Danes je 18.4.2024

Input:

Pojasnilo v zvezi z določanjem obsega in izplačili sredstev za redno delovno uspešnost ravnateljev, direktorjev in tajnikov (javni uslužbenci plačne skupine B)

24.7.2020, Vir: Ministrstvo za javno upravoČas branja: 13 minut

Pojasnilo državnega organa številka 0100-69/2020/26 navajamo v celoti:

»Spoštovani,

Ministrstvo za javno upravo je z dopisom št. 0100-69/2020/12 z dne 16. 3. 2020 (pojasnilo RDU z dne 16. 3. 2020) že posredovalo obsežna pojasnila oziroma usmeritve glede izvajanja določb predpisov in kolektivne pogodbe, ki se nanašajo na določanje obsega sredstev ter izplačevanje redne delovne uspešnosti za javne uslužbence, s katerim je bilo pojasnjeno tudi določanje obsega sredstev ter izplačevanje delovne uspešnosti za ravnatelje, direktorje in tajnike. Glede na to, da v zvezi z izplačevanjem redne delovne uspešnosti ravnateljev, direktorjev in tajnikov prejemamo številna vprašanja, v nadaljevanju posredujemo dodatna pojasnila v zvezi z določanjem in izplačevanjem redne delovne uspešnosti za direktorje.

Kot že pojasnjeno v pojasnilu RDU z dne 16. 3. 2020, se v skladu s prvim odstavkom 22. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18, v nadaljevanju: ZSPJS), skupen obseg sredstev za redno delovno uspešnost za plačilo ravnateljev, direktorjev in tajnikov oblikuje in izkazuje ločeno.

V skladu z drugim odstavkom 1. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18, v nadaljevanju: Uredba) se kot delovna mesta direktorjev štejejo tudi delovna mesta rektorjev, dekanov, predsednikov, ki niso funkcionarji, direktorjev vladnih služb, generalnih direktorjev in direktorjev organov v sestavi, načelnika Generalštaba Slovenske vojske, generalnih direktorjev direktoratov, glavnih inšpektorjev, generalnih sekretarjev oziroma sekretarjev državnih organov, ki niso funkcionarji, načelnikov upravnih enot, direktorjev oziroma tajnikov občinskih uprav in strokovnih direktorjev oziroma strokovnih vodij. Delovna mesta tajnikov se, v skladu s tretjim odstavkom tega člena,  nanašajo na glavne tajnike univerz. Uredba se, upoštevaje četrti odstavek 1. člena, uporablja tudi za vršilce dolžnosti direktorjev, namestnike in pomočnike direktorjev ter člane uprave, kar pomeni, da se vsa pravila, ki se nanašajo na redno delovno uspešnost direktorjev, uporabljajo tudi za vršilce dolžnosti direktorjev, namestnike in pomočnike direktorjev ter člane uprave.

Pri oblikovanju in izkazovanju ter delitvi mase sredstev za redno delovno uspešnost direktorjev se torej upoštevajo vsi javni uslužbenci, ki so pri proračunskem uporabniku razporejeni na delovna mesta plačne skupine