Danes je 26.3.2023

Input:

Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom (vzorec)

30.1.2023, , Vir: Verlag Dashöfer

10.3.1 Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom (vzorec)

Strokovna sodelavka

Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas

Pogodba o zaposlitvi se sklepa za nedoločen čas, če s tem zakonom ni drugače določeno. Če s pogodbo o zaposlitvi čas trajanja ni pisno določen oziroma če pogodba o zaposlitvi za določen čas ni sklenjena v pisni obliki ob nastopu dela, se domneva, da je pogodba o zaposlitvi sklenjena za nedoločen čas.

Odpri vzorec v wordu.

Vzorec Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom

Na podlagi 11., 17. in 31. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013; v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) in v skladu z drugimi predpisi (navesti druge predpise), kolektivnimi pogodbami __________ (navesti kolektivne pogodbe, ki veljajo za delodajalca in delavca) ter splošnimi akti delodajalca __________ (navesti splošne akte delodajalca)

sklepata:

1. Delavec __________ (ime in priimek), rojen __________, s prebivališčem __________, davčna številka __________, EMŠO __________ (v nadaljnjem besedilu: delavec)

in

2. Delodajalec __________ (naziv in sedež), davčna številka __________, ki ga zastopa __________ (v nadaljnjem besedilu: delodajalec)

Pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom

1. člen
(oblika pogodbe o zaposlitvi)

Delavec in delodajalec sklepata pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom

2. člen
(delovno mesto oziroma vrsta dela)

Pogodba o zaposlitvi se sklepa za opravljanje dela na delovnem mestu __________ (navesti naziv delovnega mesta oziroma vrsto dela, s kratkim opisom dela, ki ga mora delavec opravljati po pogodbi o zaposlitvi in v skladu z zahtevami ter navodili delodajalca – 22., 34. člen ZDR-1).

3. člen
(nastop dela)

Delavec bo nastopil delo dne __________.

4. člen
(kraj opravljanja dela)

Delavec bo delo opravljal na sedežu delodajalca.

ALI

Delavec bo delo opravljal na sedežu delodajalca in v kraju oziroma krajih, kjer delodajalec opravlja svojo dejavnost __________ (navesti kraj oziroma kraje, kjer delodajalec opravlja svojo dejavnost).

ALI

Delavec bo delo opravljal v kraju oziroma krajih, kjer delodajalec opravlja svojo dejavnost __________ (navesti kraj oziroma kraje, kjer delodajalec opravlja svojo dejavnost).

5. člen
(delovni čas in razporeditev delovnega časa)

Delovni čas delavca traja __________ ur na dan oziroma __________ ur na teden in je enakomerno razporejen na __________ dni v