zagotavljanju dela delavca drugemu uporabniku za nedoločen oziroma določen čas

Pogodbe o zaposlitvi o zagotavljanju dela delavca drugemu uporabniku se praviloma sklepa za nedoločen čas, za določen čas pa v primeru, če so pri uporabniku podani pogoji iz prvega odstavka 54. člena ZDR-1 in ob upoštevanju časovnih omejitev iz drugega in četrtega odstavka 55. člena ZDR-1, pri čemer predčasno prenehanje potrebe po delu delavca pri uporabniku v posameznem primeru ne sme biti razlog za prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

Posebnosti pogodbe o zaposlitvi o zagotavljanju dela delavca drugemu uporabniku

V pogodbi o zaposlitvi se delavec in delodajalec za zagotavljanje dela v skladu s 61. členom ZDR-1 dogovorita o kraju in času dela, ki je določen z napotitvijo, višini plačila in nadomestila.

Obveščanje delavca glede pogojev dela, pravice, obveznosti in odgovornosti uporabnika in delavca (urejata 62. in 63. člen ZDR-1)

Odprite vzorec v wordu.

Na podlagi 11., 17., 31., _________ (navesti ustrezno alinejo 31. člena) prvega odstavka 54. in 59. do 64. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/1378/13 popr.47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmlS-A, 202/21 – odl. US 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1; v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) in v skladu z (navesti druge predpise), __________ (navesti kolektivne pogodbe, ki veljajo za delodajalca in delavca) ter __________ (navesti splošne akte delodajalca)

sklepata:

1. Delavec _________ (ime in priimek), rojen __________, s prebivališčem __________, davčna številka