Danes je 31.7.2021

Input:

Pojasnilo v zvezi z uveljavitvijo aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021

4.6.2021, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Pojasnilo državnega organa 0100-299/2021/1 navajamo v celoti:

"Spoštovani,

 

v Uradnem listu RS, št. 88/2021, so bili dne 3. 6. 2021 objavljeni naslednji aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, ki so bili sklenjeni za realizacijo Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 (v nadaljevanju: Dogovor):

  1. Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji,
  2. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji,
  3. Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost,
  4. Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji,
  5. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije,
  6. Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi,
  7. Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji.

 

V nadaljevanju vam posredujemo pojasnila v zvezi z ureditvijo povračil stroškov in drugih prejemkov javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 v navedenih aneksih:

 

1.Izplačilni dan

 

Dogovor v 10. točki določa zamik izplačila plače, in sicer se dan izplačila plače pri proračunskih uporabnikih, ki imajo izplačilni dan v kolektivni pogodbi dejavnosti ali poklicev določen pred 10. dnem v mesecu za pretekli mesec, ter pri proračunskih uporabnikih, ki sedaj v kolektivni pogodbi nimajo določenega izplačilnega dneva plače, zamakne na najpozneje 10. dan v mesecu. Pri proračunskih uporabnikih, ki za obračun in izplačilo plač uporabljajo MFeRAC (praviloma so to državni organi, kot jih opredeljuje 6. člen Zakona o javnih uslužbencih), se izplačilni dan zamakne na najpozneje 10. delovni dan, vendar ne pozneje kot na 15. koledarski dan v mesecu. Vsebinsko identično določilo glede izplačilnega dneva plače vsebuje tudi Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.

 

Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji določa izplačilni dan do 10. dne v mesecu za pretekli mesec, Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji pa določa dan izplačila plače, nadomestil plač, povračil stroškov in drugih prejemkov najpozneje 10. dan v mesecu.

 

Sprememba izplačilnega dne, ki je določena v Aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Aneksu h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji in Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji se prvič uporabi pri izplačilu plače za mesec maj 2021 v mesecu juniju 2021.

 

V kolektivnih pogodbah, ki imajo določen dan izplačila plače do 10. ali do 15. dne v mesecu za pretekli mesec (Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost, Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Sloveniji in Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi), izplačilni dan ostaja nespremenjen.

 

Z zamikom izplačilnega dneva se je pri proračunskih uporabnikih želelo odpraviti administrativne ovire, povezane z obračunom plač in nadomestil plač ter razbremeniti službe za obračun plač v dneh neposredno pred izplačilnim dnem. Prav tako je bil namen zagotoviti, da se plače obračunavajo tekoče in da odražajo dejansko prisotnost oziroma odsotnost javnega uslužbenca v preteklem mesecu brez kasnejših poračunov plače. Če lahko proračunski uporabnik zagotovi tekoče izplačilo plače za pretekli mesec brez kasnejših poračunov plače tudi prej, lahko plačo izplača tudi prej, saj vse kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev določajo datum izplačila plače, kot najkasnejši datum izplačila plače, kar pomeni, da je plačo dopustno izplačati tudi pred tem datumom.

 

Pri tem pa želimo opozoriti, da se ne glede na datum izplačila plače, ki je določen v posamezni kolektivni pogodbi dejavnosti ali poklicev, regres za letni dopust za leto 2021 izplača 4. junija 2021.

 

 

2.Regres za prehrano med delom

 

Aneksi določajo novo višino regresa za prehrano med delom, in sicer znaša regres za prehrano kot povračilo stroškov prehrane med delom že za mesec junij 2021 (izplačilo v mesecu juliju 2021) 4,30 evra, javnemu uslužbencu pa pripada za dan prisotnosti na delu.

 

V zvezi z opredelitvijo dneva prisotnosti na delu je v aneksih sprememba, in sicer se kot dan prisotnosti na delu  šteje, če javni uslužbenec dela najmanj s polovičnim delovnim časom dnevno (če je na primer dnevni delovni čas 8 ur, potem mora javni uslužbenec delati najmanj 4 ure, da mu pripada regres za prehrano).

 

Ureditev glede neenakomerne razporeditve delovnega časa ostaja nespremenjena. Če je delovni čas razporejen neenakomerno tako, da javni uslužbenec dnevno opravi več kot 8 ur delovne obveznosti, se število regresov za prehrano za dneve, ko je delal več kot 8 ur, določi na način, da se število ur mesečne delovne obveznosti deli z osem.

 

Pri delu preko polnega delovnega časa pa je določba zapisano bolj jasno. Aneks določa, da če javni uslužbenec dela preko polnega delovnega časa in je delo preko polnega delovnega časa možno šteti kot dan prisotnosti, torej, da je delal najmanj polovico delovnega časa (na primer najmanj 4 ure na dan), mu pripada regres za prehrano v višini 4,30 evra. V primeru, da javni uslužbenec delo preko polnega delovnega časa opravi v istem dnevu po opravljeni redni delovni obveznosti, mu pripada dodatno povračilo stroškov za prehrano, ki se določi tako, da se število opravljenih nadur, opravljenih na te dneve v posameznem mesecu, deli z osem in mu za vsakih tako izpolnjenih osem ur dela preko polnega delovnega časa pripada znesek regresa.

 

Določba glede zagotovljene brezplačne prehrane ostaja nespremenjena in določa, da ima v primeru zagotovljene brezplačne prehrane med delom javni uslužbenec možnost izbire med izplačilom regresa za prehrano ali koriščenjem brezplačne prehrane. Koriščenje brezplačne prehrane med delom in izplačilo regresa za prehrano se izključujeta. Če je cena zagotovljene prehrane nižja od zneska regresa za prehrano, je javni uslužbenec upravičen do plačila razlike do višine zneska regresa za prehrano.

 

Usklajevanje višine regresa za prehrano med delom ostaja enako, kar pomeni, da se znesek usklajuje z rastjo cen prehrambenih izdelkov vsakih šest mesecev, sprememba pa je pri objavi usklajenega zneska regresa za prehrano med delom, ki bo po novem objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za upravo.

 

3.Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela

 

a.Upravičenost do povrnitve stroškov prevoza

 

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela pripada javnemu uslužbencu glede na razdaljo od naslova stalnega ali začasnega bivališča oziroma naslova, s katerega se javni uslužbenec dejansko vozi na delo, do naslova, kjer javni uslužbenec opravlja delo, po najkrajši varni poti, če ta razdalja, upoštevaje tudi pešpoti, znaša več kot 2 kilometra.

 

Navedeno pomeni, da se javnemu uslužbencu povrne povračilo stroškov prevoza na delo in z