Danes je 26.3.2023

Input:

Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s krajšim delovnim časom

30.1.2023, , Vir: Verlag Dashöfer

10.3.2 Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s krajšim delovnim časom

Strokovna sodelavka

Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene tudi za delovni čas, krajši od polnega delovnega časa, pri čemer se za krajši delovni čas šteje čas, ki je krajši od polnega delovnega časa, ki velja pri delodajalcu. Delavec, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, ima pogodbene in druge pravice ter obveznosti iz delovnega razmerja kot delavec, ki dela polni delovni čas in jih uveljavlja sorazmerno času, za katerega je sklenil delovno razmerje, razen tistih, za katere zakon določa drugače. Če v pogodbi o zaposlitvi ni drugače dogovorjeno, delodajalec delavcu, ki dela krajši delovni čas, ne sme naložiti dela preko dogovorjenega delovnega časa, razen v primerih iz 145. člena tega ZDR-1.

Sklenitev pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas z več delodajalci in v posebnih primerih

Delavec lahko sklene pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas z več delodajalci in tako doseže polni delovni čas, določen z zakonom. V tem primeru se mora delavec sporazumeti z delodajalci o delovnem času, o načinu izrabe letnega dopusta in o drugih odsotnostih z dela (te obveznosti delodajalca in delavca so sestavina pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom).

Delodajalci, pri katerih je delavec zaposlen s krajšim delovnim časom, so dolžni delavcu zagotoviti sočasno izrabo letnega dopusta in drugih odsotnosti z dela, razen če bi jim to povzročilo škodo.

Delavec, ki dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu, ima pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal polni delovni čas in pravico do plačila za delo po dejanski delovni obveznosti ter druge pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, kot delavec, ki dela polni delovni čas, če z ZDR-1 ni drugače določeno

Odpri vzorec v wordu.

Na podlagi 11., 17., 31. in 65. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/1378/13 popr.47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmlS-A, 202/21 – odl. US 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1; v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) in v skladu z __________ (navesti druge predpise), __________ (navesti kolektivne pogodbe, ki veljajo za delodajalca in delavca) ter _______________ (navesti splošne akte delodajalca)

sklepata:

1. Delavec __________ (ime in priimek), rojen _________, s prebivališčem __________, davčna številka __________, EMŠO __________ (v nadaljnjem besedilu: delavec)

in

2. Delodajalec __________ (naziv/sedež), davčna številka __________, ki ga zastopa __________ (v nadaljnjem besedilu: delodajalec)

Pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s krajšim delovnim časom

1. člen

(oblika pogodbe o zaposlitvi)

Delavec in delodajalec sklepata pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas (pod pogojem, da bo delavec uspešno opravil