Danes je 20.4.2024

Input:

Pogodba o zaposlitvi za določen čas: višina odpravnine ter izplačila regresov in odmere dopusta

30.8.2016, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 15 minut

Sodelavka, ki še nima izpolnjenih pogojev za starostno upokojitev, se bo vdovsko upokojila po pokojnem možu. Kolikšna odpravnina ji v tem primeru pripada? V višini 2 ali 3 plač?

V posredovanem primeru gre očitno za prenehanje pogodbe o zaposlitvi zaradi upokojitve in ne za prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

Ne glede na to odgovarjamo, da je odpravnina ob upokojitvi splošno urejena v 132. členu ZDR-1, ki v prvem odstavku določa, da če ni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določeno drugače, je delodajalec delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let in se upokoji, ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi dolžan izplačati odpravnino v višini dveh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje. Delodajalec lahko izplača odpravnino v breme posebnega zavarovanja. Peti odstavek navedene določbe pa določa, da delavec ni upravičen do odpravnine po prvem odstavku tega člena, če ima pravico do odpravnine po 108. členu tega zakona in če je delodajalec zanj financiral dokup pokojninske dobe. Delavec je upravičen do izplačila razlike, če je znesek odpravnine po 108. členu tega zakona oziroma znesek za dokup pokojninske dobe nižji od zneska odpravnine po prvem odstavku tega člena.

179. člen ZUJF nadalje določa, da odpravnina ob odhodu v pokoj znaša dve povprečni mesečni plači zaposlenega v RS za pretekle tri mesece oz. dve zadnji mesečni plači zaposlenega, če je to zanj ugodneje. Zaposleni je v primeru, ko je delodajalec zanj financiral dokup delovne dobe, upravičen do razlike do višine odpravnine, če so bila sredstva za dokup nižja od odpravnine. Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena pa zaposlenemu v javnem sektorju ob odhodu v pokoj pripada odpravnina v višini treh povprečnih plač zaposlenega v RS za pretekle tri mesece oz. zadnje tri plače zaposlenega, če je zanj to ugodneje, če se upokoji v dneh mesecih po izpolnitvi minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje oz. s posebnimi predpisi, v katerih je urejena pravica do starostne pokojnine.

Glede na navedeno, je delavka torej upravičena do odpravnine ob upokojitvi, in sicer v višini 2 povprečnih mesečnih plač, saj se bo vdovsko upokojila in še ne izpolnjuje pogojev za starostno pokojnino, s tem pa tudi ne pogojev iz tretjega odstavka 179. člena ZUJF.

Ne glede na navedeno opozarjam, da nimamo podatka o dejavnosti, v kateri je delavka zaposlena in posledični morebitni drugačni ureditvi v kolektivnih pogodbah, prav tako nimamo podrobnejšega podatka o načinu prenehanja delovnega razmerja, zaradi česar opozarjamo, da bi odgovor v primeru drugačnih oz. podrobnejših podatkov lahko bil tudi drugačen.

Od 1.9.2015 do 31.8.2016 smo imeli zaposleno delavko za določen čas zaradi nadomeščanja