Danes je 15.7.2024

Input:

Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa

7.5.2021, Vir: FURSČas branja: 135 minut

Opozorilo: Objava dokumenta FURS na portalu SEJA je informativne narave. Pri objavi dokumenta FURS lahko pride do razlik med dokumentom FURS in objavo na portalu SEJA zaradi drugačnega tehničnega formata, zaradi tega, ker ni pridobljena informacija o spremembi dokumenta FURS ali zaradi tega ker sprememba v dokumentu FURS niso takoj vnesene v dokument na spletni strani SEJA.

Zato vas prosimo, da dokument na spletni strani SEJA obravnavate samo kot informacijo o vsebinah, ki jih vsebuje dokument FURS. Kot verodostojni vir uporabite dokument FURS na spletni strani fu.gov.si .

Opozorilo: FURS je izdal nov dokument, vezan na PKP 5, tukaj.

Spremenjena vprašanja:

- 50.g

Dodana vprašanja:

Izbrisana vprašanja:

I. LETNI OBRAČUN DDPO IN DohDej 

 

1. Ali se podaljša rok za oddajo letnega obračuna DDPO in DohDej?

Da, rok za oddajo letnega obračuna DDPO in DohDej za leto 2019 se iz 31. 3. 2020 prestavi na 31. 5. 2020, ki se zaradi nedelje izteče 1. 6. 2020. Roki za oddajo obračunov DDPO in DohDej v primeru prenehanj, statusnih sprememb ali insolventnih postopkov ostajajo enaki kot do sedaj. Zavezanci, ki imajo davčno obdobje različno od koledarskega leta, lahko predložijo davčni obračun za poslovno leto, katerega rok za predložitev se izteče v času veljavnosti tega zakona, v dveh mesecih po roku iz tretjega odstavka 358. člena ZDavP-2.

 

1a. Kakšen je rok za predložitev obračuna DDPO pri zavezancih, ki imajo poslovno leto različno od koledarskega?

Zavezanci, ki imajo davčno obdobje različno od koledarskega leta in je njihovo obdobje 1.2.2019 – 31.1.2020 ali 1.3.2019 – 29.2.2020, lahko predložijo obračun DDPO v 5 mesecih (3+2) po koncu obdobja, torej do 30.6.2020 (za obdobje 1.2.2019 – 31.1.2020) oz. 31.7.2020 (za obdobje 1.2.2019 – 29.2.2020).

 

Za zavezance, ki imajo davčno obdobje različno od koledarskega leta, in je konec njihovega obdobja po 29.2.2020, ZIUJP ne velja več,  saj se rok za predložitev obračuna po 358 členu ZDavP-2 izteče po 31.5.2020, ko ukrep podaljšanja ne velja več.

2. Do kdaj moram poravnati razliko med mesečnimi (ali trimesečnimi) obroki akontacije dohodnine in (letno) odmero, ugotovljeno v obračunu?

Rok za plačilo je 30 dni od predložitve tega obračuna. To velja tudi za tiste, ki so ga že oddali. Torej če bo obračun za leto 2019 predložen na zadnji dan roka za predložitev v skladu s ZIUJP, t.j. 1.6.2020 ali kasneje, potem bo obveznost morala biti plačana do 1.7.2020, če bo obračun predložen med 31.3. in 1.6.2020 pa bo obveznost zapadla v 30 dneh po predložitvi (npr. predložen obračun 13.5.2020, rok za plačilo 12.6.2020).

 

3. Kdaj bom prejel preplačano akontacijo davka na podlagi letnega obračuna?

Davčni organ bo zavezancu vrnil preplačani davek po uradni dolžnosti (samoiniciativno) v 30 dneh od predložitve letnega obračuna DDPO ali DohDej.

 

4. Ali podaljšanje roka vpliva tudi na zamenjavo ugotavljanja davčne osnove (npr. ne želim biti več »normiranec« ali pa to želim postati).

Da. Zavezanec lahko v obračunu DDPO ali DohDej za leto 2019 priglasi (oziroma zamenja, če so za to izpolnjeni pogoji) ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za leto 2020 najpozneje do 1.6.2020. Enako velja tudi za obvestilo o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

 

4a. Ali lahko navkljub že vloženemu obračunu vložim popravek obračuna, kjer se priglasim kot normiranec? Ali bi FURS tako izjavo upošteval (glede na to, da je rok za oddajo sedaj prestavljen na 31.5.2020)?

Da. Zavezanec, ki je že predložil obračun, lahko predloži popravek obračuna in v njem označi, da želi v letu 2020 ugotavljati davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov. To lahko naredi letos izjemoma, na podlagi 4. člena ZIUJP, do 31.5.2020 oz. 1.6.2020.

 

5. Ali prestavitev roka za oddajo letnega obračuna DDPO in DohDej vpliva tudi na določitev zavarovalne osnove?

Zaradi prestavitve roka oddaje letnega obračuna DohDej se skrajni rok za določitev nove zavarovalne osnove prestavlja na mesec junij 2020. Nova zavarovalna osnova v letu 2020 se določi za mesec po mesecu, v katerem je bil obračun davka predložen davčnemu organu, vendar najpozneje za mesec junij 2020.

 

 

 

I-a. PLAČEVANJE AKONTACIJ DDPO IN DOHDEJ

6. Katerih obrokov akontacij DDPO in DohDej se ne plačuje?

ZIUZEOP  zavezance za DDPO in DohDej razbremenjuje plačevanja obrokov akontacij za čas trajanja interventnih ukrepov. Zavezanci za DDPO in DohDej obrokov, ki dospejo v plačilo v obdobju po uveljavitve zakona do 31. 5. 2020, ne plačujejo. Obroki akontacije DDPO in DohDej dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo. Upoštevajoč, da je ZIUZEOP začel veljati v mesecu aprilu, se ukrep iz 62. člena ZIUZEOP nanaša na obroka akontacije za meseca april in maj. Če epidemija ne bo preklicana do 15. 5. 2020, pa ukrep zajame tudi junijski obrok. Za obroke akontacij, ki bodo dospeli v plačilo po 31. 5. 2020 (torej obroki akontacije DDPO in DohDej za junij in naprej) oziroma po 30. 6. 2020, če pandemija v roku ne bo preklicana (torej julij in naprej), zavezanci lahko vložijo vlogo za spremembo akontacije DDPO oziroma DohDej.

 

7. Kdaj je treba plačati marčevski obrok akontacije DDPO in DohDej oziroma obrok za prvo trimesečje 2020 ter poračunsko akontacijo?

Davčnim zavezancem, ki so davčni obračun DDPO ali DohDej za koledarsko leto 2019 predložili do 31.2020, poteče dne 10. 4. 2020 rok za plačilo naslednjih obveznosti:

 

  • obrok akontacije za mesec marec 2020 oziroma obrok za prvo trimesečje 2020 (v višini, izračunani po davčnem obračunu za leto 2019, torej po novi osnovi),
  • pozitivna razlika v višini obrokov za že dospele obroke (za mesec januar in februar 2020) - t.i.

poračunska akontacija

 Davčnim zavezancem, ki zaradi podaljšanja roka še niso predložili davčnega obračuna DDPO in DohDej za koledarsko leto 2019 in bodo davčni obračun predložili v mesecu aprilu 2020, rok za plačilo zgoraj navedenih obveznosti poteče dne 11.5.2020. Davčnim zavezancem, ki bodo predložili davčni obračun v mesecu maju 2020 oziroma dne 1. 6. 2020 (ko se izteče rok za predložitev obračuna DDPO in DohDej za koledarsko leto 2020), pa poteče rok za plačilo dne 10. 6. 2020. 

 

8. Kaj če ne morem plačati obveznosti iz naslova marčevskega obroka akontacije DDPO in DohDej oziroma obroka za prvo trimesečje 2020 ter poračunske akontacije?

V primeru, da zavezanec zaradi vpliva epidemije bolezni COVID-19 na njegovo poslovanje nima likvidnih sredstev za plačilo obroka marčevske akontacije (oziroma obroka za prvo trimesečje 2020) in poračunske akontacije, lahko v skladu z ZIUJP zaprosi za odlog oziroma obročno plačilo tako za obveznost doplačila po obračunu kot za obveznost iz naslova obrokov akontacij. 

9. Ali je mogoče kljub ukrepom plačati aprilski in majski obrok akontacije?

ZIUZEOP določa, da se navedena obroka akontacije DDPO in DohDej ne plačata. FURS v knjigovodski evidenci nima podlage za vzpostavite bremenitve, zato bi morebitno plačilo obrokov akontacije DDPO in DohDej za april in maj predstavljalo nerazporejeno plačilo.  V skladu z dogovorom z zavezancem lahko se takšno plačilo ne vrača in lahko pokrije naslednji obrok akontacije, ki dospe v plačilo.

9a. Do kdaj velja ukrep iz 5. člena ZIUJP – vložitev vloge za spremembo predhodne akontacije oziroma akontacije dohodnine ter akontacije davka od dohodkov pravnih oseb na poenostavljen način?

Vlada RS je s Sklepom o ugotovitvi prenehanja razlogov za interventne ukrepe na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (Uradni list RS št. 89/20) podaljšala ukrep iz 5. člena ZIUJP, ki se nanaša na poenostavitev vloge za spremembo predhodne akontacije oziroma akontacije dohodnine ter akontacije davka od dohodkov pravnih oseb. Ukrep se podaljša do 14. 7. 2020. Na podlagi sprejetega sklepa bodo zavezanci vloge za spremembo akontacij lahko vlagali na poenostavljen način v skladu s 5. členom ZIUJP do 14. 7. 2020.

Ukrep v času njegovega trajanja odpravlja obveznost, da se zahtevi za spremembo predhodne akontacije oziroma akontacije dohodnine ter akontacije davka od dohodkov pravnih prilaga tudi davčni obračun za tekoče davčno obdobje pred vložitvijo vloge. Zavezanec zahtevi priloži le oceno davčne osnove za celotno tekoče leto ter podatke, ki dokazujejo spremembo davčne osnove.  

II. ZNIŽANJE MESEČNE (TRIMESEČNE) AKONTACIJE DAVKA

 

10. Ali lahko zaprosim za znižanje višine mesečne (trimesečne) akontacije davka?

Da. Akontacija se sicer določi na podlagi letnega obračuna DDPO oz. DohDej. Vlogo za znižanje akontacije lahko vložijo le zavezanci, ki so davčnemu organu že predložili davčni obračun za predhodno leto.  

 

10a. Ali lahko zaprosim za znižanje višine mesečne (trimesečne) akontacije davka tudi, če sem začel opravljati dejavnost šele npr. februarja 2020 in davčnemu organu že predložil obrazložen izračun predvidene davčne osnove, višino predhodne akontacije in obrokov predhodne akontacije za leto 2020?

Da, tudi če ste začeli opravljati dejavnost šele v letu 2020 in davčnemu organu že predložil obrazložen izračun predvidene davčne osnove, višino predhodne akontacije in obrokov predhodne akontacije za leto 2020, lahko pri davčnem organu vložite zahtevo za znižanje višine mesečne (trimesečne) akontacije davka.

11. Kdaj lahko oddam zahtevo za znižanje višine mesečne (trimesečne) akontacije davka?

Vlogo za spremembo predhodne akontacije lahko zavezanec odda kadarkoli po oddaji letnega obračuna za predhodno leto.

 

12. Kdaj konkretno zahteva za znižanje akontacije vpliva na mesečno akontacijo? 

Davčni zavezanec lahko zahteva spremembo višine predhodne akontacije, vlogo vloži najmanj 30 dni pred dospelostjo obroka predhodne akontacije. Obroki predhodne akontacije dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo, in morajo biti plačani v desetih dneh po dospelosti. Torej, če zavezanec želi plačevati znižano akontacijo za mesec april, (obrok dospe v plačilo 30. 4.), mora vlogo oddati najmanj 30 dni prej. 

 

13. Kako oddam zahtevo za znižanje akontacije?

Davčni zavezanec predloži zahtevo za znižanje akontacije davka kot vlogo, ki jo vloži preko eDavkov z obrazcem DD-SprAkt, izjemoma pa lahko tudi po elektronski pošti. Dostop do obrazca je avtomatično dodeljen tistim, ki že lahko oddajajo obrazce DDD-DDD (obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti) oziroma DOD-DDPO (obračun davka od dohodkov pravnih oseb), novi pooblaščeni uporabniki pa morajo za dostop vložiti nov obrazec za pooblaščanje.

14. Katere priloge moram predložiti k zahtevi za znižanje akontacije?

V času trajanja interventnega zakona k zahtevi za omenjeno spremembo akontacije ne bo potrebno prilagati davčnega obračuna za tekoče davčno obdobje pred vložitvijo vloge. Vlogi bo potrebno priložiti oceno davčne osnove za tekoče leto ter podatke, ki dokazujejo spremembo davčne osnove. FURS bo pripravil obrazec za izračun ocene takoj, ko bo mogoče.

 

15. V kolikšnem času mora FURS odobriti (ali zavrniti) znižanje akontacije? 

V najkrajšem možnem času. V času epidemije na FURS delajo le uslužbenci, ki opravljajo kritične naloge. Se bomo pa potrudili, da bo odločeno v 15 dneh.

 

III. ODLOG, ODPIS IN OBROČNO PLAČILO DAVKOV

 

16. Ali je možen odpis davkov?

Ne, odpis davkov, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti, zaradi posledic epidemije bolezni COVID19 ni mogoč.

 

17. črtan

18. Ali je po prenehanju epidemije interventnih ukrepov možno obročno plačilo oz. odlog plačila davčnih obveznosti in za koliko časa?

Poslovni subjekti, ki davka na zmorejo plačati takoj v enkratnem znesku, lahko zaprosijo za obročno plačilo (največ 24 mesečnih obrokov) oz. odlog plačila (največ za obdobje 24 mesecev) v skladu z določili ZDavP-2. Več na spletni strani FURS.

19. Za katere davčne obveznosti lahko zaprosim za obročno plačilo oz. odlog plačila?

Obročno plačilo oz. odlog plačila je mogoče odobriti npr. za plačilo poračuna na podlagi letnega davčnega obračuna, obračuna DDV, trošarine, inšpekcijske odločbe, po NE pa tudi za akontacije davka in davčni odtegljaj ter za prispevke socialno varnost.

 

20. črtan

 

21. črtan

 

22. Kakšen je pogoj za obročno plačilo oz. odlog plačila davka za poslovne subjekte po prenehanju  interventnih ukrepov  in kakšna dokazila je treba predložiti? 

Obročno plačilo oz. odlog plačila se lahko odobri, če zavezancu grozi hujša gospodarska škoda, katero bo z obročnim plačilom oz. odlogom plačila davka mogoče preprečiti. Šteje se, da zavezancu grozi hujša gospodarska škoda, če dokaže, da je trajneje nelikviden oz. je izgubil sposobnost pridobivanja prihodkov iz razloga, na katerega ni mogel vplivati (npr. zaradi epidemije bolezni COVID19).

 Vlogi je treba priložiti dokazila o finančnem stanju zavezanca (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida itd.) ter dokazila, iz katerih izhaja, da bo z obročnim plačilo oz. odlogom plačila hujšo gospodarsko škodo mogoče preprečiti, kar dejansko pomeni, da bo zavezanec lahko nadaljeval s poslovanjem in obroke davka oz. odloženi davek tudi poplačal (pogodbe s poslovnimi partnerji, predvideni finančni tokovi, kreditne pogodbe, dokazila o poslovnih načrtih itd.). Podrobneje o dokazilih v navodilih za izpolnjevanje obrazca vloge, ki je objavljen portalu eDavki. 

23. črtan

  

24. Kako oddam vlogo za obročno plačilo oz. odlog plačila davka , ki se nanaša na opravljanje dejavnosti po prenehanju interventnih ukrepov? 

Vloga se odda preko eDavkov kot lastni dokument (lastnoročni podpis zavezanca v vlogi ni potreben) ali izjemoma preko elektronske pošte, na svoj finančni urad. 

Obrazec vloge je objavljen na portalu eDavki.

 

25. Kako in kdaj bom obveščen, ali je moji vlogi za odlog oz. obročno plačilo ugodeno?

Davčni organ odloči o odlogu oziroma obročnem plačilu davkov in drugih obveznosti v najkrajšem možnem času. Potrudili se bomo, da bo odločeno v roku 8 dni od dneva prejema vloge. Zavezanec bo odločbo prejel vročeno elektronsko preko sistema eDavki. 

26. Ali se zavezanec, ki že ima od prej odobreno obročno plačilo ali odlog plačila davka šteje za neplačnika?

Če zavezanec zamudi s plačilom obrokov, ki zapadejo v plačilo od 29. marca 2020 dalje, se ne šteje za neplačnika. Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP) namreč določa, da obroki, ki zapadejo v plačilo v času trajanja ukrepov po tem zakonu, zapadejo v plačilo šele 3 mesece po prenehanju teh ukrepov. Kdaj bodo ti ukrepi prenehali, bo odločila vlada RS s posebnim sklepom.

 

27. Ali se bodo enako obravnavale vloge na »starih« obrazcih, ki so že na e-davkih kot »novi« obrazci zaradi izrednih razmer?

Da. Vloge na starih obrazcih, v katerih se zavezanci sklicujejo na posledice epidemije in o katerih FURS še ni odločil, se bodo obravnavale pod enakimi pogoji, ki veljajo za vloge na novih obrazcih. 

FURS bo o teh vlogah odločal na podlagi interventnega zakona, ki omogoča lažje uveljavljanje pravice do odloga/obročnega plačila za zavezance, poslovne subjekte, prizadete zaradi posledic epidemije.

 

28. Ali v času odloga oz. obročnega plačila tečejo zamudne obresti?

Ne. V skladu z interventnimi ukrepi v času odloga oziroma obročnega plačila obresti ne tečejo.

  

IV. ODLOG IN OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV SAMOZAPOSLENIM, VERSKIM DELAVCEM IN KMETOM

 

29. Kdo je upravičen do ODLOGA plačila prispevkov za socialno varnost?

Odlog plačila prispevkov za socialno varnost je mogoč samozaposlenim, ki nimajo drugih zaposlenih, in je ta samozaposlitev njihova edina podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje. To so npr. s.p.-ji in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, npr. novinarji, odvetniki in drugi zasebniki. Do odloga plačila prispevkov so upravičeni tudi kmetje.

 

29a.  Ali sem upravičen do OPROSTITVE plačila prispevkov za socialno varnost, če sem zaposlen pri tujem delodajalcu?

Ne. Do oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost so pod določenimi pogoji upravičene samozaposlene osebe, verski delavci, družbeniki in kmetje.

 

29b.  Ali sem upravičen do ODLOGA plačila prispevkov za socialno varnost, če sem zaposlen pri tujem delodajalcu?

Ne, do odloga plačila prispevkov za socialno varnosti so pod določenimi pogoji upravičene samozaposlene osebe in kmetje.

 

29c. Ali sem upravičen do OPROSTITVE plačila prispevkov, če sem samozaposlen in delno invalidsko upokojen? 

Da, vsi, ki imajo na podlagi invalidnosti pravico do dela s krajšim delovnim časom, in prejemajo delno nadomestilo ZPIZ, so upravičeni do oprostitve plačila prispevkov.

 

29č.  Ali sem upravičen do OPROSTITVE plačila prispevkov, če koristim starševsko varstvo?

Da. Če zaradi epidemije ne morete opravljati dejavnosti ali jo opravljate v bistveno zmanjšanjem obsegu, ste oproščeni plačila prispevkov za obdobje od 13. 3. do 31. 5. 2020 za vsa obvezna socialna zavarovanja iz naslova opravljanja dejavnosti.

29d. Ali sem upravičen do OPROSTITVE plačila prispevkov, če sem bolniško odsoten?

Če izpolnjujete druge predpisane pogoje, ste upravičeni do oprostitve plačila prispevkov.

 

29e. Ali sem upravičen do OPROSTITVE plačila prispevkov, če sem samozaposlen, družbenik ali kmet ter hkrati delno upokojen? 

Če zaradi epidemije ne morete opravljati dejavnosti ali jo opravljate v bistveno zmanjšanjem obsegu, ste oproščeni plačila prispevkov za obdobje od 13. 3. do 31. 5. 2020, za vsa obvezna socialna zavarovanja iz naslova opravljanja dejavnosti.

29f. Ali sem upravičen do ODLOGA plačila prispevkov za socialno varnost, če sem kot samozaposlena oseba doma zaradi varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol?

Samozaposlena oseba, ki ne more opravljati dela zaradi varstva šoloobveznega otroka, ki se v času karantene šola doma, je upravičena do odloga plačila prispevkov za socialno varnost za mesec marec, april in maj 2020.

 

30. Ali je do ODLOGA prispevkov za socialno varnost upravičena tudi oseba, ki opravlja postranski poklic (npr. popoldanski s.p.)?

Ne. Do odloga plačila prispevkov je upravičena le samozaposlena oseba, če je v obvezno zavarovanje vključena na podlagi opravljanja te dejavnosti in ne izpolnjuje pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi podlagi.

 

31. Za katero obdobje je možen ODLOG plačila prispevkov in za koliko časa? 

Odlog plačila prispevkov je možen za prispevke, ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu, maju in juniju 2020. Odložene prispevke mora zavezanec poravnati najkasneje do 31. 3. 2022. Lahko pa jih plača tudi prej.

 

32. Ali je možno odložiti prispevek, ki bi ga moral plačati do 20. marca (npr. za februar ali marec)?

Ne. Odložiti je mogoče zgolj tiste, ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu, maju in juniju 2020.

 

33. Katere prispevke je možno odložiti?

Odložiti je mogoče vse štiri prispevke za socialno varnost, torej prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo.

 

34. Ali je možno odložene prispevke poravnati obročno?

Da. Plačilo odloženih prispevkov je možno poravnati kadarkoli do 31. 3. 2022 v enkratnem znesku ali obročno. Za obročno plačilo v tem primeru ni potrebno vlagati vloge.

 

35. Ali moram vložiti kakšno vlogo za ODLOG plačila prispevkov?

Samozaposleni so do odloga plačila prispevkov upravičeni avtomatično, kar pomeni, da jim ni treba vlagati vloge. Enako velja za kmete.  

 

36. Ali v času ODLOGA plačila prispevkov tečejo zamudne obresti?

Ne. Za zneske odloženih prispevkov do 31. 3. 2022 ne tečejo zamudne obresti.

 

37. Ali bom upravičen do ODLOGA plačila prispevkov tudi, če sem dolžnik do FURS?

Ne. Do predlaganega ukrepa ne bo upravičen samozaposleni, če ima neporavnane obveznosti, ki so zapadle v plačilo do 28. 2. 2020, višje kot 50 eurov in jih ne bo poravnal do 6. 4. 2020. To pomeni, da upravičenec, ki  ima še vedno odprte obveznosti, ki so zapadle do 28. 2. 2020, lahko le-te poravna do 6. 4. 2020 in mu bo avtomatsko brez vloge odobren odlog plačila prispevkov. 

 

38. Do katerega datuma moram kot s.p. oziroma kmet poravnavati obveznosti za februar 2020 (oziroma moram imeti največ 50 evrov dolga do FURS), da bom upravičen do avtomatskega ODLOGA prispevkov? 

Da boste upravičeni do odloga prispevkov, morate neplačane zapadle obveznosti poravnati najpozneje do 6. aprila 2020.

 

39. Kje lahko najlažje preverim, ali sem dolžnik do FURS?

Stanje zapadlih obveznosti se lahko preveri prek portala eDavki z vpogledom v knjigovodsko kartico. (eKarticaO – davki, prispevki in eKarticaC – carine, trošarine in nedavčne terjatve).

 

40. Komu je dovoljena OPROSTITEV plačila prispevkov za socialno varnost?

  • Samozaposlenim osebam in družbenikom, ki so na dan 11. 4. 2020 v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključeni na podlagi 15. člena in 16. člena ZPIZ-2,
  • kmetom, ki so na dan uveljavitve tega zakona v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključeni na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2, ter
  • verskim uslužbencem registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti, ki so na dan uveljavitve tega zakona vključeni v obvezno zavarovanje na podlagi šestega odstavka 19. člena ZPIZ-2,

 ki zaradi epidemije ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, so oproščeni plačila prispevkov za obdobje od 13. 3. do 31. 5. 2020, za vsa obvezna socialna zavarovanja v celoti.

 Do oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost ni upravičena oseba, ki na dan vloge nima plačanih zapadlih davčnih obveznosti. Stanje zapadlih obveznosti se lahko preveri prek portala eDavki z vpogledom v knjigovodsko kartico. (eKarticaO – davki, prispevki in eKarticaC – carine, trošarine).

 

40a. Kako se davčno obravnavajo prispevki samozaposlenih oseb, ki so oproščeni plačila po 38. členom ZIUZEOP?

48.člen Zakona o dohodnini - ZDoh-2 določa, da je davčna osnova od dohodka iz dejavnosti dobiček, ki se ugotovi kot razlika med prihodki in odhodki, doseženimi v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Nadalje isti člen določa, da lahko zavezanec pri ugotavljanju davčne osnove davčnega leta upošteva normirane odhodke v višini 80 %, če priglasi ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.

V skladu z 9. točko 20. člena ZDoh-2 se dohodnine ne plača od obveznih prispevkov, ki se po 38. členu ZIUZEOP pri samozaposlenih osebah oprostijo plačila. Za zavezance, ki so zavarovani kot samozaposlene osebe, se oprostitev realizira preko določitve davčne osnove, ki je dobiček, ki se ugotovi kot razlika med dejanskimi prihodki in dejanskimi ali normiranimi odhodki, doseženimi v zvezi z opravljanjem dejavnosti.

Na podlagi računovodske operacije priznavanja odhodkov iz naslova plačanih prispevkov, ki jih dejansko plača država, dobiček iz naslova pripoznanih prihodkov ne nastane, s tem pa je realizirana oprostitev iz 9. točke 20. člena ZDoh-2. Glede odhodkov se pri zavezancu, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, šteje, da se je zavezanec odločil za pavšalno določanje oziroma pripoznavanje vseh odhodkov, ne glede na dejansko vrsto in višino obračunanih odhodkov, vključno z obračunanimi prispevki za socialno varnost.

V skladu z zgornjo obrazložitvijo zakonskih določb obravnave zavezancev, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, na podlagi 48. člena ZDoh-2 ni pravne podlage za izvzemanje prihodkov iz davčnega obračuna zaradi načina ugotavljanja davčne osnove.

41. Ali je do OPROSTITVE plačila prispevkov za socialno varnost upravičena tudi oseba, ki opravlja postranski poklic (npr. )?

Ne. Oseba, ki opravlja dejavnost sobodajalstva kot fizična oseba, na podlagi opravljanja te dejavnosti ni vključena v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje po 15. ZPIZ-2, zato ni upravičena do oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost.

 

41a. Ali so do OPROSTITVE plačila prispevkov za socialno varnost upravičeni tudi samozaposleni, ki zaposlujejo?

Do oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost upravičeni tudi samozaposleni, ki zaposlujejo, in izpolnjujejo druge pogoje, določene z ZIUZEOP.

 

41b. Ali sem upravičen do OPROSTITVE plačila prispevkov, če sem kot samozaposlena oseba doma zaradi varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol?

Samozaposlena oseba, ki v času epidemije ne more opravljati dela zaradi varstva otroka, je upravičena do oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost za mesec marec (od 13. 3.  do 31. 3. 2020), april in maj 2020.

 

41c. Ali so kmetje, ki so prostovoljno vključeni v obvezno socialno zavarovanje, upravičeni do OPROSTITVE plačila prispevkov za socialno varnost?

Do oprostitve plačila prispevkov so pod določenimi pogoji upravičeni tudi kmetje, ki  so prostovoljno vključeni v obvezno socialno zavarovanje.

 

42. V kakšni višini se mi OPROSTI plačilo prispevkov za socialno varnost?

Plačila so oproščeni prispevki v višini, ki je enaka