Danes je 6.6.2023

Input:

Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v vrtcu

30.1.2023, , Vir: Verlag Dashöfer

13.1.2 Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v vrtcu

Strokovna sodelavka

Odprite vzorec v wordu.

Na podlagi 10. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/1378/13 popr.47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmlS-A, 202/21 – odl. US 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1; v nadaljnjem besedilu: ZDR-1), 19. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki  Sloveniji (Uradni list RS, št 52/94 in vse spremembe ter dopolnitve) in 49. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/0858/0964/09 popr.65/09 popr.20/1140/12 – ZUJF57/12 – ZPCP-2D, 47/1546/1649/16 popr.25/17 – ZVaj123/21172/21207/21105/22 – ZZNŠPP in 141/22) je ravnatelj javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda _______________, po predhodnem mnenju sindikata, dne _______________ sprejel naslednji 

P R A V I L N I K

o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v vzgojno-izobraževalnem zavodu

_______________

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(namen pravilnika)

S tem pravilnikom se v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu _______________ (v nadaljnjem besedilu: zavod) ureja:

- poslovni čas,

- uradne ure,

- delovni čas, 

- prisotnost na delu in odsotnost z dela. 

2. člen

(uporaba izrazov v pravilniku)

V pravilniku uporabljena izraza delavec in ravnatelj, zapisana v moški spolni slovnični obliki, se uporabljata nevtralno za moške in ženske.

3. člen

(uporaba drugih predpisov in aktov)

Vprašanja v zvezi s poslovnim časom, uradnimi urami, delovnim časom in prisotnostjo na delu ter odsotnostjo z dela, ki niso urejena s tem pravilnikom, ureja zakon, drug predpis oziroma akt delodajalca.

II. POSLOVNI ČAS

4. člen

(poslovni čas zavoda) * Opomba 1

Poslovni čas zavoda je:

- od