Danes je 26.3.2023

Input:

Pogodba o zaposlitvi za določen čas s polnim delovnim časom

30.1.2023, , Vir: Verlag Dashöfer

10.3.3 Pogodba o zaposlitvi za določen čas s polnim delovnim časom

Strokovna sodelavka

Pogodba o zaposlitvi za določen čas se lahko sklene izjemoma

Pogodba o zaposlitvi se lahko izjemoma sklene za določen čas v primerih, ki jih določa 53. člen ZDR-1 ali drug zakon oziroma kolektivna pogodba na ravni dejavnosti. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko določi, da manjši delodajalec lahko sklepa pogodbe o zaposlitvi za določen čas ne glede na prej navedeno omejitev.

Omejitev sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas

Pogodbo o zaposlitvi za določen čas se sklene za omejen čas, ki je potreben, da se delo v primerih, določenih z ZDR-1 ali drugim zakonom oziroma kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti, opravi. Delodajalec ne sme skleniti ene ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas za isto delo (za isto delo se šteje delo na delovnem mestu oziroma vrsti dela, ki se dejansko opravlja po določeni sklenjeni pogodbi o zaposlitvi za določen čas), katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot dve leti

(trimesečna ali krajša prekinitev ne pomeni prekinitve zaporednega sklepanja pogodb o zaposlitvi), razen v primerih, ki jih določa zakon, ter v primerih iz druge, četrte, pete, šeste in štirinajste alineje prvega odstavka 54. člena ZDR-1. Pogodba o zaposlitvi za določen čas iz razloga predaje dela lahko traja največ en mesec. Ne glede na navedeno omejitev, se lahko v primeru iz enajste alineje prvega odstavka 54. člena ZDR-1 pogodba o zaposlitvi za določen čas sklene za obdobje, daljše od dveh let, če projekt traja več kot dve leti in če se pogodba o zaposlitvi sklene za ves čas trajanja projekta.

Posledice nezakonito sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen čas

Če je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena v nasprotju z zakonom ali kolektivno pogodbo ali če ostane delavec na delu tudi po poteku časa, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, se šteje, da je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

Pravice in obveznosti pogodbenih strank v času sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen čas

V času trajanja delovnega razmerja za določen čas imata pogodbeni stranki enake pravice in obveznosti kot v delovnem razmerju za nedoločen čas, če s tem zakonom ni določeno drugače.

Preračun delovnega časa

Delavcu, ki po pogodbi o zaposlitvi za določen čas opravlja sezonska dela oziroma delo v neenakomerni razporeditvi delovnega časa brez presledka najmanj tri mesece v letu in pri tem opravi več ur, kot je določeno za delo s polnim delovnim časom, se na njegovo zahtevo ure preračunajo v delovne dni s polnim delovnim časom. Na ta način izračunani delovni dnevi se štejejo v delavčevo delovno dobo tako, kot če bi jih prebil na delu. Pri tem skupna delovna doba v koledarskem letu ne sme presegati 12 mesecev.

Odprite vzorec v wordu.

Na podlagi 11., 17., 31. in 54. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/1378/13 popr.47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmlS-A, 202/21 – odl. US 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1; v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) in v skladu z (navesti druge predpise), __________ (navesti kolektivne pogodbe, ki veljajo za