Danes je 21.2.2024

Input:

Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP5 na davčnem področju

7.5.2021, Vir: FURSČas branja: 45 minut

Opozorilo: Objava dokumenta FURS na portalu SEJA je informativne narave. Pri objavi dokumenta FURS lahko pride do razlik med dokumentom FURS in objavo na portalu SEJA zaradi drugačnega tehničnega formata, zaradi tega, ker ni pridobljena informacija o spremembi dokumenta FURS ali zaradi tega ker sprememba v dokumentu FURS niso takoj vnesene v dokument na spletni strani SEJA.

Zato vas prosimo, da dokument na spletni strani SEJA obravnavate samo kot informacijo o vsebinah, ki jih vsebuje dokument FURS. Kot verodostojni vir uporabite dokument FURS na spletni strani fu.gov.si .

Spremenjena vprašanja:

3.11 in 3.16

Nova vprašanja:

Izbrisana vprašanja:

I. MESEČNI TEMELJNI DOHODEK

1. Upravičenci do mesečnega temeljnega dohodka

1.1. Kdo so upravičenci do mesečnega temeljnega dohodka?

V skladu s prvim odstavkom 88. člena ZZUOOP je do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka upravičena oseba, ki je bila registrirana za opravljanje dejavnosti najmanj od 1. septembra 2020 do uveljavitve tega zakona in dejavnosti zaradi posledic epidemije COVID-19 ne more opravljati ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu tudi po zaključku epidemije COVID-19, in sicer:

  • samozaposleni, ki je na dan uveljavitve tega zakona v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 15. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ,
  • družbenik ali delničar gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je poslovodna oseba, in je na dan uveljavitve tega zakona v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 16. člena ZPIZ-2 in
  • kmet, ki je na dan uveljavitve tega zakona v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2.

1.2. Ali sem upravičen do mesečnega temeljnega dohodka, če sem dejavnost registriral 15. maja 2020?

Da. V kolikor izpolnjujete druge pogoje iz prvega odstavka 88. člena ZZUOOP, boste upravičeni do izplačila mesečnega temeljnega dohodka za oktober, november in december po ZZUOOP (ne pa do izplačila mesečnega temeljnega dohodka za marec, april in maj na podlagi ZIUZEOP).

1.3. Ali sem upravičen do mesečnega temeljnega dohodka, če sem dejavnost registriral 15. septembra 2020?

Ne. V tem primeru je bila dejavnost registrirana po 1. septembru 2020, zato do izplačila mesečnega temeljnega dohodka ne boste upravičeni.

1.4. Koliko znaša mesečni temeljni dohodek po ZZUOOP?

V skladu z drugim odstavkom 88. člena ZZUOOP izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka iz prejšnjega odstavka znaša 1.100 eurov na mesec za oktober, november in december 2020. Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka za samozaposlene v kulturi, ki so v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo registrirani v razvidu samozaposlenih v kulturi in imajo pravico do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz proračuna Republike Slovenije, znaša 700 eurov na mesec. Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka za upravičence kmete, ki so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, znaša 940 eurov na mesec.

1.5. Ali so samozaposleni, družbeniki in kmetje, ki so hkrati delno upokojeni, upravičeni do izplačila mesečnega temeljnega dohodka?

Tretji odstavek 88. člena ZZUOOP določa, da če je upravičenec iz prvega odstavka 88. člena ZZUOOP v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagah 15., 16., 17. člena in petega odstavka 25. člena ZPIZ-2 za posamezni mesec ni vključen za celotni mesec ali za polni zavarovalni čas, je upravičen do sorazmernega dela izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka po prejšnjem odstavku glede na delež vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za posamezni mesec oziroma do polnega zavarovalnega časa po teh podlagah. Delež vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za posamezni mesec oziroma do polnega zavarovalnega časa po teh podlagah se za posamezni mesec določi upoštevaje povprečno dnevno število ur vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v posameznem mesecu.

Samozaposleni, družbeniki in kmetje, ki so hkrati upokojeni so torej upravičeni do izplačila mesečnega temeljnega dohodka, če zaradi epidemije ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanjem obsegu. Do mesečnega temeljnega dohodka so upravičeni v višini glede na delež vključitve v zavarovanje za posamezni mesec oziroma do polnega zavarovalnega časa iz naslova opravljanja dejavnosti.

1.6. Ali je samozaposlena oseba, družbenik in kmet upravičen do izplačila mesečnega temeljnega dohodka, če koristi starševsko varstvo?

Da. Če zaradi epidemije zavezanec ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanjem obsegu, je upravičen do izplačila mesečnega temeljnega dohodka. V skladu s četrtim odstavkom 88. člena ZZUOOP so ne glede na določbe tretjega odstavka 88. člena ZZUOOP do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka v celotnem znesku upravičeni zavezanci, ki so do polnega zavarovalnega časa vključeni na podlagi drugega odstavka 19. člena ZPIZ-2 (šifre zavarovalne podlage 071, 072, 074, 096, 110), razen če za posamezni mesec niso za celotni mesec vključeni v zavarovanje na podlagi 15., 16., 17. ali petega odstavka 25. ali šestega odstavka 19. člena ZPIZ-2.

1.7. Ali je med pogoji za dodelitev mesečnega temeljnega dohodka tudi to, da imam na dan vloge poravnane vse obveznosti do FURS?

Da. Skladno s petim odstavkom 88. člena ZZUOOP, namreč do izplačila izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka iz drugega odstavka tega člena ni upravičena oseba iz prvega odstavka 88. člena ZZUOOP, ki na dan vložitve vloge za izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka nima plačanih zapadlih obveznih dajatev in nima izpolnjenih drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ.

Zato pred oddajo izjave preverite stanje na svoji kartici zavezanca v eDavkih (eKarticaO za davčne terjatve, eKarticaC za nedavčne terjatve). Upravičenci prijavljeni na eVročanje, lahko stanje dolga preverite tudi tako, da preko eDavkov oddate vlogo za izdajo »Potrdila o poravnanih obveznostih«. Če se zapadle obveznosti plačujejo na dan vložitve izjave, je potrebno pri potrditvi plačilnega naloga upoštevati tudi urnik izvajanja plačilnega prometa banke, saj bo pogoj o plačanih obveznostih na dan vložitve izjave izpolnjen le v primeru, da bo tudi FURS prejel plačilo za zapadle obveznosti na dan vložitve izjave.

1.8. Ali se bo temeljni mesečni dohodek štel med prihodke iz dejavnosti in bo obdavčen pri dohodnini za leto 2020?

Ne. Skladno s šestim odstavkom 88. člena ZZUOOP je mesečni temeljni dohodek oproščen plačila vseh davkov in prispevkov. To pomeni, da temeljni mesečni dohodek ne bo obdavčen z dohodnino za leto 2020. Temeljni mesečni dohodek bo zavezanec izvzel iz prihodkov v obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti.

1.9. Ali lahko po ZZUOOP uveljavljam tudi oprostitev prispevkov za socialno varnost?

Ne. ZZUOOP oprostitve prispevkov za socialno varnost ne predvideva.

1.10. Ali sem upravičen do mesečnega temeljnega dohodka če opravljam t.i. »popoldanski s.p.«?

Ne, ker niste zavarovani kot samozaposlena oseba v skladu s 15. členom ZPIZ-2.

1.11. Ali sem po PKP5 upravičen do oprostitve prispevkov in plačila akontacij na podlagi obračuna iz dejavnosti?

 Ne, po ZZUOOP oprostitev plačila prispevkov in plačila akontacij na podlagi obračuna iz dejavnosti, ni predvidena.

2. Izplačilo mesečnega temeljnega dohodka

2.1. Kaj moram storiti, da pridem do mesečnega temeljnega dohodka?

Za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka mora upravičenec prek eDavkov (preko spleta ali