Danes je 24.4.2024

Input:

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, ki velja od 1.1.2024

17.1.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 8 minut

4.9 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, ki velja od 1.1.2024

Gordana Gliha

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (4103/2023 Ur.l.RS) predstavlja čistopis in osvežitev nekaterih delov. Njegova objava je bila konec leta 2023, vendar je začetek veljavnosti določen na 1.1.2024. Navedeno pomeni, da se njegova vsebina uporablja za vodenje poslovnih knjig za leto 2024.

Spremembe se nanašajo na posamezne skupine kontov, kjer so izpostavljeni primeri sprememb terminov, in sicer:

- Na kontih skupine 02 se izkazuje vrednost zemljišč, zgradb in terjatev za predujme za nepremičnine.

- Na kontih skupine 03 se izkazuje popravek vrednosti zgradb.

- Na kontih skupine 08 se izkazujejo dolgoročno dani blagovni krediti, dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema in druge dolgoročne terjatve iz poslovanja.

- Na kontih skupine 09 se izkazujejo terjatve za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, ki jih je drugi uporabnik EKN, ki je ustanovitelj določenega uporabnika EKN, dal temu v upravljanje. Terjatve za sredstva, dana v upravljanje uporabnikom EKN, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine, se izkazujejo ločeno. Sprememba se nanaša tudi na uporabnike te skupine kontov, in sicer: konte te skupine uporabljajo le neposredni uporabniki proračuna države in občine.

- Na kontih skupine 11 se izkazujejo