Danes je 31.7.2021

Input:

Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa

7.5.2021, Vir: FURS

Opozorilo: Objava dokumenta FURS na portalu SEJA je informativne narave. Pri objavi dokumenta FURS lahko pride do razlik med dokumentom FURS in objavo na portalu SEJA zaradi drugačnega tehničnega formata, zaradi tega, ker ni pridobljena informacija o spremembi dokumenta FURS ali zaradi tega ker sprememba v dokumentu FURS niso takoj vnesene v dokument na spletni strani SEJA.

Zato vas prosimo, da dokument na spletni strani SEJA obravnavate samo kot informacijo o vsebinah, ki jih vsebuje dokument FURS. Kot verodostojni vir uporabite dokument FURS na spletni strani fu.gov.si .

Opozorilo: FURS je izdal nov dokument, vezan na PKP 5, tukaj.

Spremenjena vprašanja:

- 50.g

Dodana vprašanja:

Izbrisana vprašanja:

I. LETNI OBRAČUN DDPO IN DohDej 

 

1. Ali se podaljša rok za oddajo letnega obračuna DDPO in DohDej?

Da, rok za oddajo letnega obračuna DDPO in DohDej za leto 2019 se iz 31. 3. 2020 prestavi na 31. 5. 2020, ki se zaradi nedelje izteče 1. 6. 2020. Roki za oddajo obračunov DDPO in DohDej v primeru prenehanj, statusnih sprememb ali insolventnih postopkov ostajajo enaki kot do sedaj. Zavezanci, ki imajo davčno obdobje različno od koledarskega leta, lahko predložijo davčni obračun za poslovno leto, katerega rok za predložitev se izteče v času veljavnosti tega zakona, v dveh mesecih po roku iz tretjega odstavka 358. člena ZDavP-2.

 

1a. Kakšen je rok za predložitev obračuna DDPO pri zavezancih, ki imajo poslovno leto različno od koledarskega?

Zavezanci, ki imajo davčno obdobje različno od koledarskega leta in je njihovo obdobje 1.2.2019 – 31.1.2020 ali 1.3.2019 – 29.2.2020, lahko predložijo obračun DDPO v 5 mesecih (3+2) po koncu obdobja, torej do 30.6.2020 (za obdobje 1.2.2019 – 31.1.2020) oz. 31.7.2020 (za obdobje 1.2.2019 – 29.2.2020).

 

Za zavezance, ki imajo davčno obdobje različno od koledarskega leta, in je konec njihovega obdobja po 29.2.2020, ZIUJP ne velja več,  saj se rok za predložitev obračuna po 358 členu ZDavP-2 izteče po 31.5.2020, ko ukrep podaljšanja ne velja več.

2. Do kdaj moram poravnati razliko med mesečnimi (ali trimesečnimi) obroki akontacije dohodnine in (letno) odmero, ugotovljeno v obračunu?

Rok za plačilo je 30 dni od predložitve tega obračuna. To velja tudi za tiste, ki so ga že oddali. Torej če bo obračun za leto 2019 predložen na zadnji dan roka za predložitev v skladu s ZIUJP, t.j. 1.6.2020 ali kasneje, potem bo obveznost morala biti plačana do 1.7.2020, če bo obračun predložen med 31.3. in 1.6.2020 pa bo obveznost zapadla v 30 dneh po predložitvi (npr. predložen obračun 13.5.2020, rok za plačilo 12.6.2020).

 

3. Kdaj bom prejel preplačano akontacijo davka na podlagi letnega obračuna?

Davčni organ bo zavezancu vrnil preplačani davek po uradni dolžnosti (samoiniciativno) v 30 dneh od predložitve letnega obračuna DDPO ali DohDej.

 

4. Ali podaljšanje roka vpliva tudi na zamenjavo ugotavljanja davčne osnove (npr. ne želim biti več »normiranec« ali pa to želim postati).

Da. Zavezanec lahko v obračunu DDPO ali DohDej za leto 2019 priglasi (oziroma zamenja, če so za to izpolnjeni pogoji) ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za leto 2020 najpozneje do 1.6.2020. Enako velja tudi za obvestilo o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

 

4a. Ali lahko navkljub že vloženemu obračunu vložim popravek obračuna, kjer se priglasim kot normiranec? Ali bi FURS tako izjavo upošteval (glede na to, da je rok za oddajo sedaj prestavljen na 31.5.2020)?

Da. Zavezanec, ki je že predložil obračun, lahko predloži popravek obračuna in v njem označi, da želi v letu 2020 ugotavljati davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov. To lahko naredi letos izjemoma, na podlagi 4. člena ZIUJP, do 31.5.2020 oz. 1.6.2020.

 

5. Ali prestavitev roka za oddajo letnega obračuna DDPO in DohDej vpliva tudi na določitev zavarovalne osnove?

Zaradi prestavitve roka oddaje letnega obračuna DohDej se skrajni rok za določitev nove zavarovalne osnove prestavlja na mesec junij 2020. Nova zavarovalna osnova v letu 2020 se določi za mesec po mesecu, v katerem je bil obračun davka predložen davčnemu organu, vendar najpozneje za mesec junij 2020.

 

 

 

I-a. PLAČEVANJE AKONTACIJ DDPO IN DOHDEJ

6. Katerih obrokov akontacij DDPO in DohDej se ne plačuje?

ZIUZEOP  zavezance za DDPO in DohDej razbremenjuje plačevanja obrokov akontacij za čas trajanja interventnih ukrepov. Zavezanci za DDPO in DohDej obrokov, ki dospejo v plačilo v obdobju po uveljavitve zakona do 31. 5. 2020, ne plačujejo. Obroki akontacije DDPO in DohDej dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo. Upoštevajoč, da je ZIUZEOP začel veljati v mesecu aprilu, se ukrep iz 62. člena ZIUZEOP nanaša na obroka akontacije za meseca april in maj. Če epidemija ne bo preklicana do 15. 5. 2020, pa ukrep zajame tudi junijski obrok. Za obroke akontacij, ki bodo dospeli v plačilo po 31. 5. 2020 (torej obroki akontacije DDPO in DohDej za junij in naprej) oziroma po 30. 6. 2020, če pandemija v roku ne bo preklicana (torej julij in naprej), zavezanci lahko vložijo vlogo za spremembo akontacije DDPO oziroma DohDej.

 

7. Kdaj je treba plačati marčevski obrok akontacije DDPO in DohDej oziroma obrok za prvo trimesečje 2020 ter poračunsko akontacijo?

Davčnim zavezancem, ki so davčni obračun DDPO ali DohDej za koledarsko leto 2019 predložili do 31.2020, poteče dne 10. 4. 2020 rok za plačilo naslednjih obveznosti:

 

  • obrok akontacije za mesec marec 2020 oziroma obrok za prvo trimesečje 2020 (v višini, izračunani po davčnem obračunu za leto 2019, torej po novi osnovi),
  • pozitivna razlika v višini obrokov za že dospele obroke (za mesec januar in februar 2020) - t.i.

poračunska akontacija

 Davčnim zavezancem, ki zaradi podaljšanja roka še niso predložili davčnega obračuna DDPO in DohDej za koledarsko leto 2019 in bodo davčni obračun predložili v mesecu aprilu 2020, rok za plačilo zgoraj navedenih obveznosti poteče dne 11.5.2020. Davčnim zavezancem, ki bodo predložili davčni obračun v mesecu maju 2020 oziroma dne 1. 6. 2020 (ko se izteče rok za predložitev obračuna DDPO in DohDej za koledarsko leto 2020), pa poteče rok za plačilo dne 10. 6. 2020. 

 

8. Kaj če ne morem plačati obveznosti iz naslova marčevskega obroka akontacije DDPO in DohDej oziroma obroka za prvo trimesečje 2020 ter poračunske akontacije?

V primeru, da zavezanec zaradi vpliva epidemije bolezni COVID-19 na njegovo poslovanje nima likvidnih sredstev za plačilo obroka marčevske akontacije (oziroma obroka za prvo trimesečje 2020) in poračunske akontacije, lahko v skladu z ZIUJP zaprosi za odlog oziroma obročno plačilo tako za obveznost doplačila po obračunu kot za obveznost iz naslova obrokov akontacij. 

9. Ali je mogoče kljub ukrepom plačati aprilski in majski obrok akontacije?

ZIUZEOP določa, da se navedena obroka akontacije DDPO in DohDej ne plačata. FURS v knjigovodski evidenci nima podlage za vzpostavite bremenitve, zato bi morebitno plačilo obrokov akontacije DDPO in DohDej za april in maj predstavljalo nerazporejeno plačilo.  V skladu z dogovorom z zavezancem lahko se takšno plačilo ne vrača in lahko pokrije naslednji obrok akontacije, ki dospe v plačilo.

9a. Do kdaj velja ukrep iz 5. člena ZIUJP – vložitev vloge za spremembo predhodne akontacije oziroma akontacije dohodnine ter akontacije davka od dohodkov pravnih oseb na poenostavljen način?

Vlada RS je s Sklepom o ugotovitvi prenehanja razlogov za interventne ukrepe na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (Uradni list RS št. 89/20) podaljšala ukrep iz 5. člena ZIUJP, ki se nanaša na poenostavitev vloge za spremembo predhodne akontacije oziroma akontacije dohodnine ter akontacije davka od dohodkov pravnih oseb. Ukrep se podaljša do 14. 7. 2020. Na podlagi sprejetega sklepa bodo zavezanci vloge za spremembo akontacij lahko vlagali na poenostavljen način v skladu s 5. členom ZIUJP do 14. 7. 2020.

Ukrep v času njegovega trajanja odpravlja obveznost, da se zahtevi za spremembo predhodne akontacije oziroma akontacije dohodnine ter akontacije davka od dohodkov pravnih prilaga tudi davčni obračun za tekoče davčno obdobje pred vložitvijo vloge. Zavezanec zahtevi priloži le oceno davčne osnove za celotno tekoče leto ter podatke, ki dokazujejo spremembo davčne osnove.  

II. ZNIŽANJE MESEČNE (TRIMESEČNE) AKONTACIJE DAVKA

 

10. Ali lahko zaprosim za znižanje višine mesečne (trimesečne) akontacije davka?

Da. Akontacija se sicer določi na podlagi letnega obračuna DDPO oz. DohDej. Vlogo za znižanje akontacije lahko vložijo le zavezanci, ki so davčnemu organu že predložili davčni obračun za predhodno leto.  

 

10a. Ali lahko zaprosim za znižanje višine mesečne (trimesečne) akontacije davka tudi, če sem začel opravljati dejavnost šele npr. februarja 2020 in davčnemu organu že predložil obrazložen izračun predvidene davčne osnove, višino predhodne akontacije in obrokov predhodne akontacije za leto 2020?

Da, tudi če ste začeli opravljati dejavnost šele v letu 2020 in davčnemu organu že predložil obrazložen izračun predvidene davčne osnove, višino predhodne akontacije in obrokov predhodne akontacije za leto 2020, lahko pri davčnem organu vložite zahtevo za znižanje višine mesečne (trimesečne) akontacije davka.

11. Kdaj lahko oddam zahtevo za znižanje višine mesečne (trimesečne) akontacije davka?

Vlogo za spremembo predhodne akontacije lahko zavezanec odda kadarkoli po oddaji letnega obračuna za predhodno leto.

 

12. Kdaj konkretno zahteva za znižanje akontacije vpliva na mesečno akontacijo? 

Davčni zavezanec lahko zahteva spremembo višine predhodne akontacije, vlogo vloži najmanj 30 dni pred dospelostjo obroka predhodne akontacije. Obroki predhodne akontacije dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo, in morajo biti plačani v desetih dneh po dospelosti. Torej, če zavezanec želi plačevati znižano akontacijo za mesec april, (obrok dospe v plačilo 30. 4.), mora vlogo oddati najmanj 30 dni prej. 

 

13. Kako oddam zahtevo za znižanje akontacije?

Davčni zavezanec predloži zahtevo za znižanje akontacije davka kot vlogo, ki jo vloži preko eDavkov z obrazcem DD-SprAkt, izjemoma pa lahko tudi po elektronski pošti. Dostop do obrazca je avtomatično dodeljen tistim, ki že lahko oddajajo obrazce DDD-DDD (obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti) oziroma DOD-DDPO (obračun davka od dohodkov pravnih oseb), novi pooblaščeni uporabniki pa morajo za dostop vložiti nov obrazec za pooblaščanje.

14. Katere priloge moram predložiti k zahtevi za znižanje akontacije?

V času trajanja interventnega zakona k zahtevi za omenjeno spremembo akontacije ne bo potrebno prilagati davčnega obračuna za tekoče davčno obdobje pred vložitvijo vloge. Vlogi bo potrebno priložiti oceno davčne osnove za tekoče leto ter podatke, ki dokazujejo spremembo davčne osnove. FURS bo pripravil obrazec za izračun ocene takoj, ko bo mogoče.

 

15. V kolikšnem času mora FURS odobriti (ali zavrniti) znižanje akontacije? 

V najkrajšem možnem času. V času epidemije na FURS delajo le uslužbenci, ki opravljajo kritične naloge. Se bomo pa potrudili, da bo odločeno v 15 dneh.

 

III. ODLOG, ODPIS IN OBROČNO PLAČILO DAVKOV

 

16. Ali je možen odpis davkov?

Ne, odpis davkov, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti, zaradi posledic epidemije bolezni COVID19 ni mogoč.

 

17. črtan

18. Ali je po prenehanju epidemije interventnih ukrepov možno obročno plačilo oz. odlog plačila davčnih obveznosti in za koliko časa?

Poslovni subjekti, ki davka na zmorejo plačati takoj v enkratnem znesku, lahko zaprosijo za obročno plačilo (največ 24 mesečnih obrokov) oz. odlog plačila (največ za obdobje 24 mesecev) v skladu z določili ZDavP-2. Več na spletni strani FURS.

19. Za katere davčne obveznosti lahko zaprosim za obročno plačilo oz. odlog plačila?

Obročno plačilo oz. odlog plačila je mogoče odobriti npr. za plačilo poračuna na podlagi letnega davčnega obračuna, obračuna DDV, trošarine, inšpekcijske odločbe, po NE pa tudi za akontacije davka in davčni odtegljaj ter za prispevke socialno varnost.

 

20. črtan

 

21. črtan

 

22. Kakšen je pogoj za obročno plačilo oz. odlog plačila davka za poslovne subjekte po prenehanju  interventnih ukrepov  in kakšna dokazila je treba predložiti? 

Obročno plačilo oz. odlog plačila se lahko odobri, če zavezancu grozi hujša gospodarska škoda, katero bo z obročnim plačilom oz. odlogom plačila davka mogoče preprečiti. Šteje se, da zavezancu grozi hujša gospodarska škoda, če dokaže, da je trajneje nelikviden oz. je izgubil sposobnost pridobivanja prihodkov iz razloga, na katerega ni mogel vplivati (npr. zaradi epidemije bolezni COVID19).

 Vlogi je treba priložiti dokazila o finančnem stanju zavezanca (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida itd.) ter dokazila, iz katerih izhaja, da bo z obročnim plačilo oz. odlogom plačila hujšo gospodarsko škodo mogoče preprečiti, kar dejansko pomeni, da bo zavezanec lahko nadaljeval s poslovanjem in obroke davka oz. odloženi davek tudi poplačal (pogodbe s poslovnimi partnerji, predvideni finančni tokovi, kreditne pogodbe, dokazila o poslovnih načrtih itd.). Podrobneje o dokazilih v navodilih za izpolnjevanje obrazca vloge, ki je objavljen portalu eDavki. 

23. črtan

  

24. Kako oddam vlogo za obročno plačilo oz. odlog plačila davka , ki se nanaša na opravljanje dejavnosti po prenehanju interventnih ukrepov? 

Vloga se odda preko eDavkov kot lastni dokument (lastnoročni podpis zavezanca v vlogi ni potreben) ali izjemoma preko elektronske pošte, na svoj finančni urad. 

Obrazec vloge je objavljen na portalu eDavki.

 

25. Kako in kdaj bom obveščen, ali je moji vlogi za odlog oz. obročno plačilo ugodeno?

Davčni organ odloči o odlogu oziroma obročnem plačilu davkov in drugih obveznosti v najkrajšem možnem času. Potrudili se bomo, da bo odločeno v roku 8 dni od dneva prejema vloge. Zavezanec bo odločbo prejel vročeno elektronsko preko sistema eDavki. 

26. Ali se zavezanec, ki že ima od prej odobreno obročno plačilo ali odlog plačila davka šteje za neplačnika?

Če zavezanec zamudi s plačilom obrokov, ki zapadejo v plačilo od 29. marca 2020 dalje, se ne šteje za neplačnika. Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP) namreč določa, da obroki, ki zapadejo v plačilo v času trajanja ukrepov po tem zakonu, zapadejo v plačilo šele 3 mesece po prenehanju teh ukrepov. Kdaj bodo ti ukrepi prenehali, bo odločila vlada RS s posebnim sklepom.

 

27. Ali se bodo enako obravnavale vloge na »starih« obrazcih, ki so že na e-davkih kot »novi« obrazci zaradi izrednih razmer?

Da. Vloge na starih obrazcih, v katerih se zavezanci sklicujejo na posledice epidemije in o katerih FURS še ni odločil, se bodo obravnavale pod enakimi pogoji, ki veljajo za vloge na novih obrazcih. 

FURS bo o teh vlogah odločal na podlagi interventnega zakona, ki omogoča lažje uveljavljanje pravice do odloga/obročnega plačila za zavezance, poslovne subjekte, prizadete zaradi posledic epidemije.

 

28. Ali v času odloga oz. obročnega plačila tečejo zamudne obresti?

Ne. V skladu z interventnimi ukrepi v času odloga oziroma obročnega plačila obresti ne tečejo.

  

IV. ODLOG IN OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV SAMOZAPOSLENIM, VERSKIM DELAVCEM IN KMETOM

 

29. Kdo je upravičen do ODLOGA plačila prispevkov za socialno varnost?

Odlog plačila prispevkov za socialno varnost je mogoč samozaposlenim, ki nimajo drugih zaposlenih, in je ta samozaposlitev njihova edina podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje. To so npr. s.p.-ji in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, npr. novinarji, odvetniki in drugi zasebniki. Do odloga plačila prispevkov so upravičeni tudi kmetje.

 

29a.  Ali sem upravičen do OPROSTITVE plačila prispevkov za socialno varnost, če sem zaposlen pri tujem delodajalcu?

Ne. Do oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost so pod določenimi pogoji upravičene samozaposlene osebe, verski delavci, družbeniki in kmetje.

 

29b.  Ali sem upravičen do ODLOGA plačila prispevkov za socialno varnost, če sem zaposlen pri tujem delodajalcu?

Ne, do odloga plačila prispevkov za socialno varnosti so pod določenimi pogoji upravičene samozaposlene osebe in kmetje.

 

29c. Ali sem upravičen do OPROSTITVE plačila prispevkov, če sem samozaposlen in delno invalidsko upokojen? 

Da, vsi, ki imajo na podlagi invalidnosti pravico do dela s krajšim delovnim časom, in prejemajo delno nadomestilo ZPIZ, so upravičeni do oprostitve plačila prispevkov.

 

29č.  Ali sem upravičen do OPROSTITVE plačila prispevkov, če koristim starševsko varstvo?

Da. Če zaradi epidemije ne morete opravljati dejavnosti ali jo opravljate v bistveno zmanjšanjem obsegu, ste oproščeni plačila prispevkov za obdobje od 13. 3. do 31. 5. 2020 za vsa obvezna socialna zavarovanja iz naslova opravljanja dejavnosti.

29d. Ali sem upravičen do OPROSTITVE plačila prispevkov, če sem bolniško odsoten?

Če izpolnjujete druge predpisane pogoje, ste upravičeni do oprostitve plačila prispevkov.

 

29e. Ali sem upravičen do OPROSTITVE plačila prispevkov, če sem samozaposlen, družbenik ali kmet ter hkrati delno upokojen? 

Če zaradi epidemije ne morete opravljati dejavnosti ali jo opravljate v bistveno zmanjšanjem obsegu, ste oproščeni plačila prispevkov za obdobje od 13. 3. do 31. 5. 2020, za vsa obvezna socialna zavarovanja iz naslova opravljanja dejavnosti.

29f. Ali sem upravičen do ODLOGA plačila prispevkov za socialno varnost, če sem kot samozaposlena oseba doma zaradi varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol?

Samozaposlena oseba, ki ne more opravljati dela zaradi varstva šoloobveznega otroka, ki se v času karantene šola doma, je upravičena do odloga plačila prispevkov za socialno varnost za mesec marec, april in maj 2020.

 

30. Ali je do ODLOGA prispevkov za socialno varnost upravičena tudi oseba, ki opravlja postranski poklic (npr. popoldanski s.p.)?

Ne. Do odloga plačila prispevkov je upravičena le samozaposlena oseba, če je v obvezno zavarovanje vključena na podlagi opravljanja te dejavnosti in ne izpolnjuje pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi podlagi.

 

31. Za katero obdobje je možen ODLOG plačila prispevkov in za koliko časa? 

Odlog plačila prispevkov je možen za prispevke, ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu, maju in juniju 2020. Odložene prispevke mora zavezanec poravnati najkasneje do 31. 3. 2022. Lahko pa jih plača tudi prej.

 

32. Ali je možno odložiti prispevek, ki bi ga moral plačati do 20. marca (npr. za februar ali marec)?

Ne. Odložiti je mogoče zgolj tiste, ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu, maju in juniju 2020.

 

33. Katere prispevke je možno odložiti?

Odložiti je mogoče vse štiri prispevke za socialno varnost, torej prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo.

 

34. Ali je možno odložene prispevke poravnati obročno?

Da. Plačilo odloženih prispevkov je možno poravnati kadarkoli do 31. 3. 2022 v enkratnem znesku ali obročno. Za obročno plačilo v tem primeru ni potrebno vlagati vloge.

 

35. Ali moram vložiti kakšno vlogo za ODLOG plačila prispevkov?

Samozaposleni so do odloga plačila prispevkov upravičeni avtomatično, kar pomeni, da jim ni treba vlagati vloge. Enako velja za kmete.  

 

36. Ali v času ODLOGA plačila prispevkov tečejo zamudne obresti?

Ne. Za zneske odloženih prispevkov do 31. 3. 2022 ne tečejo zamudne obresti.

 

37. Ali bom upravičen do ODLOGA plačila prispevkov tudi, če sem dolžnik do FURS?

Ne. Do predlaganega ukrepa ne bo upravičen samozaposleni, če ima neporavnane obveznosti, ki so zapadle v plačilo do 28. 2. 2020, višje kot 50 eurov in jih ne bo poravnal do 6. 4. 2020. To pomeni, da upravičenec, ki  ima še vedno odprte obveznosti, ki so zapadle do 28. 2. 2020, lahko le-te poravna do 6. 4. 2020 in mu bo avtomatsko brez vloge odobren odlog plačila prispevkov. 

 

38. Do katerega datuma moram kot s.p. oziroma kmet poravnavati obveznosti za februar 2020 (oziroma moram imeti največ 50 evrov dolga do FURS), da bom upravičen do avtomatskega ODLOGA prispevkov? 

Da boste upravičeni do odloga prispevkov, morate neplačane zapadle obveznosti poravnati najpozneje do 6. aprila 2020.

 

39. Kje lahko najlažje preverim, ali sem dolžnik do FURS?

Stanje zapadlih obveznosti se lahko preveri prek portala eDavki z vpogledom v knjigovodsko kartico. (eKarticaO – davki, prispevki in eKarticaC – carine, trošarine in nedavčne terjatve).

 

40. Komu je dovoljena OPROSTITEV plačila prispevkov za socialno varnost?

  • Samozaposlenim osebam in družbenikom, ki so na dan 11. 4. 2020 v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključeni na podlagi 15. člena in 16. člena ZPIZ-2,
  • kmetom, ki so na dan uveljavitve tega zakona v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključeni na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2, ter
  • verskim uslužbencem registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti, ki so na dan uveljavitve tega zakona vključeni v obvezno zavarovanje na podlagi šestega odstavka 19. člena ZPIZ-2,

 ki zaradi epidemije ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, so oproščeni plačila prispevkov za obdobje od 13. 3. do 31. 5. 2020, za vsa obvezna socialna zavarovanja v celoti.

 Do oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost ni upravičena oseba, ki na dan vloge nima plačanih zapadlih davčnih obveznosti. Stanje zapadlih obveznosti se lahko preveri prek portala eDavki z vpogledom v knjigovodsko kartico. (eKarticaO – davki, prispevki in eKarticaC – carine, trošarine).

 

40a. Kako se davčno obravnavajo prispevki samozaposlenih oseb, ki so oproščeni plačila po 38. členom ZIUZEOP?

48.člen Zakona o dohodnini - ZDoh-2 določa, da je davčna osnova od dohodka iz dejavnosti dobiček, ki se ugotovi kot razlika med prihodki in odhodki, doseženimi v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Nadalje isti člen določa, da lahko zavezanec pri ugotavljanju davčne osnove davčnega leta upošteva normirane odhodke v višini 80 %, če priglasi ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.

V skladu z 9. točko 20. člena ZDoh-2 se dohodnine ne plača od obveznih prispevkov, ki se po 38. členu ZIUZEOP pri samozaposlenih osebah oprostijo plačila. Za zavezance, ki so zavarovani kot samozaposlene osebe, se oprostitev realizira preko določitve davčne osnove, ki je dobiček, ki se ugotovi kot razlika med dejanskimi prihodki in dejanskimi ali normiranimi odhodki, doseženimi v zvezi z opravljanjem dejavnosti.

Na podlagi računovodske operacije priznavanja odhodkov iz naslova plačanih prispevkov, ki jih dejansko plača država, dobiček iz naslova pripoznanih prihodkov ne nastane, s tem pa je realizirana oprostitev iz 9. točke 20. člena ZDoh-2. Glede odhodkov se pri zavezancu, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, šteje, da se je zavezanec odločil za pavšalno določanje oziroma pripoznavanje vseh odhodkov, ne glede na dejansko vrsto in višino obračunanih odhodkov, vključno z obračunanimi prispevki za socialno varnost.

V skladu z zgornjo obrazložitvijo zakonskih določb obravnave zavezancev, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, na podlagi 48. člena ZDoh-2 ni pravne podlage za izvzemanje prihodkov iz davčnega obračuna zaradi načina ugotavljanja davčne osnove.

41. Ali je do OPROSTITVE plačila prispevkov za socialno varnost upravičena tudi oseba, ki opravlja postranski poklic (npr. )?

Ne. Oseba, ki opravlja dejavnost sobodajalstva kot fizična oseba, na podlagi opravljanja te dejavnosti ni vključena v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje po 15. ZPIZ-2, zato ni upravičena do oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost.

 

41a. Ali so do OPROSTITVE plačila prispevkov za socialno varnost upravičeni tudi samozaposleni, ki zaposlujejo?

Do oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost upravičeni tudi samozaposleni, ki zaposlujejo, in izpolnjujejo druge pogoje, določene z ZIUZEOP.

 

41b. Ali sem upravičen do OPROSTITVE plačila prispevkov, če sem kot samozaposlena oseba doma zaradi varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol?

Samozaposlena oseba, ki v času epidemije ne more opravljati dela zaradi varstva otroka, je upravičena do oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost za mesec marec (od 13. 3.  do 31. 3. 2020), april in maj 2020.

 

41c. Ali so kmetje, ki so prostovoljno vključeni v obvezno socialno zavarovanje, upravičeni do OPROSTITVE plačila prispevkov za socialno varnost?

Do oprostitve plačila prispevkov so pod določenimi pogoji upravičeni tudi kmetje, ki  so prostovoljno vključeni v obvezno socialno zavarovanje.

 

42. V kakšni višini se mi OPROSTI plačilo prispevkov za socialno varnost?

Plačila so oproščeni prispevki v višini, ki je enaka obračunanim prispevkov od zavarovalne osnove za obračun prispevkov, določene zavezancu za leto 2020. Če zavezanec uveljavlja oprostitev plačila prispevkov po 38. členu ZIUZEOP, v obračunu prispevkov ne more uveljavljati višje zavarovalne osnove, kot mu je bila določena za leto 2020.

43. Kaj moram narediti, da se mi OPROSTI plačilo prispevkov za socialno varnost?

Na FURS je treba poslati izjavo (ista kot za dodelitev mesečnega temeljnega dohodka). Oprosti se lahko prispevke za marec od 13. 3. 2020 dalje (ki zapadejo v plačilo 20. 4. 2020), april (ki zapadejo v plačilo 20. 5. 2020) in za maj (ki zapadejo v plačilo 20. 6. 2020). Zavezanci, ki  želijo oprostitev za marčevske in aprilske prispevke, morajo izjavo prek eDavkov poslati do 30. 4. 2020, za majske prispevke izjavo pošljejo do 31.5. (vse našteto bo možno označiti na eni izjavi).

Oprostitev plačila prispevkov bo v davčnih evidencah upoštevana (ob izpolnjevanju vseh pogojev) tudi za marec (od 13. 3.-31. 3. 2020) in april 2020, če bo zavezanec vložil to izjavo najpozneje v 8-dneh od uveljavitve ZIUZEOP-A (naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS).

 

Pogoj: isti pogoji kakor pri dodelitvi mesečnih temeljnih dohodkov.

 

44. Kje je objavljena izjava za OPROSTITEV plačila prispevkov in pridobitev temeljnega dohodka?

Izjavo je mogoče oddati od 14. aprila dalje prek eDavkov (preko računalnika ali mobilne aplikacije eDavki).

Na naslednjih povezavah najdete preprosta navodila, kako si namestite eDavke na računalniku ali na telefonu in se prijavite v eVročanje, da boste tudi dokumente dobili le po elektronski poti in ne več po navadni pošti.

Če imate pri tem težave se obrnite na naš klicni center za pomoč uporabnikom na telefonski številki 05 297 6800 ali elektronski pošti sd.fu@gov.si.

 

45. Kaj če vložim izjavo in ne izpolnjujem pogojev glede zmanjšanja prihodkov, določenih v 37. členu ZIUZEOP?

Če se naknadno ugotovi, da pogoj zmanjšanja prihodkov, ni izpolnjen, mora zavezanec vrniti plačila oproščene prispevke za socialno varnost.

 

45a. Ali se izjava oddaja za vsak mesec posebej oz. ali se jo lahko odda večkrat. Ali se lahko izjavo spreminja?  

Skladno s tretjim odstavkom 35. člena interventnega zakona – ZIUZEOP,  upravičencu, ki vloži izjavo do 18. aprila 2020 za mesec marec, nakaže Finančna uprava Republike Slovenije mesečni temeljni dohodek 25. aprila 2020. Upravičencu, ki vloži izjavo od 19. aprila do 30. aprila 2020, vloži izjavo za mesec marec ali april ali meseca marec in april skupaj, nakaže Finančna uprava Republike Slovenije do 10. maja 2020. Upravičencu, ki vloži izjavo od 1. maja do 31. maja 2020 za mesec marec ali april ali maj ali dva ali tri od navedenih mesecev skupaj, nakaže Finančna uprava Republike Slovenije 10. junija 2020.

 

Zavezanec preko eDavkov predloži samo eno izjavo, s katero lahko uveljavlja temeljni mesečni dohodek vse mesece skupaj (marec, april, maj) ali pa samo za posamezni mesec. V kolikor zavezanec po oddaji prvotne izjave ugotovi, da bi želel svojo izjavo spremeniti, lahko prvotno izjavo popravi tako, da preko eDavkov ponovno odda izjavo in pri tem označi spremembe. Opozarjamo, da bo pri izplačevanju mesečnega temeljnega dohodka FURS vedno upošteval samo zadnjo verzijo oddane izjave, razen v delu, ki se nanaša na že izplačan mesečni temeljni dohodek. Če bo ugotovil, da do tega izplačila kljub oddani izjavi, ne bo upravičen, lahko postopa po 99. členu ZIUZEOP.

 

Če zavezanec najprej uveljavlja izplačilo temeljnega dohodka za meseca marec in april, naknadno pa bo želel pomoč tudi za mesec maj, to izjavo naknadno popravi na način, da izjavo preko eDavkov predloži še enkrat, in tam označi, da želi izplačilo temeljnega mesečnega dohodka tudi za mesec maj. Pri oddaji izjave mora biti zavezanec pozoren na roke, ki jih določa tretji odstavek 35. člena ZIUZEOP, saj je od datuma oddaje izjave odvisno, kdaj bo zavezanec dobil izplačan temeljni mesečni dohodek.

 

45b. Ali lahko storniram že predloženo izjavo, saj sem ugotovil, da ne izpolnjujem pogojev za dodelitev pomoči? 

Storno že predložene izjave naredite tako, da preko eDavkov oddate novo izjavo brez podatkov (torej prazno).

  

V. MESEČNI TEMELJNI DOHODEK ZA SAMOZAPOSLENE, VERSKE USLUŽBENCE IN KMETE

 

46. Kdo je upravičen do mesečnega temeljnega dohodka?

Upravičenci do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka so samozaposlene osebe, družbeniki, verski uslužbenci in kmetje, ki so naj tej podlagi vključeni v obvezno socialno zavarovanje  in, ki zaradi epidemije COVID-19 ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu.

Če navedeni v zavarovanje na podlagah 15., 16., 17. člena in petega odstavka 25. člena ZPIZ-2 ter šestega odstavka 19. člena ZPIZ-2 za posamezni mesec niso vključeni za celotni mesec ali za polni zavarovalni čas, so upravičeni do sorazmernega dela izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka glede na delež vključitve v zavarovanje za posamezni mesec oziroma do polnega zavarovalnega časa po teh podlagah. Delež vključitve v zavarovanje za posamezni mesec oziroma do polnega zavarovalnega časa po teh podlagah se za posamezni mesec določi upoštevaje povprečno dnevno število ur vključitve v zavarovanje v posameznem mesecu.

Do izplačila mesečnega temeljnega dohodka ni upravičena oseba, ki na dan vložitve izjave nima plačanih zapadlih davčnih obveznosti. Stanje zapadlih davčnih obveznosti se lahko preveri prek portala eDavki z vpogledom v knjigovodsko kartico. (eKarticaO – davki, prispevki in eKarticaC – carine, trošarine).

 

46a. Ali sem upravičen do izplačila mesečnega temeljnega dohodka, če sem zaposlen pri tujem delodajalcu?

Ne, do izplačila mesečnega temeljnega dohodka so pod določenimi pogoji upravičene samozaposlene osebe, verski delavci, družbeniki in kmetje.

 

46b. Ali so kmetje, ki so prostovoljno vključeni v obvezno socialno zavarovanje, upravičeni do izplačila mesečnega temeljnega dohodka?

Do izplačila mesečnega temeljnega dohodka so pod določenimi pogoji upravičeni tudi kmetje, ki so prostovoljno vključeni v obvezno socialno zavarovanje.

 

46c. Ali so do izplačila mesečnega temeljnega dohodka upravičeni samozaposleni, ki zaposlujejo?

Do izplačila mesečnega temeljnega dohodka so upravičeni tudi samozaposleni, ki zaposlujejo, in izpolnjujejo druge pogoje, določene z ZIUZEOP.

 

46č. Ali so samozaposleni in delno invalidsko upokojeni upravičeni do izplačila mesečnega temeljnega dohodka?

Da, vsi, ki imajo na podlagi invalidnosti pravico do dela s krajšim delovnim časom, in prejemajo delno nadomestilo ZPIZ, so upravičeni do izplačila mesečnega temeljnega dohodka.

 

46d. Ali je samozaposlena oseba, verski uslužbenec, družbenik, kmet ali verski uslužbenec upravičen do izplačila mesečnega temeljnega dohodka, če koristi starševsko varstvo?

Da. Če zaradi epidemije zavezanec ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanjem obsegu, je upravičen do izplačila mesečnega temeljnega dohodka. Z določbo 84. člena Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) so ne glede na določbe 34. člen ZIUZEOP do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka v celotnem znesku upravičeni zavezanci, ki so do polnega zavarovalnega časa vključeni na podlagi drugega odstavka 19. člena ZPIZ-2 (šifre zavarovalne podlage 071, 072, 074, 096, 110), razen če za posamezni mesec niso za celotni mesec vključeni v zavarovanje na podlagi 15., 16., 17. ali petega odstavka 25. ali šestega odstavka 19. člena ZPIZ-2.

46e. Ali sem upravičen do izplačila mesečnega temeljnega dohodka, če sem na bolniški?

Da, če izpolnjujete druge predpisane pogoje, ste upravičeni do izplačila mesečnega temeljnega dohodka.

 

46f. Ali so samozaposleni, družbeniki in kmetje, ki so hkrati delno upokojeni, upravičeni do izplačila mesečnega temeljnega dohodka?

Da. Če zaradi epidemije ne morete opravljati dejavnosti ali jo opravljate v bistveno zmanjšanjem obsegu, ste upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka v višini glede na delež vključitve v zavarovanje za posamezni mesec oziroma do polnega zavarovalnega časa iz naslova opravljanja dejavnosti.

46g. Ali sem upravičen do izplačila mesečnega temeljnega dohodka, če sem kot samozaposlena oseba doma zaradi varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol?

Samozaposlena oseba, ki v času epidemije ne more opravljati dela zaradi varstva otroka, je upravičena do izplačila mesečnega temeljnega dohodka za marec, april in maj 2020.

37.člen interventnega zakona - ZIUZEOP (člen je bil spremenjen z novelo ZIUZEOP-A) v drugem odstavku določa, da so do pomoči upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 niso poslovali, so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020. Če pogoj iz tega odstavka ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč.

46h. Ali temeljni dohodek in oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene velja samo za samostojne podjetnike, ali tudi za enoosebne družbe, kjer je lastnik zaposlen kot delavec iz naslova delovnega razmerja (podlaga 001)?

Skladno s prvo alinejo prvega odstavka 34. člena interventnega zakona – ZIUZEOP so upravičenci do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka samozaposleni, ki na dan uveljavitve tega zakona opravlja dejavnost in je v obvezno zavarovanje vključen na podlagi opravljanja te dejavnosti. Nadalje drugi odstavek 34. člena določa, da se za samozaposlenega iz prve alineje prejšnjega odstavka šteje tudi družbenik, ki je poslovodna oseba in je zavarovan na podlagi 16. člena ZPIZ-2.

 

Iz navedenega izhaja, da so do pomoči upravičene osebe, ki so zavarovane kot družbeniki na podlagi 16. člena ZPIZ-2 (podlaga 040). Ker je v konkretnem primeru lastnik zaposlen v svoji enoosebni družbi – kar pomeni, da je zavarovan kot delavec iz delovnega razmerja (podlaga 001), mu temeljni mesečni dohodek in oprostitev plačila prispevkov po 38. členu ZIUZEOP ne pripadata.

 

Ob tem dodajamo, da lahko družba za zaposlenega lastnika, uveljavlja ukrepe, ki so v ZIUZEOP določeni za zaposlene (nadomestilo za čakanje – refundacija in oprostitev plačila vseh prispevkov za socialno varnost po 28. členu in oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje skladno s 33. členom ZIUZEOP), če izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon.

 

46i. Ali sem upravičen do mesečnega temeljnega dohodka, če sem hkrati samozaposlena oseba in hkrati (v določenem odstotku) zaposlen pri delodajalcu v rednem delovnem razmerju?

Da. Če zaradi epidemije ne morete opravljati dejavnosti ali jo opravljate v bistveno zmanjšanjem obsegu, ste upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka v višini glede na delež vključitve v zavarovanje za posamezni mesec oziroma do polnega zavarovalnega časa iz naslova opravljanja dejavnosti.

 

46j. Ali lahko uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov (38. čl. ZIUZEOP) in temeljni dohodek (34. čl. ZIUZEOP) trije kmečki zavarovanci, ki so člani istega kmetijskega gospodarstva? Eden od njih je nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji in oddaja letni obračun in bo uveljavljal obe navedeni pravici. Ali še lahko še druga dva uveljavljata oprostitev plačila prispevkov in temeljni dohodek?

Navedene pravice lahko uveljavlja vsak kmet, ki je obvezno zavarovan na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2. Uveljavljanje pravice je torej neodvisno od načina ugotavljanja davčne osnove po Zakonu o dohodnini – ZDoh-2. Vsak član kmetije, ki je obvezno zavarovan bodisi po 17. bodisi po 25. členu ZPIZ-2 kot kmet, mora dati svojo izjavo.

 

46k. Ali je s.p. upravičen do mesečnega temeljnega dohodka, v kolikor v letu 2019 ni obstajal, odprl se je namreč s 1.1.2020. Sicer pa izpolnjuje pogoje upada dohodka v februarju in marcu 2020, ter ima plačane vse prispevke.

Skladno s prvim odstavkom 35. člena interventnega zakona – ZIUZEOP mora za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka upravičenec iz prejšnjega člena preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije predložiti izjavo, s katero izjavlja, da je oseba, kot jo opredeljuje prejšnji člen, in da zaradi epidemije COVID-19 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu. Spremenjen drugi odstavek 35. člena ZIUZEOP nadalje določa, da upravičenec izjavo iz prejšnjega odstavka poda na podlagi lastne ocene poslovanja, upoštevaje 37. člen tega zakona.

37.člen ZIUZEOP (člen je bil spremenjen z novelo ZIUZEOP-A) v drugem odstavku določa, da so do pomoči upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 niso poslovali, so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020. Če pogoj iz tega odstavka ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč.

Iz navedenega izhaja, da izjavo za pridobitev pomoči lahko podate na podlagi lastne ocene poslovanja. V kolikor pa ne boste izpolnjevali pogojev iz 37. člena ZIUZEOP boste prejeto pomoč morali vrniti.

46l. Kot s.p. sem se registriral dne 27. 3. 2020. Ali sem upravičen do izplačila mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov?

 Interventni zakon – ZIUZEOP v tretjem odstavku 34. člena določa, da so upravičenci iz prvega in drugega odstavka tega člena (samozaposleni, verski uslužbenci, kmetje in družbeniki) upravičeni do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka, če so opravljali dejavnost od 13. 3. 2020 do uveljavitve tega zakona (tj. do 11. 4. 2020). Glede na to, da ste se kot s.p. registrirali šele 27. 3. 2020 in s tem dnem začeli opravljati dejavnost, na podlagi omenjene določbe zakona niste upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka.  Prav tako niste upravičeni do oprostitve plačila prispevkov za del meseca marca, mesec april in maj 2020.  

Če ste v obvezno zavarovanje vključeni samo na podlagi opravljanja te dejavnosti in ne izpolnjujete pogojev za obvezno zavarovanje na drugi podlagi, nimate drugih zaposlenih, na dan 6. 4. 2020 nimate neporavnanih obveznih dajatev z dne 28. 2. 2020, višjih od 50 evrov, in do vključno 29. 3. 2020 niste pričeli s postopkom prenehanja opravljanja dejavnosti, ste po ZIUPPP upravičeni do odloga plačila prispevkov za mesec marec, april in maj 2020 do 31. 3. 2022.

46m. V mojem primeru sem odprl s.p. šele 3.3.2020 - ali mi pripada kakšna olajšava?

Drugi odstavek 37. člena ZIUZEOP določa, da upravičenci, ki v letu 2019 niso poslovali, so do pomoči upravičeni če se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020.

Povprečne mesečne prihodke dosežene pred 12.3.2020 predstavljajo prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev, ki ste jih dosegli od dneva registracije dejavnosti do 12.3.2020,, ki se bodo primerjali z vašimi povprečnimi mesečnimi prihodki celotnega leta 2020. Če bodo slednji za več kot 10% nižji od prvih, boste upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka iz 34. člena in oprostitve prispevkov iz 38 člena ZIUZEOP.

46n. Samozaposlen (brez zaposlenih) je na bolniški v breme ZZZS že od časa pred epidemijo. Prihodkov v letu 2020 nima, ker je že ves čas na bolniški. Ali je upravičen do mesečnega temeljnega dohodka? Ali so glede na zakonske spremembe kriteriji, ki so bili določeni  za bistveno zmanjšan obseg opravljanja dejavnosti (tj. primerjava prihodkov meseca marca, aprila in maja 2020 s prihodki meseca februarja 2020), še pomembni?

37.člen interventnega zakona – ZIUZEOP (člen je bil spremenjen z novelo ZIUZEOP-A) v drugem odstavku določa, da so do pomoči upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede