Danes je 21.2.2024

Input:

Pojasnilo ZPIZ: Spremembe na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja s 1. januarjem 2021

22.12.2020, Vir: ZPIZČas branja: 14 minut

Številka: 091-16/2020 (01020)

Datum: 22. 12. 2020

Pojasnilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije navajamo v celoti.

Državni zbor Republike Slovenije je dne 24. septembra 2020 sprejel Zakon o dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 139/20 - v nadaljevanju ZPIZ-2H), ki se uporablja od 1. januarja 2021. Ta novela vsebinsko pomeni drugačno ureditev pojma pokojninska doba brez dokupa, v katero je po novem vključen tudi dokup pokojninske dobe, opravljen do 31. decembra 2012. Poleg tega novela ZPIZ-2H uvaja tudi izenačitev pravic t. i. drugih (individualnih) kmetov, obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanih po 11. členu
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. SRS, št. 27/83 s spremembami – v nadaljevanju ZPIZ83), s pravicami t. i. združenih kmetov, obvezno zavarovanih po 10. členu ZPIZ83, ki so plačevali prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od enako visokih zavarovalnih osnov.

Zavod bo moral zavarovancem, ki so z dokupom pokojninske dobe (izvedenim do 31. 12. 2012) uveljavili pravico do pokojnine ali izplačilo dela pokojnine, v roku šestih mesecev od uveljavitve novele po uradni dolžnosti na novo odmeriti starostno pokojnino ali pa starostno pokojnino namesto predčasne pokojnine, pri čemer bo dokupljena doba do 31. 12. 2012 upoštevana kot pokojninska doba brez dokupa. Učinek takšne odmere pokojnine bo lahko v odpadu zmanjšanja pokojnine zaradi priznanja starostne pokojnine namesto predčasne pokojnine, poleg tega pa bo lahko prišlo tudi do ugodnejšega vrednotenja pokojninske dobe brez dokupa. Nova pokojnina ali izplačilo bo zavarovancu pripadalo od začetka uporabe zakona, to pomeni od 1. januarja 2021. V enakem roku pa bo moral zavod na novo odmeriti starostno pokojnino tudi zavarovancem, ki so z dokupom študija ali vojaškega roka uveljavili starostno pokojnino po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, veljavnem do 31. 12. 2012, to je po ZPIZ-1, pri čemer bo dokup študija in vojaškega roka upoštevan kot delovna doba.

Uživalcem pokojnine ali dela pokojnine, ki so bili zavarovanci iz 11. člena ZPIZ83 in bodo upravičeni do višje pokojnine ali višjega dela pokojnine, se bo ta priznal na njihovo zahtevo. V primeru, da bo le-ta vložena v šestih mesecih od začetka uporabe ZPIZ-2H, jim bo višje izplačilo pripadalo od začetka uporabe tega zakona, v nasprotnem primeru pa od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve.

Lestvica odmernih odstotkov za zavarovance se v skladu z novelo ZPIZ-2G, uveljavljeno s 1. januarjem 2020, postopno izenačuje z odmerno lestvico za zavarovanke v šestletnem prehodnem obdobju, tako, da bosta lestvici po spolu izenačeni s 1. 1. 2025. Odmerni odstotek za 40 let dopolnjene pokojninske dobe bo tako za zavarovance v letu 2021 znašal 59,5 %, v letu 2022 60,5 %, v letu 2023 61,5 %, v letu 2024 62,5 %, od 1. 1. 2025 dalje pa bo znašal 63,5 %. Odmerni odstotek za 15 let