Danes je 13.7.2024

Input:

Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu (vzorec)

30.1.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 14 minut

10.3.7 Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu (vzorec)

Strokovna sodelavka

S pogodbo o zaposlitvi se delodajalec in delavec lahko dogovorita, da bo delavec na domu opravljal delo, ki sodi v dejavnost delodajalca ali ki je potrebno za opravljanje dejavnosti delodajalca. Kot delo na domu se šteje delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so izven delovnih prostorov delodajalca za celotno trajanje ali le del delovnega časa delavca. Za delo na domu se šteje tudi delo na daljavo, ki ga delavec opravlja z uporabo informacijske tehnologije.

Pravice, obveznosti in pogoji

Delavec, ki opravlja delo na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri v dogovoru z delodajalcem, ima enake pravice kot delavec, ki dela v delovnih prostorih delodajalca, vključno s pravico do sodelovanja pri upravljanju in sindikalnega organiziranja. Pravice, obveznosti in pogoji, ki so odvisni od narave dela na domu, se uredijo med delodajalcem in delavcem s pogodbo o zaposlitvi.

Dela, ki se ne smejo opravljati na domu

Dela, ki se ne smejo opravljati kot delo na domu lahko določi zakon ali drug predpis.

Odprite vzorec v wordu.

Vzorec Pogodbe o zaposlitvi za opravljanje dela na domu

Na podlagi 11., 17., 31. in 68. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/1378/13 popr.47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmlS-A, 202/21 – odl. US 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1; v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) in v skladu z __________ (navesti druge predpise), __________ (navesti kolektivne pogodbe, ki veljajo za delodajalca in delavca) ter __________ (navesti splošne akte delodajalca) sklepata:

1. Delavec _________ (ime in priimek), rojen _________, s prebivališčem __________, davčna številka _________, EMŠO

_________ (v nadaljnjem besedilu: delavec)

In

2. Delodajalec _________ (naziv/sedež), davčna številka _________, ki ga zastopa _________ (v nadaljnjem besedilu: delodajalec)

Pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela na domu

1. člen

(uvodna določba

Pogodbeni stranki sta soglasni, da bo delavec opravljal delo na svojem domu na naslovu _________.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da bo delavec opravljal delo na svojem domu na naslovu _________.

Delavec je lahko v primerih, določenih s _________ (navesti kolektivno pogodbo dejavnosti), s pisno odredbo delodajalca začasno napoten na opravljanje dela na sedež delodajalca oziroma v kraj/kraje v katerih opravlja delodajalec svojo dejavnost.

ALI

Pogodbeni stranki sta soglasni, da bo delavec opravljal delo v prostorih na naslovu _________.

Prostori v katerih do delavec opravljal delo ustrezajo predpisom o varnosti pri delu, kar je izkazano z dovoljenjem inšpektorja, pristojnega za delo, št. _________, z dne _________.

Delavec je lahko v primerih, določenih s_________ (navesti kolektivno pogodbo dejavnosti), s pisno