Danes je 22.5.2024

Input:

Popis za društva

25.8.2016, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 10 minut

5.2.1.1 Popis za društva

Kristinka Vuković

Namen popisa

Inventura oziroma popis je ukrep, s katerim se ugotavljajo dejanski podatki o sredstvih in obveznostih društva in tako zagotavlja čim bolj resničen in pošten prikaz stanja v poslovnih knjigah in izkazih. Namen popisa je torej ta, da knjigovodstvo svoja knjižna stanja uskladi z dejanskimi stanji. Vendar pa za izvedbo popisa ni odgovorno knjigovodstvo, pač pa vodstvo društva.

ZDru-1

Zakon o društvih nima posebnih določb o inventuri, glede vodenja poslovnih knjig in izdelovanja letnega poročila napotuje na rabo posebnega računovodskega standarda za društva. Društva uporabljajo SRS 33 – Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah.

SRS 33

  1. SRS 33 določa, da mora društvo opraviti popis na koncu obračunskega obdobja, torej po stanju na dan 31. 12. Ta obvezna velja za vsa društva, ne glede na velikost in ne glede na način vodenja poslovnih knjig. Dodatno opravi društvo popis tudi na začetku oz. ob prenehanju opravljanja dejavnosti ter ob statusnih spremembah.

Društvo popisuje vse postavke, ki jih ima v bilanci stanja, torej vsa sredstva in dolgove. V kolikor društvo vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva, priporočamo, da se za osnovo pri oblikovanju inventurnih komisij ter predmeta popisa uporabi bruto bilanca društva, saj je potrebno popisati vse analitične konte iz bruto bilance iz razreda 0, 1, 2, 3, 6 in 9.

Inventurna komisija

Društvo velikokrat nima zaposlenih, zato se postavlja vprašanje, kako oblikovati popisne komisije. SRS 33 nima posebnih pravil o imenovanju popisnih komisij, zato jih društvo imenuje smiselno tako, da lahko izvede popis in da lahko zagotovi neodvisno knjigovodsko kontrolo. Popisne komisije morajo imeti najmanj dva člana, ki pa sta lahko člana društva ali pa tudi ne, torej tretje osebe, ki so voljne sodelovati pri popisu. Zagotoviti pa je treba neodvisnost in verodostojnost popisne komisije in popisa samega, torej popis izvajajo tisti, ki niso odgovorni za predmet