Danes je 14.6.2024

Input:

Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas (vzorec)

29.11.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 13 minut

10.3.1 Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas (vzorec)

Odvetniška pisarna Bohl d.o.o.

Odprite vzorec v Wordu.

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013, s spremembami, v nadaljevanju »ZDR-1«), Kolektivne pogodbe ________________ (Uradni list RS št. ____________, v nadaljevanju »Kolektivna pogodba«) in _____________________ [vstaviti ostale splošne akte delodajalca]

____________________________ [vstaviti naziv družbe], _______________________ [vstaviti naslov], matična št.: _______________________ [vstaviti], ident. št. za DDV: ________________ [vstaviti], ki jo zastopa ________________________ [vstaviti], (v nadaljevanju »Delodajalec«)

in

____________________________ [vstaviti ime in priimek], stanujoč/a _______________________ [vstaviti naslov], rojen/a.: _______________________ [vstaviti], EMŠO: ________________ [vstaviti], državljanstvo: ________________ [vstaviti] (v nadaljevanju »Delavec«)

v nadaljnjem besedilu skupaj tudi »Pogodbeni stranki«, vsak zase pa »Pogodbena stranka«,

sklepata naslednjo:

POGODBO O ZAPOSLITVI ZA NEDOLOČEN ČAS

Uvodne določbe

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

  • - da s sklenitvijo te pogodbe urejata medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti v zvezi z zaposlitvijo delavca pri delodajalcu;
  • - da je delavec ob podpisu te pogodbe o zaposlitvi seznanjen z določbami ZDR-1, s Kolektivno pogodbo _______________ [vstaviti] ter s splošnimi akti delodajalca;
  • - da je delavec seznanjen z delom, s pogoji dela, z njegovimi pravicami in obveznostmi ter s pravicami in obveznostmi delodajalca, ki so povezane z opravljanjem dela na delovnem mestu oz. za vrsto delo, za katero se sklepa ta pogodba o zaposlitvi.

Delavec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je pisni predlog pogodbe o zaposlitvi prejel dne ____________ [vstaviti datum, in sicer 3 dni pred predvideno sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi].

Čas trajanja delovnega razmerja

2. člen

Pogodba o zaposlitvi se sklepa za nedoločen čas s ____________ [vstaviti, npr. s polnim] delovnim časom.

Delavec bo delo po tej pogodbi o zaposlitvi nastopil dne _______________ [vstaviti].

Delodajalec bo delavca prijavil v obvezno pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za primer brezposelnosti in mu izročil fotokopijo prijave v 15 dneh od nastopa dela.

Delovno mesto in opis dela

3. člen

Delavec sklepa pogodbo o zaposlitvi za delo ________________________ [vstaviti naziv delovnega mesta oz. vrsto dela].

Delavec bo opravljal zlasti naslednja dela:

  • - …
  • - …
  • - … [vstaviti]
  • - in druga dela po navodilih nadrejenih.

[ali Delavec bo opravljal dela, kot izhaja iz Opisa del in nalog delovnega mesta,